Luterlaste rahvusvaheline hukkamõist ebaõiglase kriminaalmenetluse asjus õp dr Pohjola ja dr Räsäneni vastu ja üleskutse kõikidele hea tahtega inimestele toetada usulist väljendusvabadust Soomes

«Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust. Kui me ütleme: «Meil ei ole pattu», siis me petame iseendid ja tõde ei ole meis. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.» (1Jh 1:7–9)

Luterliku reformatsiooni edasikandjate ja kirikujuhtidena me tunnistame, et need apostli sõnad on suunatud igapäevaselt igaühele meist ja et see on meie sõnum maailmale. Kui valitsus piirab ja ründab seda sõnumit, lakkab ta toimimast Jumala kavatsuse kohaselt. Allakirjutanud tunnistavad, et hea valitsus ning meile tagatud usu- ja sõnavabadus ja kõik põhilised inimõigused on Jumala head annid. Augsburgi usutunnistus ütleb, et evangeelium

ei leia ilmalikus valitsuses, riigikorralduses ja abielus mingit viga, vaid tahab, et sellest kõigest peetaks kinni kui tõeliselt jumalikust korrast ja et neis seisustes näidataks üles kristlikku armastust ja õigeid ning häid tegusid vastavalt oma kutsumisele. Seepärast on kristlased kohustatud valitsejatele alluma ning kuuletuma kõiges nende käskudele ja seadustele, mida on võimalik pattu tegemata täita. (AU XVI; Rm 13:1–7)

Kui võimul on talle seatud piirid. Valitsus seisab maiste, Jumala Sõna vaimulike asjade üle. «Ilmalik võim ei kaitse mitte hinge, vaid ta kaitseb mõõga ning ihulike karistuste abil ihu ja vara välise ülekohtu vastu. Sellepärast ei tohi neid kahte valitsust, vaimulikku ja ilmalikku, omavahel segi ajada ja ühte liita» (AU XVIII). Kuna usk peab jääma vabaks, sedastab AU XVI, et kui valitsuse korraldusi ei saa pattu tegemata täita, «siis tuleb Jumala sõna enam kuulata kui inimese sõna, Ap 5 [:29].» Tõepoolest, kui valitsus astub üle talle seatud piiridest ning ründab usuvabadust ja usulist kuulutust, siis millised vabadused võidakse järgmiseks ära võtta?

Seetõttu me avaldame protesti Soome Evangeelse-Luterliku Misjonipiiskopkonna valitud piiskopi dr Juhana Pohjola ning kauaaegse parlamendiliikme ja endise siseministri dr Päivi Räsäneni ebaõiglase kohtlemise vastu. Soome riigi tegevus – süüdistada kristlasi abielu ja seksuaalsuse kohta käivate Jeesuse sõnade (Mt 19:4–6) selge õpetuse järgimise eest – on täiesti väär. Seda eriti seetõttu, et süüdistatavad tunnistavad selgesti kõigi inimeste, kaasa arvatud nende, kes peavad end kuuluvaks LGBTQ kogukonda, Jumalast antud väärikust, väärtust ja õigusi. Kristus käsib armastada kõiki inimesi. «Armasta oma ligimest nagu iseennast!» (Mk 12:31).

Meie, luterlased, seisame kindlalt dr Pohjola ja dr Räsäneni kõrval. Kõigi maade kristlaste valdav enamus, sealhulgas katoliiklased ja ortodoksid, jagavad samasuguseid veendumusi. Kas Soome peaprokurör mõistab nad kõik hukka? Veelgi enam, kas Soome riik riskib fundamentaalsete inimõiguste rikkumise tõttu teiste riikide valitsuste sanktsioonidega?

Meile teevad muret järgmised asjad:

– Soome peaprokuröri otsus 29. aprillist 2021 esitada Soome karistusseadustiku 11. peatüki 10. lõike alusel süüdistus Misjonipiiskopkonna dekaanile ja valitud piiskopile dr Pohjolale ning pikaaegsele parlamendisaadikule, endisele siseministrile ja arstile dr Räsänenile väidetava «vaenuõhutamise» eest.

– Kriminaalmenetlus õp dr Pohjola ja dr Räsäneni vastu on seotud 2004. aasta brošüüriga «Ta lõi nemad meheks ja naiseks. Homoseksuaalsed suhted esitavad väljakutse kristlikule inimesekäsitusele», mille avaldas Soome Lutheri Ühing ja milles on öeldud, et «Kristliku inimesekäsituse kohaselt on kõik inimesed, vaatamata seksuaalsele sättumusele, võrdsed ja võrdselt väärtuslikud» (lk 13). Süüdistused, mis lähtuvad juba 17 aastat avalikult kättesaadavast tekstist, demonstreerivad enneolematut ülereageerimist ja teadlikku agendat.

– Dr Räsänenile on esitatud veel kaks süüdistust. Üks neist tugineb lühikesele tviidile 2019. a juunist, kui Soome Evangeelne Luterlik Kirik deklareeris ametlikku partnerlust LGBT üritusega «Pride 2019». Selles tviidis andis dr Räsänen Piibli valguses toimuvale hinnangu ja lisas pildi Rm 1:24–27 tekstiga. Teine süüdistus tugineb lühikesele saatelõigule Soome rahvusringhäälingu tunnipikkuses saates, mis oli eetris 2019. a detsembris ja kus käsitleti teoloogiat, seksuaaleetikat ja poliitikat. Selles saates ütles dr Räsänen, et Jumal ei loonud inimest homoseksuaalsena.

– Kriminaalmenetlus Misjonipiiskopkonna valitud piiskopi ja tuntud kristlasest avaliku elu tegelase vastu usuliste veendumuste väljendamise eest tõstatab tõsiseid ja murettekitavaid küsimusi seoses usu- ja sõnavabadusega Soomes. Seda silmas pidades

…kutsume me ametivõime üles tagama Soomes inimõigused kõigi inimeste jaoks. Rahvusvaheline õigus inimõiguste alal, nagu ka Soome põhiseadus, kaitseb täiesti selgelt usu- ja väljendusvabadust. Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklid 9 ja 10 ning Kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklid 18 ja 19 tagavad, et igaühel on õigus tunnistada oma usku kultuse, usu praktiseerimise ja õpetamise kaudu ning väljendada oma sisemisi veendumusi avalikult.

…me märgime, et demokraatlikud ühiskonnad kogu maailmas kaitsevad usu- ja väljendusvabadust eluliselt olulisena. Nende õiguste õiguslik kaitse tuleneb inimese võõrandamatust väärikusest, kel on loomulik õigus osaleda avalikus arutelus teemadel, mis on seotud ühiskonna tähenduse ja eesmärgi ning õitsenguga. Soome peaprokuröri sammud õp dr Pohjola ja dr Räsäneni vastu mitte üksnes ei riku neid põhivabadusi, vaid toovad inimõiguste tõsiste rikkumiste tõttu kaasa ka teiste demokraatlike riikide valitsuste sanktsioonide riski.

…meid kõiki šokeerib prokuratuuri ja riigi poolne võimu kuritarvitamine, mis avaldub meelevaldses ja rängas sekkumises kristlaste õigustesse kuulutada avalikult oma usku. Tegelikult on tegemist rünnakuga kõigi kodanike vastu.

…me usume, õpetame ja tunnistame, et luterlik-kristlik usk kohustab meid rõõmu ja armastusega jagama head sõnumit, et kõik inimesed saavad Kristuses oma patud andeks (Jh 3:16; Ap 1:8). Me teame, et oleme patused ja ekslikud ning vajame armu. Kuigi on mõistetav, et osasid inimesi võib ärritada Kristuse evangeelium ja selle kõigile suunatud üleskutse kahetseda pattu ja uskuda, leiame siiski, et sobiv avalik ruum dialoogiks ühiskonnas eeldab seaduses sätestatud tagatisi, mis ei lase üksikisikutel, organisatsioonidel või riigil põhjendamatult piirata kristlaste ja kõigi teiste üksikisikute ja rühmade fundamentaalset õigust osaleda avalikus arutelus.

Seetõttu meie, allakirjutanud, mõistame hukka õp dr Juhana Pohjola ja rahvasaadik dr Päivi Räsäneni suhtes usuliste veendumuste avaliku väljendamise pärast algatatud õigustamatu kriminaalmenetluse. Me kutsume Soome ametivõime üles loobuma viivitamatult katsetest karistada õp dr Pohjolat ja dr Räsäneni, lõpetama menetlused oma usku avalikult väljendavate isikute vastu ning pühenduma taas usu- ja sõnavabaduse kaitsmisele Soomes.

Me kutsume kõiki hea tahtega inimesi, sõltumata sellest, kas nad nõustuvad või ei nõustu seisukohtadega, mida avaldasid õp dr Pohjola ja dr Räsänen, üles väljendama oma solidaarsust nende ja kõikidega, kes Soomes seisavad usu- ja väljendusvabaduse kui vaba ühiskonna absoluutsete eelduste eest.

Allkirjastatud 25. juunil 2021, Augsburgi usutunnistuse esitamise mälestuspäeval.

Piiskop dr Hans-Jörg Voigt
Rahvusvahelise Luterliku Nõukogu esimees
Saksamaa Iseseisev Evangeelne Luterlik Kirik

Õp dr Timothy C. J. Quill
Rahvusvahelise Luterliku Nõukogu peasekretär

Liikmeskirikute esindajad (vt siit)

 

Rahvusvaheline Luterlik Nõukogu (International Lutheran Council) on konfessionaalsete luterlike kirikute koostööorganisatsioon.