Peamised palved

RISTIMÄRK
Isa + ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.

USUTUNNISTUS
Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa Loojasse.
Ja Jeesusesse Kristusesse, Tema ainsasse Pojasse, meie Issandasse, 
kes on saadud Pühast Vaimust, ilmale tulnud Neitsi Maarjast, 
kannatanud Pontius Pilaatuse all, 
risti löödud, surnud ja maha maetud, 
alla läinud surmavalda, 
kolmandal päeval üles tõusnud surnuist,
üles läinud taeva, istub Jumala, kõigeväelise Isa paremal käel, 
sealt Tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle.
Mina usun Pühasse Vaimusse, püha üleilmset
Kirikut, pühade osadust, pattude andeksandmist, 
ihu ülestõusmist ja igavest elu. Aamen.

ISSANDA PALVE
Meie Isa, kes Sa oled taevas! 
Pühitsetud olgu Sinu nimi! Sinu riik tulgu! 
Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal! 
Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev! 
Ja anna meile andeks meie võlad,
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele! 
Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast!
Sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.

INGLI TERVITUS
Ole tervitatud, Maarja, täis armu! 
Issand on sinuga. Õnnistatud oled sa naiste seas 
ja õnnistatud on sinu ihu vili Jeesus. 
Püha Maarja, Jumalaema, palu meie, patuste, eest 
nüüd ja meie surmatunnil. Aamen.

AU KOLMAINULE
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest
ajast igavesti. Aamen.

Palveid Pühale Vaimule

TULE, PÜHA VAIM
Tule, Püha Vaim, täida oma ustavate südamed
ja süüta neis oma armastuse tuli.
Saada oma Vaim ja loo uueks maailma pale.

TAEVANE KUNINGAS
Taevane Kuningas, Sa Trööstija, Sa tõe Vaim, 
kes Sa igas paigas oled ja kõike täidad,
Sina headuste allikas ja Eluandja,
tule ja ela meie sees,
puhasta meid kõigest roojusest
ja päästa meie hinged, oh Armuline.

Palveid Jumalaemale

SINU KAITSE ALLA
Sinu kaitse alla ruttame, püha Jumalaema 
– kuula ära hädaliste palved, 
hoia meid alati kõikide ohtude eest, 
Sina, auline ja õnnis Neitsi! Aamen.

ON KOHUS
On kohus tõesti õndsaks kiita Sind, Jumalasünnitaja,
Sind, ikka õnnistatud, laitmatut ja meie Jumala Ema,
kes Sa ülem oled kui keerubid ja palju ausam kui seeravid,
kes Sa puhtaks neitsiks jäädes Jumal-Sõna ilmale tõid,
Sind, tõelist Jumalasünnitajat austame meie.

Hommikul

LÜHIKE HOMMIKUPALVE
Ma tänan Sind, mu taevane Isa, 
Jeesuse Kristuse, Sinu armsa Poja läbi, 
et Sa sellel ööl mind kõige häda ja kahju eest oled varjanud, 
ja palun Sind, et Sa ka sel päeval mind hoiaksid pattu ja kurja tegemast, 
et iga minu tegu ja kogu minu elu oleks Sulle meelepärane.
Nõnda annan ma Sinu kätte ennast kogu ihu ja hingega. 
Olgu Sinu püha ingel mulle saatjaks, 
et kurjal vaenlasel poleks meelevalda minu üle! Aamen.

PALVE PÜHALE KOLMAINSUSELE
Unest üles tõustes tänan ma Sind, püha Kolmainus Jumal, 
et Sa oma rohke helduse ja pika meele pärast 
minu, laisa ja patuse peale ei ole vihastanud 
ega mind mu pattudes hukka saatnud,
vaid ka nüüd ja ikka oled mu vastu armuline olnud
oma armastuse pärast inimeste vastu 
ja mind üles aidanud nüüd, kui ma lootuseta maas olin, 
et hommikul Su ette võiksin astuda ja Su väge kiita.
Valgusta nüüd mu mõistuse silmad, 
tee lahti mu huuled, et ma Su Sõna tundma õpiksin, 
Su käske mõista võiksin, Sinu tahtmist täidaksin 
ja Sulle laulaksin kõigest südamest, 
Sinu, Isa ja Poja ja Püha Vaimu kõigepühamat nime kiites, 
nüüd ja ikka ja igavesti. Aamen.

PÜHA MAKARIUS SUURE PALVE
Sinu juurde, Inimesearmastaja Issand, 
tõttan ma unest üles tõustes 
ja ruttan Sinu tahtmist täitma Su armu abil 
ja palun Sind: ole mulle abimeheks igal ajal 
ja iga asja juures ning hoia mind iga kurja lihaliku teo 
ja kurjade vaimude kavaluse eest, 
päästa mind ja vii mind oma igavesse riiki, 
sest Sina oled mu Looja ja iga hea asja muretseja ning andja. 
Sinu peale ükspäinis loodan ma 
ja annan Sulle au, nüüd ja ikka ja igavesti. Aamen.

PALVE JUMALASÜNNITAJALE
Kõigepüham Jumalasünnitaja, mu Valitsejanna, 
aja ära Su alandlikult ja viletsalt sulaselt
oma pühade ja vägevate palvete läbi 
masendus, unustus, rumalus, laiskus 
ning kõik pahad, ropud ja kurjad mõtted 
mu viletsast südamest ja mu pimedast meelest; 
kustuta ära mu lihahimude põlemine, sest ma olen vaene ja patune; 
aja ära mu meelest hirmsad mõtted ja nõud 
ning hoia mind iga kurja teo eest, 
sest Sind kiidavad õndsaks kõik rahvapõlved 
ja Su kallist nime austatakse igavesti. Aamen.

PALVE KAITSEINGLILE
Püha ingel, mu viletsa hinge ja mu patuse elu karjane, 
ära jäta mind, patust, maha, 
ära tagane mu juurest minu roojase elu pärast. 
Ära lase kurjal vaimul mu üle valitseda 
ja selle sureliku ihu läbi mind kiusata; 
kinnita mu vaest ja nõrka kätt ning juhata mind pääsemise teeraja peale.
Sa püha Jumala ingel, mu viletsa hinge ja ihu kaitsja ja eestseisja,
anna mulle andeks kõik minu teod, 
millega ma sind olen kurvastanud kõik oma eluaja 
ja mis ma ka möödaläinud ööl olen teinud; 
kaitse mind tänasel päeval ja hoia iga vaenlase kiusamise eest, 
et ma ühegi patu läbi Jumalat ei vihastaks, 
ja palu mu eest Issandat, et Ta mind jumalakartuses kinnitaks 
ja mind, oma sulast, oma helduse vääriliseks arvaks. Aamen.

NIMIPÜHAKU APPIHÜÜDMINE
Palu minu eest Jumalat, oh püha Jumala armas sulane (NIMI), 
sest sind hüüan ma südamest appi,
mu usin abimees ja mu hinge eest paluja. Aamen.

Pihil ja armulaual

KAHETSUSE ÄRATAMINE
Mu Jumal, mul on südamest kahju kõigi minu pattude pärast. 
Ma põlgan kõiki oma patte mitte ainult karistuse pärast, 
mida olen Sinu õigluse pärast väärt, 
vaid palju enam sellepärast, et olen solvanud Sind, 
ülimat head, kes oled väärt kogu minu armastust. 
Ma otsustan kindlalt, Sinu armu abiga, 
et ma ei tee enam pattu ning väldin kõiki olukordi,
mille tõttu ma võiksin patustada. Aamen.

ÜLDINE PATUTUNNISTUS
Mina tunnistan kõigeväelisele Jumalale, 
pühimale Neitsi Maarjale, pühale peaingel Miikaelile, 
pühale Ristija Johannesele, 
pühadele apostlitele Peetrusele ja Paulusele 
ning kõigile pühakuile, 
et olen mõtte, sõna ja teoga palju pattu teinud: 
minu süü, minu süü, minu ülisuur süü! 
Seepärast palun pühimat Neitsit Maarjat,
püha peaingel Miikaeli, püha Ristija Johannest,
pühasid apostleid Peetrust ja Paulust 
ning kõiki pühakuid: 
palvetage minu eest Issanda, meie Jumala poole.

PALVE ENNE PIHTI
Jumal, taevane Isa, ma olen eksinud Sinu vastu,
ma ei saa oma pattu olematuks teha. 
Ainult Sina võid selle andeks anda. 
Sa läkitasid oma Poja Jeesuse Kristuse, 
et Ta maailma patud enda kanda võtaks 
ning patused taas Sinu juurde juhataks.
Issand Jeesus Kristus,
juhi ka mind eksiteedelt tagasi Tõe ja Elu teele. 
Ma tunnistan oma patte ja kahetsen neid, 
kuna nad hoiavad mind Sinust eemal. 
Issand, anna mulle andeks ja kingi mulle oma Vaimu, 
et ma tunnetaksin Sinu armastust 
ning sellele tänulikult vastaksin.
Aamen.

PALVE PÄRAST PIHTI
Ma tänan Sind, Issand, andestuse eest, 
mida olen kogenud, ja julguse eest uueks alguseks. 
Ma tänan Sind ka lepituse eest Kirikuga, 
keda ma oma süüga olen kahjustanud. 
Ma tahan püüda mitte ainult sõnades tänulik olla. 
Ma tahan ka ise andestada, 
kui teised mulle kahju või valu teevad. 
Ma tean, Issand, et mu elus ei muutu kõik kohe teiseks. 
Aga ma usun, et Sa ei hülga mind 
ja et Kirik kingib mulle alati Sinu rahu, 
ka siis, kui kõik, mis ma ette võtan, ei õnnestu. 
Ma tänan Sind, Issand, et ma võin nõnda uskuda, 
sest Sa oled meie süü kandnud 
ja Su halastus elab edasi Sinu Kirikus. Aamen.

PALVE ENNE ARMULAUDA
Issand Jeesus Kristus, elava Jumala Poeg, 
kes Sa Isa tahtel Püha Vaimu väega maailmale 
oma surma kaudu elu oled kinkinud, 
päästa mind oma ülipüha Ihu ja Vere läbi 
kõigest mu ülekohtust ja igasugusest kurjast. 
Aita mul alati täita Sinu käske 
ja ära lase mul Sinust kunagi lahkuda. 
Issand Jeesus Kristus, ärgu saagu Sinu Ihu ja Veri, 
mida mina, vääritu, nüüd vastu võtta julgen, 
mulle kohtuks ja hukkamõistuks, 
vaid olgu mulle Sinu heldust mööda kaitseks ja
õnnistuseks nii hinge kui ihu poolest. 
Kes Sa koos Jumal Isaga Püha Vaimu ühtsuses 
elad ja valitsed igavesest ajast igavesti. Aamen.

PALVE ARMULAUA VASTUVÕTMISEL
Issand, ma ei ole seda väärt, et Sa tuled mu juurde! 
Ütle vaid üksainus sõna, siis saab minu hing terveks!

PALVE PÄRAST ARMULAUDA
Issand, Sinu Ihu, mida vastu võtsin, ja Sinu Veri,
mida jõin, jäägu minusse ja tehku, et minusse, 
kes olen saanud kosutust puhtast ja pühast sakramendist,
ei jääks enam mingit patu rüvedust. 
Ma palun Sind, kes Sa elad ja valitsed 
igavesest ajast igavesti. Aamen.

Igapäevaseid palveid

IGAPÄEVANE PATUTUNNISTUS
Ma tunnistan Sinu, mu Issanda Jumala ja Looja,
pühas Kolmainsuses kiidetud ja kummardatud 
Isa, Poja ja Püha Vaimu ees 
kõik oma patud üles, mis ma olen teinud 
igal oma elupäeval, igal tunnil ja ka praegu 
teo, sõna, mõtte, nägemise, kuulmise,
haistmise, maitsmise, katsumise ning kõigi mu ihu ja
hinge meeletundmistega, 
millega ma Sind, oma Jumalat ja Loojat, olen vihastanud 
ning oma ligimese vastu ülekohut teinud; 
nende pärast kahetsedes tulen ma kui süüalune Sinu, mu Jumala ette 
ja tahan meelt parandada. 
Aita mind, Issand, minu Jumal, 
ma palun Sind alandlikult silmapisaratega: 
anna mu endised patud andeks oma helduse pärast 
ja päästa mind kõigist neist lahti 
kui helde ja inimesearmastaja. Aamen.

ENNE IGA TÖÖ ALUSTAMIST
Issand Jeesus Kristus, Sa igavese Isa ainusündinud Poeg, 
Sina ütlesid oma kõigepuhtamate huultega:
Ilma minuta ei või teie midagi teha. 
Oh Issand, minu Issand, 
oma meeles ja südames hakkan ma usuga 
Sinu sõnadest kinni ja langen Su ette maha, oh helde: 
aita mind, patust, et ma selle ettevõtmise 
Sinu abil korda saadaksin! 
Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.

PÄRAST IGA TÖÖ LÕPETAMIST
Sina, mu Kristus, oled kõige hea täius! 
Täida mu hing rõõmu ja ilutsemisega ning päästa mind, 
sest Sina oled ainsana rikas heldusest! Aamen.

PALVE ENNE SÖÖKI
Kõikide silmad ootavad Sind, Issand, 
ja Sina annad neile nende roa omal ajal; 
Sina avad oma käe ja täidad kõik, mis elab, hea meelega.
Meie Isa…
Issand Jumal, taevane Isa, õnnista meid ja neid
Sinu ande, mida me Sinu heldusest vastu võtame,
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi. Aamen.

TÄNUPALVE PÄRAST SÖÖKI
Tänage Issandat, sest Tema on hea, 
sest Tema heldus kestab igavesti! 
Tänage jumalate Jumalat, kes annab kõigele lihale roa, 
sest Tema heldus kestab igavesti! 
Issandal on hea meel neist, kes Teda kardavad, 
kes loodavad Tema helduse peale.
Meie Isa…
Meie täname Sind, Issand Jumal ja Isa, 
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kõigi Sinu heategude eest,
kes Sa elad ja valitsed igavesti. Aamen.

PALVE HEATEGIJATE EEST
Issand, anna igavene elu kõigile, kes meile Sinu nime pärast head teevad.

PALVE LAHKUNUTE EEST
Lahkunud usklike hinged puhaku Jumala halastuse läbi rahus. Aamen.

Õhtul

LÜHIKE ÕHTUPALVE
Ma tänan Sind, mu taevane Isa, 
Jeesuse Kristuse, Sinu armsa Poja läbi, 
et Sa sel päeval oled mind armulikult hoidnud, 
ja palun Sind: anna mulle andeks
kõik mu patud ja eksisammud! 
Varja mind sel ööl armulikult! 
Sest ma annan enese kogu ihu ja hingega
ja kõik Sinu kätte. 
Olgu Sinu püha ingel minu juures,
et kurjal vaenlasel poleks meelevalda minu üle!
Aamen.

PÜHA MAKARIUS SUURE PALVE
Igavene Jumal ja kõige loodu Kuningas, 
kes Sa mind kõlblikuks tegid ka seda tundi nägema,
anna mulle andeks minu patud, 
mis ma sel päeval teo, sõna ja mõttega olen teinud, 
ja puhasta, oh Issand, mu vaene hing 
kõigest liha ja vaimu roojusest.
Anna mulle, oh Issand, sel öösel rahulikku und, 
et ma oma halvast voodist üles tõustes 
Su kõigepühamat nime kõik oma elupäevad kiita võiksin 
ja kõik oma lihalikud ja vaimulikud vaenlased ära võidaksin. 
Hoia mind, oh Issand, tühjade, roojastavate mõtete 
ja kurjade ihaldamiste eest. 
Sest Sinu, Isa ja Poja ja Püha Vaimu päralt 
on riik, vägi ja au, nüüd ja ikka ja igavesti. Aamen.

ÕHTUPALVE
Issand, meie Jumal, anna mulle andeks kõik,
mis ma sel päeval sõna, teo ja mõttega pattu olen teinud,
sest Sina oled helde ja inimesearmastaja.
Saada mulle rahulikku ja vaikset und.
Läkita oma kaitsja ingel, kes mind kõige kurja eest varjaks ja hoiaks,
sest Sina oled meie hingede ja ihude kaitsja
ning Sulle, Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule anname meie au
nüüd ja ikka ja igavesti. Aamen.

PALVE KÕIGEPÜHAMALE JUMALASÜNNITAJALE
Helde Kuninga helde Ema, Sa kõigepuhtam 
ja õnnistatud Jumalasünnitaja Maarja, 
vala mu patuse hinge peale oma Poja ja Jumala armu 
ning juhata mind oma palvete läbi head tegema, 
et mu edaspidine eluaeg patuta mööda läheks 
ja ma Sinu abil, Jumalasünnitaja Neitsi, paradiisi leiaksin, 
Sa ainus puhas ja õnnistatu. Aamen.

PALVE KAITSEINGLILE
Kristuse ingel, mu püha kaitsja ning mu hinge ja ihu varjaja, 
anna mulle andeks kõik patud, mida ma sel päeval olen teinud, 
ning päästa mind mu kurja vaenlase kavalusest, 
et ma ühegi patuga Jumalat ei vihastaks; 
palu minu, patuse ja vääritu sulase eest ning tee mind kõlblikuks 
kõigepühama Kolmainu Jumala, minu Issanda Jeesuse Kristuse Ema
ja kõikide pühade armu ja heldust saama. Aamen.

PALVE ENNE UINUMIST
Sinu kätte, Issand Jeesus Kristus, mu Jumal,
annan ma oma vaimu; Sina ise õnnista mind, halasta
mu peale ja anna mulle igavene elu. Aamen.

+ + +

Avaldatud Meie Kirikus esmalt 7. juulil 2015