Osad inimesed usuvad, et pärast surma ei ole mitte midagi – ajutegevus lakkab ja surm lõpetab meie teadvustatud eksistentsi. Kui me sureme, siis meid pole enam olemas. Elule järgneb mitteolemine. Umbes nõnda arvavad näiteks materialistliku ja ateistliku maailmavaatega inimesed.

Teised usuvad, et surres lõpetab meie maine, füüsiline keha funktsioneerimise, kuid inimese entiteet teadvuse, hinge vms näol jätab selle maha ning liigub edasi, et leida endale asupaik uues kehas ja hakata elama uut elu. Siit ka huvi selle vastu, kes inimene on olnud mõnes varasemas elus. See uskumus esineb India usundites, kuid on tänapäeval levinud ka Läänes.

Kolmandad usuvad, et pärast surma vabaneb meie hing kõigest maisest ja tõuseb teispoolsesse vaimusfääri, kus kogeb igavest valgust, armastust, rahu, rõõmu ja õnne. Ta on jäädavalt vaba. See oleks justkui kristlik õpetus taevariigist, aga ilma põrguta.

Usutakse sedagi, et lahkunud on maise ilmaga endiselt kuidagi ühenduses ning võivad meile oma ligiolekust erineval viisil märku anda – näiteks tulla hingedeajal meid külastama või ootamatult juhatust anda.

Need ja muud taolised arvamused kõlavad erinevates kombinatsioonides kirjanduses, meedias, sotsiaalmeedias, vestluses kaasinimestega jne.

Mida usuvad kristlased?

Kristlased on sõnastanud oma usu selles küsimuses järgmiselt: «Mina usun …ihu ülestõusmist ja igavest elu.» Või: «…ootame surnute ülestõusmist ning tulevase ajastu elu.» Me kordame neid usutunnistuse sõnu igal jumalateenistusel. Meie usk ei tugine oletustele või soovmõtlemisele, vaid lähtub Jumala sõnast, s.t ilmutusest – millestki, mis edastab meile infot väljastpoolt aegruumi.

Katoliku kiriku katekismuse kompendium täpsustab: «Igavene elu on see elu, mis algab kohe pärast surma» (nr 207) ja «Taeva all mõeldakse ülimat ja jäädavat õnne» (nr 209).

Öeldule olgu lisatud veel mõned selgitavad punktid.

Esiteks, kristlased ei usu ainult hinge surematust, vaid ka ihu ülesäratamist kirgastatud kujul ning taasühinemist hingega. Ortodoksi metropoliit Kallistos Ware (1934–2022) selgitab: „Jumal on meid luues nõnda seadnud, et inimese hing ja ihu on teineteisest sõltuvad ja ühel pole ilma teiseta õiget elu. Tänu pattulangemisele lahkuvad need kaks teineteisest siis, kui ihu sureb, ent see eraldumine ei ole lõplik ega igavene. Kristuse teise tulemise ajal tõuseme me surnuist üles nii hinge kui ihuga ja astume nõnda, hing ja ihu jälle koos, Issanda viimsepäeva kohtu ette.“

Katoliku kiriku katekismuse kompendiumis (nr 205) on kokkuvõtlikult öeldud: «Pärast surma, mis on ihu ja hinge lahutamine, ihu laguneb, aga hing, kes on surematu, läheb vastu Jumala kohtule ning ootab taasühinemist ülestõusnud, kirgastunud ihuga Issanda taastulemise ajal. See, kuidas ihu ülestõusmine toimub, ületab meie kujutluse ja mõistmise piirid.»

Teiseks, kristlusele on omane õpetus, et iga inimene astub pärast surma Jumala kohtu ette. Pühakiri ütleb: «inimestele on seatud üks kord surra, pärast seda on aga kohus» (Hb 9:27). Me oleme niisiis aruandekohuslased Looja ees, kes on loonud meid mõistuse ja vaba tahtega olenditeks ning kelle ees peame vastama kord küsimustele oma elu, tegude ja mõtete kohta. Apostel Pauluse sõnadega: «me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees, et igaüks saaks kätte, mida ta ihus olles on teinud, olgu head või halba» (2Kr 5:10).

Kolmandaks, kohtumõistmine tähendab paratamatult seda, et mitte igaüks ei pääse automaatselt taevasse ehk jäädava õndsuse seisundisse. Paraku arvavad isegi mõned kristlased, et kõik lahkunud pääsevad taevasse, kus neil saab olema hea. Jeesus Kristus aga ütleb tähendamissõnas rahvaste kohtust: «Ja need lähevad igavesse karistusse, õiged aga igavesse ellu» (Mt 25:46).

Kristus kirjeldab põrgut paigana, kus on «ulgumine ja hammaste kiristamine» ning kus «nende uss ei sure ja tuli ei kustu». Põrgu on Jumalast lahutatute seisund või olukord, mida iseloomustab kannatus. Katoliku kiriku katekismuse kompendiumis märgitakse, et «Põrgu suurim kannatus on igavene lahusolek Jumalast, ainsast, kelles võib meil olla elu ja õndsus, mille jaoks oleme loodud ja mis on meie igatsus» (nr 212).

Seda silmas pidades manitseb Kristus Mäejutluses oma kuulajaid: «Minge sisse kitsast väravast, sest lai on värav ja avar on tee, mis viib hukatusse, ja palju on neid, kes astuvad sealt sisse! Kuid kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu, ja pisut on neid, kes selle leiavad» (Mt 7:13–14).

Kuidas surmaks valmistuda?

Kui ristiinimese elu läheneb lõpule, julgustab Martin Luther toimima ja mõtlema nõnda («Jutlus surmaks valmistumisest», 1519):

«Kui nõnda kõigiga maa peal hüvasti on jäetud, tuleb oma meel ja mõte üksnes Jumalale suunata. Sest sinna pöördub ja sinna juhib meid ka surma tee. Ja siin on kitsas värav, siit algab ahas rada, mis elu sisse viib; selleks peab igaüks rõõmsalt valmistuma. Sest see on küll väga kitsas, aga mitte pikk; see on nii, nagu siis, kui laps oma ema ihu väikesest elamust ohutunde ja hirmuga sünnib avarasse paika taeva all ja maa peal, see tähendab, sellesse ilma: niisamuti läheb inimene läbi surma kitsa värava sellest elust. Ja kuigi taevast ning maailma, milles me praegu elame, suureks ja avaraks peetakse, siiski on see kõik tulevase taevaga võrreldes hoopis kitsam ja väiksem kui on emaihu praeguse taevaga võrreldes. … Aga surma kitsas läbikäik tingib selle, et meile siinne elu avar ja sealne kitsas tundub. Seepärast tuleb uskuda ja lapse ihulikust sünnist õppida, nagu Kristus ütleb: «Kui naine sünnitab, kannatab ta hirmu käes, kui ta aga terveks on saanud, ei mõtle ta enam hirmule, sest temast on inimene sündinud maailma.» Samamoodi peab ka surmas hirmust võitu saama, teades, et pärast seda saab olema rohkesti avarust ja rõõmu.»

Pole vast kirjanduslik liialdus öelda, et me elame murrangulisel ajal. Õhtumaa vaimses keskkonnas on toimunud «tektoonilised nihked», nii et «vaimsete mandrite» välispidised piirid ja kujud on tundmatuseni muutunud. Institutsionaalne kirik koos kõigega, mis on selle osa, on samuti teinud läbi ulatusliku metamorfoosi. Ma ei taha selle kirjutise sissejuhatust koormata liiga paljude näidetega – piirdun vaid kahe ilmeka seigaga muusikavaldkonnast. (1) Ma mäletan aega (1990. aastad), mil kirikukontserdi kavast «roogiti» vaimuliku või organisti poolt armutult välja kõik, mis ei olnud otseselt «kristlik» muusika, sealhulgas näiteks looduspilte kirjeldavate tekstidega laulud. Tänapäeval on aga kirikus võimalik kuulda kontserti, mille kavas ei ole mitte ühtegi laulu, mida saaks otseselt «kristlikuks» kategoriseerida. (2) On tekkinud ilmaliku tekstiga «vaimulikud laulud», mida vaimulikel talitustel, eriti laulatustel ja matustel võib kuulda. Kirikumuusikud omaltpoolt aga võtavad üle kõik, mis ilmaliku muusika stiilid ja žanrid pakuvad, sh pop, hip-hop ja heavy metal. Nii et vastukaaluks ilmaliku tekstiga «vaimulikele lauludele» on tekkinud ka vaimuliku tekstiga «ilmalikud laulud». Meenutades, et kõik see on juhtunud vaid ca kolmekümne aasta jooksul, saab ilmsiks muutuste radikaalne dünaamika selle täies tegelikkuses.

Seistes muutustele ajaliselt liiga lähedal, on keeruline, et mitte öelda võimatu, anda murrangulistele protsessidele terviklikku ja adekvaatset hinnangut. Ka mina ei püüa seda teha – nendin vaid metamorfoosi toimumist ja küsin: «mis võiks kirikumuusikuid aidata edasiste elujõuliste valikute tegemisel suurte muutuste ajastul»? Et õhutada sellele küsimusele vastamiseks vajalikku diskussiooni, olen kaardistanud ja kirjeldanud minu silmis viis kõige olulisemat valikut kirikulaulus, aga ka kirikumuusikas tervikuna, kolmanda aastatuhande alguse Maarjamaal. Kaks aastatuhandet kristlikku tsivilisatsiooni on meieni toonud kirikumuusika, mis on rikas ja mitmekesine – olen veendunud, et kõikidele hea tahtega inimestele leidub Jumala muusikaaias oma koht. Mina lähtun oma kirjutises ennekõike kirikumuusika ürgseimast väljendusest – kirikulaulust, sest muusikaks saanud Sõnast on võrsunud ülejäänud kirikumuusika ja tegelikult ka lääne kunstmuusika kultuur tervikuna. See on üsna loogiline, sest kirikulaulu ilmsiks saamiseks ei ole vaja mingeid lisavahendeid – ainult inimhääl ja Jumala Sõna. Ainuüksi see tõdemus teeb kirikulaulu oma olemuselt kirikumuusikas fundamentaalseks.

Viie valiku kaardistamise ja kirjeldamiseni olen jõudnud enam kui kahekümne viie aasta jooksul, mil olen päevast päeva ja tunnist tundi tegelenud kirikulaulu, eriti aga emakeelse kirikulaulu, teemadega nii teadlase, interpreedi, helilooja kui pedagoogina. Loodan, et leiate aega minu mõtetesse süveneda ja et see kirjutis aitab kasvõi pisutki mõtteid süstematiseerida ning inspireerib otsima vastuseid eelkõige kirikumuusika olemuse süvatasandilt.

Esimene valik: kas saksa ja ladina kirikulaul eestikeelsete sõnadega või eestikeelne kirikulaul?

Prof Toomas Siitan esitas 2001. aastal kogumikus «Kelle laulu me laulame?» minu arvates kõigi aegade kõige nutikama küsimuse eesti kirikulaulu uurimises: «Kas eesti kirikulaul või kirikulaul Eestis?» Peale pikaajalist proosarütmilise kirikulaulu ehk pühalauluga tegelemist erinevates keeltes olen hakanud mõistma selle küsimuse sügavust ja sõnastanud, praktikast tõukudes, Siitani küsimuse spetsiifilisemaks: «kas saksa ja ladina kirikulaul eestikeelsete sõnadega või eestikeelne kirikulaul». Esmapilgul võib tunduda, et see küsimus on ebaadekvaatne või koguni kiuslik – mis vahet seal on, kas «eestikeelsete sõnadega» või «eesti keeles». Tegelikkuses on vahe mäekõrgune ja uurimistöö ning praktika tagajärjel saab väita, et meie emakeele prosoodia ei ole kirikulaulus veel oma potentsiaali saavutanud. Me oleme oma kirikulaulu rajanud laenurahale ladina, aga põhiosas saksa kirikulaulu kapitalist. Seda aga ainult sellepärast, et me ei ole suutnud märgata puude taga metsa. Oma Maarjamaa metsa. Muusika on võimas ja dominantne meedium, mis on vokaalmuusika ajaloos alates 10. sajandist tihtipeale jätnud teksti vaeslapse ossa. «Suure muusika» mantlivoltide vahelt on tekst aegajalt rohkem, aegajalt vähem ennast välja pistnud, aga lõpuks ikkagi sinna tagasi pugenud või koguni tagasi surutud. Meie emakeele prosoodia, mis erineb drastiliselt nii ladina kui saksa keele omast, ei ole oma harukordse keelemuusikaga suutnud veel mõjule pääseda. Me laulame siiamaani saksa kirikulaulu eestikeelsete sõnadega, selle asemel et laulda sama kirikulaulu eesti keeles. Kas poleks aeg anda Eestis kirikulaulule selle žanris nii ainuomane tekstikesksus. Muusika peab olema Sõna teenistuses, mitte aga vastupidi. Sellisest sümbioosist sünnib midagi, mis on muusikaliselt täiesti ainulaadne ja uus. Me saaksime kasutada ajaloolist võimalust EELK uue lauluraamatu koostamise näol ja astuda uude ajastusse – eestikeelse kirikulaulu ajastusse. See tähendab muutust, mille käigus tuleb revideerida punschellikku saatefaktuuri, loobuda hoogsate rütmidega eesti keelt moonutavatest koraaliviisidest ehk nn rütmiseeritud koraalidest ja hüljata ladina keele eeskujul psalmitoonide viisidel «hõljumine». Asemele võiks tulla eesti keelemuusikat toetav instrumentaalsaatefaktuur, eesti keelerütmi järgi rütmiseeritud koraal ja emakeelse psalmiteksti keskendunud palvemeelsest lausumisest võrsuv pühalaul.

Esimese valiku tuumaks on seega küsimus: kas eesti keele unikaalne keelemuusika on Sinu jaoks piisavalt oma ja kallis, et kaaluda üles saksa ja ladina kultuurist meieni ulatunud kirikulaulu traditsioon. See ei tähenda nimetatud traditsioonist loobumist – õieti ei saagi seda ju teha, sest indogermaani muusikaline mõtlemine on meie identiteediga liiga tihedalt läbipõimunud. Tegelikult tähendab see traditsiooni uuesti mõtestamist, selle väärindamist eesti keele abil ja eesti keele kaudu. 

Teine valik: kas muusikateos või muusikaline keel?

Lääne muusikakultuur on juba teise aastatuhande algusest triivinud muusikalise mõttelaadi suunas, mille keskmes on helilooja ja tema loodud muusikateos (inglise keeles musical work). Samas on muusikateose prominentsus kirikulaulu esimestes kihistustes veel tundmata ja selle tõsiasja mõju on traditsiooni kaudu kandunud ka tänasesse päeva. Viidates Hans Heinrich Eggebrechtile (1919–1999) sedastab Toomas Siitan 2004. aasta kogumikus «Mõeldes muusikast», et: «klassikaline Euroopa muusikakultuur koosneb muusika teostest, ning et olla käsitletav teosena, peab muusikaline tekst (1) olema lõpetatud (suletud), kindlalt määratletud vormi ja struktuuriga ning reeglina seostatav ühe autoriga (ja/või koolkonnaga); (2) olema kirjalikult fikseeritud (st määratletava identiteediga) ning noodikirjast lähtuvalt interpreteeritav ja analüüsitav; (3) vastama teatud väärtushinnangutele: üldiselt ei huvitu muusikalugu nn «tarbemuusikast», mille alla tuleks liigitada ka suurem osa vaimulike ja ilmalike tseremooniate jaoks loodust.»

Kolmandas seletuses sisaldub problemaatiline väide, nagu ei huvituks «muusikalugu «tarbemuusikast» [---] mille alla tuleks liigitada ka suurem osa vaimulike ja ilmalike tseremooniate jaoks loodust». Tänases praktikas on tegelikult nii kirikumuusika kui ka militaarmuusika mahukalt käsitletud muusikaloolised uurimisobjektid. Samas avab kolmas väide kirikumuusika eripärase loomuse: kirikumuusika ei pea ennast piiritlema muusikateose raamidega. Sobiv näide on improviseeritud oreliprelüüd koraalile, aga ka muutuv salmide arv koraalides ja psalmides ning laulude instrumentaalsaate varieerumine. Tänases kirikumuusikas on muusikateose osatähtsus suur. Niipea, kui jumalateenistusel kõlab mõne helilooja laul või instrumentaalpala, on tegu muusikateosega. Hajusamalt rakendub see koraalide puhul, sest neis lauludes ei ole «lõpetatus» iseenesestmõistetav (vt eelmine lõik, punkt 1).

Muusikateosele alternatiivne mõtlemine võiks olla muusikalisele keelele põhinev arusaam. Ka improvisatsioonis, mis ei ole käsitletav muusikateosena, on kasutusel mingitele tunnustele vastav muusikaline keel. See on tuntav ka kirikulaulus, näiteks laulupalve (päevapalve ja palve pärast armulauda) muusikaline keel, mis omakorda (isegi Eestis) jaguneb mitmeks erinevaks dialektiks. Kirikulaul toetub sageli selle keele prosoodiale, milles lauldakse. Seepärast kujuneb kirikumuusika muusikaline keel rohkem või vähem laululutekstides kasutatava keele mõjuväljas. Välja arvatud juhul, kui kirikulaul on mõne teise, väga dominantse keelemuusika patronaaži all. Näiteks kirikulaul Eestis on kujunenud saksa keele mõjuväljas ja selle toimejõud on muusikas selgelt näha (vt ka «Esimene valik»).

Kui ma eelpool kirjutasin, et «kirikumuusika ei pea ennast piiritlema muusikateose raamidega», siis tegelikult tundub, et kirikumuusika pelgalt ei naudi privileegi, et «ei ta pea end piiritlema», vaid omab kohustust, et «ta ei tohi end piiritleda» muusikateose kontseptsiooniga. See ei tähenda, et muusikateosed tuleks kirikumuusikast pagendada, vaid võiks otsida tasakaalu muusikateostele ja muusikalisele keelele toetuva repertuaari vahel. Milline aga on eesti kirikulaulu muusikaline keel, mis oleks kooskõlas meie emakeele prosoodiaga? Seda saame aja jooksul teada ainult siis, kui loobume kirikumuusikas liigsest muusikateose-kesksest mõtlemisest ja hakkame esmalt otsima meie oma kirikulaulu ja seejärel ka kogu kirikumuusika unikaalset keelepruuki. Lihtsam lahendus on sulgeda end muusikateose raamistusse, aga see ei pruugi olla nii efektiivne meedium meie oma, ainukordse kirikumuusika keele avastamisel.

Kõige selgemalt saab see teema ilmsiks psalmilaulus – proosarütmilises kirikulaulus ehk pühalaulus. EELK uue lauluraamatu koostamise protsessis oli valik, kas otsida psalmilaulus eesti keelele iseloomulikku muusikalist väljendust või lisada lauluraamatusse umbes viiskümmend erinevate heliloojate poolt loodud uut psalmitekstilist laulu ehk siis muusikateost. Valik langes komplektile psalmitekstilistele muusikateostele. Muusikateose-kontseptsiooni eelistamine selles valikus on emakeelsele psalmilaulule üsna suure tõenäosusega tupiktee, sest see ei loo pinnast rahvusliku psalmilaulu kui muusikalise keele orgaaniliseks juurdumiseks.

Teise valiku tuumaks on seega küsimus, kuidas tuua kirikumuusikasse rohkete suurepäraste muusikateoste kõrvale eesti keele eripäradest tõukuv muusikaline keel. Muusikateose kontseptsioonile jäägu oma osa kirikumuusikas, aga selle kõrval ärgu unustatagu kirikumuusikale olemuslikult omast mõtlemist väljaspool muusikateose raamistust.

Kolmas valik: kas muusikaline voogamine või sõnaline voogamine?

Kognitiivses muusikateaduses, täpsemalt muusikapsühholoogias tuntakse mõistet «muusikaline voogamine» (inglise keeles musical flow). «Voogamine» kirjeldab täielikku «imendumist» teatavasse ainesesse või tegevusse. Muuhulgas iseloomustatakse sellega muusika võimet haarata inimest ja justkui «kanda» teda muusikalises hoovuses. On väga tõenäoline, et iga inimene on tundud muusikalist voogamist, ilma et ta seda endale teadvustaks – lihtsalt kuidagi eriline ja ülendav tunne on. Eestlastel on voogamine kerge tulema, kui näiteks laulupeol lauldakse Lydia Koidula ja Gustav Ernesaksa «Mu isamaa on minu arm». Kirikus kutsub muusikalise voogamise hõlpsasti esile sugereeriv orelimäng ja oreli saatel laulmine.

Eelnevates valikutes oli juttu teksti esmatähtsusest muusika ees, mis on kirikulaulule eriomane. Kas Sa oled kunagi mõelnud Jumala Sõnast tekkivale voogamisele kirikulaulus? Kas võib juhtuda, et muusikaline voogamine, mis teatavasti on väga võimas kogemus, võib ära varjata tekstist lähtuva voogamise? Kirikumuusika ajaloos on seda varemgi juhtunud, nt moteti keelustamine 13. sajandil, sest selles hakkas muusika selgelt teksti varjutama, seda enam, et samaaegselt võisid muusikateoses kõlada erinevad tekstid.

Kuidas me saaksime otsida sõnalist voogamist ja varustada seejärel tekst sellise muusikaga, mis ei kataks sõnalist voogamist kinni? Siin aitab, ja see on korduvalt järele proovitud, Pühakirja üheskoos lugemine. Kahe aastatuhande jooksul enim koosloetud Pühakirja osa on vaieldamatult Vana Testamendi psalmide raamat. Kes on tuttav emakeelsete psalmide koos lugemisega, see teab, et lausumise ja laulmise vahe selles olukorras on hajus. Kui otsida esmalt sõnalist voogamist ja seejärel lihtsalt rakendada sobiv lauluviis (psalmitoon ehk vormel) lausumise ilmestamiseks, siis saab kirikulaul pürgida täiuslikkusele – Sõna ja muusika lahutamatule koostoimimisele.

Kolmanda valiku tuumaks on seega küsimus, kas kirikulaulus peaks kõigepealt omandama teksti, selle õige häälduse ja rõhuasetused, loetava loo narratiivi ja võimalikud tõlgendused ning alles seejärel rakendama tekstiga koos sobiva meloodia; või õppima esmalt meloodia ja seejärel rakendama sõnad meloodia laulmiseks nootide külge? Kumb on lähtepositsioonis olulisem, kas tekst või muusika? Oluline on siinkohal rõhutada, et alustades laulule lähenemist tekstist, ei ole minu kogemuses muusika mitte kunagi kannatanud. Vastupidi – mõlemad võidavad ja Emand Kirikulaul saab ilmsiks fenomenaalses teksti ja muusika sümbioosis.

Neljas valik: kas meie kirikulaulu juured on esimeses, kümnendas, kuueteistkümnendas või üheksateistkümnendas sajandis?

On vana tõde, et kui tahta midagi sisuliselt uuendada, siis kõige tulemuslikum viis on hüljata pinnapealsus ja tungida süvatasandile – uuendatavat ainest tuleb põhjalikult ja terviklikult uurida ning tundma õppida. Tuleb minna tagasi juurte juurde – kuni «viimase rootsu tipuni» ja «ronida» seejärel mööda juuri uuesti tänapäeva tagasi. Ega asjata ei sedasta vanasõna, et «kel’ pole minevikku, elab tulevikuta». Ajaloolise terviku tunnetamine ei ole pelgalt haritlaslik nohiklikkus, vaid üsna pragmaatiline realiteet, sest seegi on vana tõde, et tihtipeale pole «uus» midagi muud, kui «hästi äraunustatud vana». Liikudes nõnda mööda juuri algusele lähemale võib kohata nii mõndagi, mis on pikas traditsioonis kunagi tõeks elatud, aga tänaseks unustatud või teadlikult unarusse tõrjutud. Nii ei olegi tingimata vaja «hambad ristis» midagi uut «leiutada», vaid piisab ajastutetaguse ainese taasvormimisest ja autentse lähenemisega väärindamisest. See on reformatsioon.

On üsna raske siduda ennast ristikiriku esimese muusikalise kihistusega, millest ei ole pea mitte mingit muusikaspetsiifilist teadmist. Muusika puudumisel on parim võimalus otsida kontakti kirikulaulus kasutatud tekstide kaudu. Aga isegi kui me ei tea esimese aastatuhande kirikumuusikast midagi nii konkreetset, et seda tänasel päeval enamvähem usutavalt reprodutseerida, on meil olemas üsnagi kindel teadmine psalmide laulmise kohta. Vana Testamendi psalmid ehk Naatsareti Jeesuse palveraamat on meie kõige otsesem konkreetne seos varakiriku muusikalise praktikaga. Kuna Jeesus kasutas psalmide tekste oma palveelus, siis on üsna loogiline, et varakirik võttis need tekstid kasutusele. Kuidas hoida kinni muusikaliselt anonüümsest, aga tekstiliselt konkreetsest vundamendist? Kuidas elada kirikulaulus tõeks varakiriku muusikaline pärand?

Siin tuleb meile appi suur muutus teise aastatuhande alguses, mil ladina pühalaulu (gregooriuse laulu) muusikalise materjali kirjalik dokumenteerimine alguse sai. Koos esimese aastatuhande lõpu noteerimata liturgiaraamatutega loovad esimesed muusikakäsikirjad meile mingigi ettekujutuse esimese aastatuhande kirikumuusikalisest mõtlemisest. Selle keskmes on laulutekstidena just Naatsareti Jeesuse palveraamat – Vana Testamendi psalmid. Koos psalmidega asetatakse meie ette vägagi ulatuslik hümni- ehk koraalikorpus ja üsnagi lai valik vabažanrilisi laule. Aastatuhande vahetus defineerib, nüüd juba ka muusikaliselt, lääne kirikulaulu terviku – psalmid, hümnid ja vaimulikud laulud.

Teise aastatuhande keskel toimusid määrava tähtsusega sündmused. Luterlik reformatsioon asetas kirikulaulu keskmesse emakeelse koraali ehk hümni. Alles jäid ka vabažanrilised laulud, aga Naatsareti Jeesuse palveraamat tõrjuti uute konfessioonide muusikapraktikast vähehaaval kõrvale. Reformatsioonijärgsetes kirikutes esinesid psalmid veel ainult kajana – koraalitekstideks ümbersõnastamise kaudu. Traditsioon, mis oli kirikulaulu kandnud poolteist aastatuhandet, osutus uutes oludes raskesti rakendatavaks ja ebapraktiliseks ning emakeelne pühalaul ei saanud tekkida. Siis ei olnud see võimalik, aga nüüd on.

Veel üks verstapost, mida võib eesti kirikumuusikas tajuda lähtepunktina, on 19. sajand: koorilaulu hoogustumine, professionaalse helikunsti tekkimine, rahvusromantilise muusikalise diskursuse algus, rahvuskultuuri sünd jne. Kuigi paljud seda ei tea, leiutati ka «kaasaegne gregooriuse laul» just romantilisel, 19. sajandil. Meie kõlaline ettekujutus sellest, milline on keskaegne ladina pühalaul, sh psalmilaul, pärineb 19. sajandist. Seepärast võibki tekkida petlik tunne, nagu oldaks muusikaliste juurtega keskajas, aga samas jäljendatakse vaid 19. sajandi ladina pühalaulu ideaale.  

Neljanda valiku tuumaks on lihtne küsimus: kui me otsime oma vaimulikke juuri esimese aastatuhande algusest, siis miks ei tee me seda sama kirikulauluga? Isegi kui muusikaline teadmus esimesest aastatuhandest on vähene, toob teise aastatuhande alguses tekkinud kirjalik muusikakultuur austuse ja armastuse psalmide laulmise kohta selgelt meie ette. Selleks peab olema väga hea põhjus, et lõigata luterlikust traditsioonist välja 1500 aastat kristliku muusika pärimust. Mida lähemale tänapäevale me toome oma «juurte ulatuse», seda vaesemaks teeme nii ennast kui neid inimesi, keda me oleme kutsutud teenima. Kes küll võiks saada rikkamaks sellest, kui Püha Pauluse kirjades nimetatud psalmide, hümnide ja vaimulike laulude laulmisest (KI 3:16, Ef 5:19) jäävad alles vaid hümnid ja vaimulikud laulud? Seepärast on väga oluline endalt küsida – kus on minu kirikulaulu juured?

Viies valik: kas «uus laul» või «Uus Laul»?

Pühakirja salm «Laulge Issandale uus laul!» (nt Ps 96:1) võiks vabalt olla kirikumuusikute lipukiri. Mida aga «uus laul» eelkõige tähendab? On see uus muusikateos? On see vana muusikateose uus esitus? On see isiklik vaimne uuenemine mistahes laulu laulmisel? Või on see hoopis kirikulaulu süvahoovustest võrsuv mastaapne uuenemine, mis ületab kõik senised kategooriad? Indogermaani rahvastel on tänasel päeval küllaltki raske midagi tõeliselt «uut» saavutada, sest nende kirikulaul on keelemuusika ressursi suures mahus juba ära kasutanud. Seda kriisi väljendab pea iga ilmaliku muusikastiili viljelemine lääne kirikumuusikas. Seda tehakse ka Eestis usinalt järele. Siin on meil kui uurali keeleperekonda kuuluval läänemeresoome keelt kõneleval väikerahval erakordne eelis. Suurte metamorfooside ajastul, mil me vajame «Uut Laulu» rohkem kui kunagi varem, saame me võtta indogermaani kirikulaulu teadmuse ja oma emakeele eripära ning laulda tekkivas sümbioosis absoluutselt pretsedenditu «Uue Laulu». Sellise võimaluse rakendamine sarnaneb uue energiatehnoloogia avastamisele, mille tagajärjeks on piiramatu hulk energiat, mille tootmise omahind on olematu. «Kes tahab, võtku eluvett ilma tasuta!» (Ilm 22:17b)

Viienda ja viimase valiku tuumaks on seega küsimus: kas ma piirdun uue laulu otsimisel kosmeetiliste vahenditega või olen valmis esitama endale kõrgema nõudmise ja otsima «Uut Laulu»?

Lõpetuseks

Kirjeldatud valikud laotavad meie ette kimbukese kirikulaulule ja kirikumuusikale spetsiifiliselt omaseid ideaaltunnuseid: kompromissitu tekstikesksus, keelepärasus, «vabadus» muusikateose raamidest, traditsiooni tarkusest lähtumine, igavene püüdlus «Uue Laulu» laulmise poole.

Minu kirjeldatud valikud ei ole mingil juhul kategoorilised. See tähendab, et nende tegemiseks ei pea nii öelda «lauda puhtaks lööma». Las olla see, mis on olnud. Kui kellelegi meeldib saksa kirikulaul eestikeelsete sõnadega rohkem, kui sama kirikulaul eesti keeles, siis on see igal juhul parem, kui et kirikulaulu üldse ei ole. Kui keegi leiab muusikalises voogamises suurema rahulolu kui tekstilises voogamises, siis on see parem, kui et kirikumuusikat üldse ei ole. Pidagem aga meeles seda, millised erakordsed võimalused on meie ette tänasel päeval asetatud ja ärgem olgem tagasihoidlikud nende kasutamisel.

Tallinnas, 28. oktoobril 2022

Artikli kirjutamist on toetatud Kultuuriministeeriumi loovuurimuse meetmest.

Ukraina õigeusklikud on nii geopoliitiliste kui kirikupoliitiliste tõmbetuulte võimuses. Lisaks Konstantinoopoli ja Moskva patriarhaatide rivaalitsemisele mõjutavad neid Washingtoni ja Kremli geopoliitilised ambitsioonid, kirjutab kirikuajaloolane Veiko Vihuri algselt portaalis Objektiiv ilmunud pikemas ülevaates Ukraina kirikutüli kujunemisest ja käigust.

Ukraina kirikutülist on Eesti väljaannetes kirjutatud peamiselt lääne vaatevinklist ja kooskõlas meil domineeriva narratiiviga ning on eiratud kanoonilise Ukraina Õigeusu Kiriku vaatenurka. Kahtlemata on poliitiliselt ja ideoloogiliselt ahvatlev käsitleda kirikuga seonduvaid küsimusi Ukraina Venemaa mõjusfäärist väljakiskumise ning autoritaarse ida ja demokraatliku, liberaalse lääne vahelise kokkupõrke kontekstis. Kiriklikust vaatepunktist on asjad siiski palju mitmetahulisemad.

Ukraina usuline maastik

Rohkem kui 40 miljoni elanikuga Ukraina usuline maastik on üsna kirju ja niisamuti on käänuline Ukraina kiriku ajalugu. Et mõista Ukraina kirikutüli olemust, tuleb esmalt mõned olulisemad taustafaktid meelde jätta.

Aastal 2018 oli Ukrainas ühe uuringu kohaselt õigeusklikke kokku 67 protsenti elanikest ning katoliiklasi umbes 10 protsenti. Kui jätta kõrvale protestandid ja muude uskude esindajad, siis peamiste usuliste ühendustena tegutses Ukrainas toona kolm õigeusukirikut ja kreekakatoliku kirik.

Ukraina Õigeusu Kirik (Украї́нська Правосла́вна Це́рква, lühend inglise k UOC, eesti k UÕK) – autonoomse kirikuna Moskva Patriarhaadi koosseisu kuulunud ja õigeusumaailmas kõigi poolt tunnustatud kanooniline kirik, mida aastatel 1992–2014 juhtis Kiievi ja kogu Ukraina metropoliit Volodõmõr (Sabodan), pärast tema surma aga juhib seda metropoliit Onufri (Berezovski). 2014. aastal jagunes kirik 53 piiskopkonnaks. Wikipedia andmetel on UÕK-s 97 piiskoppi, 12 409 preestrit, 12 092 kogudust ja 258 kloostrit tuhandete munkade ja nunnadega.

Ukraina Õigeusu Kirik – Kiievi Patriarhaat (Украї́нська Правосла́вна Це́рква – Ки́ївський Патріарха́т) – Moskva Patriarhaadist lahku löönud ortodoksid, kelle juhiks on tunnustamata patriarh Filaret (Denõssenko). Moskva Patriarhaat pani Filareti kirikuvande alla ning kogu õigeusumaailm, kaasa arvatud Konstantinoopoli Oikumeeniline Patriarhaat, seda skismaatilist (skisma – kirikulõhe) struktuuri ei tunnustanud. Aastal 2018 oli Kiievi Patriarhaat üks uue Ukraina õigeusukiriku moodustanud kirikutest, ent juba 2019 taastas Filaret selle tegevuse.

Ukraina Autokefaalne Õigeusu Kirik (Українська автокефальна православна церква, lühend eesti k UAÕK) – seda ei tohi segamini ajada 2019. aastal Konstantinoopolist autokefaalia ehk kirikliku iseseisvuse saanud uue kirikuga (vt allpool); selle juured ulatuvad 1921. aastasse. Õigeusumaailmas ei tunnustanud seda ükski kirik. Selle viimaseks juhiks oli metropoliit Makaari (Mõkola Maletõts).

Ukraina Kreeka-Katoliku Kirik (Українська греко-католицька церква) – idariitusega kirik, mis on osa roomakatoliku kirikust ja tunnistab oma peana Rooma paavsti. 2019. aastal oli sel umbes 4 miljonit liiget. Kiriku ajalugu ulatub Bresti unioonini (1596), mil osad ortodoksi piiskopid ühinesid roomakatoliku kirikuga.

2019. aastal sai Konstantinoopoli Patriarhaadilt iseseisvuse (autokefaalia) uus ühendkirik:

Õigeusu Kirik Ukrainas (Православна церква України, lühend inglise k OCU, eesti k ÕKU) – tekkis 2018. aasta detsembris Kiievis peetud kirikukogu (ühinemiskogu) tulemusena, moodustudes peamiselt Kiievi Patriarhaadi ja UAÕK vaimulike ja koguduste baasil. Selle juhiks valiti patriarh Filareti paremaks käeks nimetatud Epifanius (Sergei Dumenko), kes kannab nüüd samuti Kiievi ja kogu Ukraina metropoliidi tiitlit. Just see kirik sai Konstantinoopoli patriarhilt autokefaalia-tomose (kiriklikku iseseisvust kinnitava üriku). Kanooniline Ukraina Õigeusu Kirik, nagu ka Moskva Patriarhaat ja suur osa õigeusumaailmast seda kirikustruktuuri ei tunnusta. Wikipedia andmetel on ÕKU-s 62 piiskoppi, 4500 vaimulikku, üle 7000 koguduse ja 77 kloostrit.

Kõik need mainitud kirikud loevad oma alguseks Kiievi-Vene ristimise. Kiievi metropoliitkond rajati 10. sajandil – Kiievi-Vene ristimise aastaks peetakse traditsiooniliselt aastat 988. Kiriklikult allus see Konstantinoopolile. 1299. aastal viidi metropoliidi aujärg üle Vladimirisse (tegelikult juhtus see juba 1240, kui Kiievi vallutasid mongolid) ja 1325 Moskvasse. Moskva metropoliidist aga sai 1589 kogu Venemaa patriarh. 1458 rajati eraldi Kiievi metropoliitkond. 1596 liitus osa ortodoksidest roomakatoliku kirikuga (Bresti unioon), mis pani aluse kreekakatoliku kirikule.

Aastal 1686 andis Konstantinoopol Moskva patriarhile õiguse Kiievi metropoliiti ametisse seada; enamgi veel, kogu Kiievi eparhia anti selgesõnaliselt Moskva alluvusse (Konstantinoopoli patriarhi kirjade ingliskeelse tõlke saab alla laadida siit). Sellest peale on Oikumeeniline Patriarhaat tunnustanud Ukraina õigeusukirikut Moskva Patriarhaadi osana. Kuni 2018. aasta oktoobrikuuni.

Konstantinoopoli ja Moskva patriarhide rivaliteet

Oluliseks taustateguriks Ukrainas aset leidnud sündmustes on ortodoksimaailma kahe tähtsa patriarhaadi mõõduvõtmine. Kui Konstantinoopoli patriarh omab õigeusklike seas üldiselt tunnustatud auesimust, siis Moskva patriarh, olles aujärjekorras alles viiendal kohal, juhib tänapäeval suurimat õigeusukirikut maailmas.

Pärast Rooma paavsti ekskommunitseerimist aastal 1054 jäi ortodokside vaate kohaselt õigeuskliku kristlaskonna esimeseks piiskopiks Konstantinoopoli patriarh – täpsemalt Konstantinoopoli, Uue Rooma ülempiiskop ja oikumeeniline patriarh. Ida-Rooma keisririik ehk Bütsants on küll ammu ajalukku varisenud, kuid kunagise impeeriumi pealinna piiskop on ortodokside jaoks endiselt primus inter pares, esimene võrdsete seas.

Konstantinoopoli patriarhid näevad endal siiski olevat teatud õigusi, mis lähevad kaugemale puhtalt auesimuse staatusest. Need on nimelt 1) kõrgeima kohtuvõimu õigus mistahes vaidlusküsimuse lahendamisel õigeusumaailmas, 2) ainuõigus kutsuda õigeusu patriarhe ja teisi autokefaalsete kirikute juhte nõupidamisele, 3) õigus kanoonilisele jurisdiktsioonile õigeusklike üle, kes asuvad väljaspool kohaliku kiriku kanoonilist territooriumi ja 4) ilma oikumeenilise patriarhi nõusolekuta ei saa anda ühelegi kirikule autokefaaliat.

Üldse kalduvad Oikumeenilise Patriarhaadi ametikandjad ja teoloogid rõhutama vajadust kogu õigeusumaailma juhtiva esipiiskopi järele – mõte, mis läheneb paavstlusele. Näiteks kirjutab Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku (EAÕK) metropoliit Stefanus (Charalambides): «Õigeusu kirikul ei ole «üleüldist piiskoppi», kuid nagu toonitab tuntud õigeusu teoloog Joann Meyendorff, et õigeusu kirikul on ometi kahtlemata vaja üleilmset piiskoplikku juhtimist ning esimese patriarhi kui eestkõneleja autoriteeti. Need on möödapääsmatud tingimused selleks, et tagada kiriku osaduse terviklik toimimine.»

Telmessose peapiiskop Iiob leiab koguni, et oikumeeniline patriarh ei ole õigeusklike jaoks lihtsalt primus inter pares ehk esimene võrdsete seas, vaid ikkagi pea, protos, kellele neljas oikumeeniline kirikukogu on andnud õiguse vastu võtta piiskoppide ja teiste kleerikute palveid ning asutada otsealluvusega (stauropigiaalseid) struktuure.

Vene Õigeusu Kirik (VÕK), mis omandas 16. sajandi lõpul patriarhaadi staatuse, harjus Bütsantsi langemise järel uue ortodoksse, nimelt Vene impeeriumi kiriku rolliga. Bütsantslik arusaam kiriku ja riigivõimu «sümfooniast» ehk harmooniast ei hääbunud Konstantinoopoli langemisega. Pealegi on Vene Õigeusu Kirik ehk Moskva Patriarhaat tänapäeval liikmete arvult suurim õigeusukirik. Eklesioloogiliselt heidab VÕK Konstantinoopolile ette, et oikumeeniline patriarh pürgib õigeusumaailmas Rooma paavstiga sarnaneva võimupositsiooni poole; Moskva sõnul aga on ortodoksikirikud võrdselt iseseisvad ega pea alluma Konstantinoopolile.

2019. aasta novembris, kui kirikuosaduse katkemisest Konstantinoopoli ja Moskva vahel oli möödunud juba aasta, selgitas Moskva ja kogu Venemaa patriarh Kirill (Gundjajev) Vene Õigeusu Kiriku positsiooni järgmiselt: «Erinevalt Konstantinoopolist, kes rikub kirikuõiguse reegleid, tungib võõra jurisdiktsiooni alale, annab «autokefaalia» neile, kes seda ei küsi, tugineb eesõigustele, mida tal pole kunagi olnud, ei taotle meie Kirik võimu üldõigeusu tasandil. Me soovime vaid säilitada kanoonilist korda ja ei saa lubada, et õigeusus tekiks mingisugune paavstlus, «kvaasi-paavstlus» [«чтобы в Православии возникло некое подобие папизма, «квазипапизм»»],» lisades, et see pole kooskõlas ei Jumala sõna ega kiriku traditsiooniga. Ta jätkas: «Me ei sea kahtluse alla Konstantinoopoli patriarhi auesimust, kuid oleme vastu igasugusele võimupüüdlusele üldisel tasandil.»

Konstantinoopoli kättemaks Kreeta kirikukogu boikoteerimise eest?

Veel üks oluline seik, mis on viimastel aastatel väga tõsiselt varjutanud Konstantinoopoli ja Vene Kiriku suhteid, on seotud katsega lükata viimasel hetkel edasi panortodoksset ehk üldõigeusu kirikukogu, mis oli patriarh Bartolomeusi (Bartholomeos I) jaoks väga oluline ettevõtmine. Nimelt toimus Kreetal 19.–26. juunini 2016 ortodokside suur ja püha kirikukogu, mida oli juba rohkem kui viiskümmend aastat ette valmistatud. Sellest ajaloolisest kirikukogust jäid aga erinevatel põhjustel kõrvale Antiookia, Venemaa, Gruusia ja Bulgaaria Kirik. Moskva Patriarhaat tegi vaid mõned päevad enne kirikukogu algust üleskutse see edasi lükata.

Oikumeenilise Patriarhaadi ametikandjate suust kõlavad etteheited kõrvale jäänud kirikute aadressil. «Nad hoidsid kõrvale oma kiriku taktikate ja poliitika tõttu,» märkis piiskop Makarios (Griniezakis) (kellest on nüüdseks saanud Oikumeenilise Patriarhaadi Austraalia peapiiskop) EAÕK väljaandele Usk ja Elu. «Õigeusu eestseisja oikumeeniline patriarh kutsus kõiki. Tulid need, kes tundsid vastutust. Kes aga sinodit vältisid, ei saa peatada Õigeusu Kiriku teekonda. Kirik läheb edasi ka ilma nendeta.» Metropoliit Stefanuse sõnutsi «Kirikukogult eemalejäämine tähendas, et nad olid sel ajal kõrval ka Õigeusu Kiriku Ihust.» (Usk ja Elu 15/2017, vt lk 13–14 ja lk 7.)

Konkreetselt Moskva patriarhi kohta ütles Stefanus 2018. aasta sügisel: «Kahe aasta jooksul on patriarh Kirill teinud kaks suurt viga. Esimene oli see, et ta ei osalenud 2016. aastal Pühal ja Suurel Kirikukogul Kreetal ning teine viga oli see, et hoolimata sellest, mis toimus omal ajal ka meil, Eestis, katkestas ta suhted patriarh Bartolomeusega

On väidetud, et patriarh Bartolomeus ei andestanud Vene Kirikule Kreeta suure ja püha kirikukogu eiramist ning tasus selle eest kätte Ukraina kiriku autokefaaliaga. Moskva Patriarhaadi välissuhete osakonna tollane juht metropoliit Illarion (Alfejev) rääkis 2021. aastal: «Nüüd öeldakse meile: kui te oleksite tulnud Kreeta kirikukogule, oleksime jõudnud Ukraina küsimuses kokkuleppele ja ühtegi järgnenud sündmustest poleks juhtunud. Kuulsin seda paljudelt Kreeka hierarhidelt, kellega kohtusin.»

Täpselt sama väitis 2020. aastal ka teise leeri mehi, ennast jätkuvalt Kiievi patriarhiks nimetav Filaret, kes oli pettunud uue kiriku juhtimisest kõrvalejäämise pärast. Konstantinoopoli patriarhi sekkumist Ukraina kirikuküsimusse silmas pidades ütles ta: «Et Moskvale kätte maksta. Miks? Selle eest, et te ei käinud 2016. aastal Kreetal toimunud üldõigeusu kirikukogul. Niisiis: teie ei tulnud kirikukogule ja meie anname Ukraina kirikule autokefaalia.»

Ukraina kirikulõhe sõlmküsimused

Äsja mainitud Filaret ehk Mõhhailo Denõssenko on etendanud Ukraina kirikulõhes olulist osa alates 1990. aastatest. Filaret (sündinud 1929) oli juba nõukogude ajal, alates 1966. aastast, Kiievi metropoliidi ametikohal. 1990. aastal kandideeris ta Moskva patriarhiks, ent valituks osutus Eestist pärit Aleksius (Ridiger).

1991. aastal Nõukogude Liit lagunes ja Ukraina iseseisvus. Ukraina kanooniline õigeusukirik jäi autonoomsena Moskva patriarhaadi koosseisu, kuid suur osa õigeusklikest soovis siiski täiesti iseseisvat kirikut ja nii tekkis tunnustamata Kiievi Patriarhaat, mida toetasid läänemeelsed poliitikud. 1995. aastal Kiievi patriarhiks valitud Filaret jäeti Moskva Patriarhaadi poolt vaimuliku ameti õigustest ilma 1992 ning lisaks pandi ta 1997. aastal kirikuvande alla. Seda otsust tunnustasid toona kõik õigeusukirikud, kaasa arvatud Konstantinoopoli patriarh Bartolomeus.

Praeguse kirikutüli sõlmküsimuseks on, kuidas seda lõhet ületada ja kellel on õigus seda lahendada. Selleks tuleb kõigepealt leida üksmeel küsimustes, missuguse patriarhaadi kanoonilise territooriumiga on Ukraina näol tegemist ja kellel (ning mis tingimustel) on õigus Kirikusse tagasi võtta skismaatikuid.

Moskva Patriarhaat leiab, et Ukrainas kehtib tema kanooniline jurisdiktsioon. Konstantinoopol näeb asja nii, et Vene Kirikule anti Ukrainas üksnes ajutine hooldamisõigus ning taastades Ukraina üle oma kanoonilise jurisdiktsiooni (tühistades 1686. aasta otsuse anda Kiievi eparhia Vene Kiriku alluvusse) on üksnes oikumeenilisel patriarhil õigus anda Ukraina Kirikule autokefaalia.

EAÕK metropoliit Stefanus põhjendas 2018. aastal Eesti avalikkusele Oikumeenilise Patriarhaadi sekkumist ühelt poolt Konstantinoopoli patriarhi võimuga (s.t kanoonilise õigusega sekkuda) ja teiselt poolt Vene Kiriku suutmatusega skismat lahendada: «Tema Pühadus Bartolomeuse algatus teha lõpp sellele olukorrale tuleneb otseselt tema võimust. See samm tõi rahvusvahelise areeni valguse kätte Vene Õigeusu Kiriku võimetuse teha alates aastast 1991, mil kommunistlik süsteem lagunes, mingeidki ettepanekuid või seada mingeidki sihte selleks, et leida lahendusi õigeusu jurisdiktsioonide jagunemisele ja olemasolevatele kirikulõhedele.»

Kui Konstantinoopoli jaoks on tegemist küsimusega oikumeenilise patriarhi jurisdiktsioonist ja eesõigustest, siis teine pool peab Kiievi-Vene ristimist vene õigeusu hälliks, seega osaks oma usulisest ja kultuurilisest identiteedist. Patriarh Kirilli sõnutsi «Kiiev on meie jaoks sama, mida paljude jaoks on Jeruusalemm. Siin sai alguse vene õigeusk ja mitte mingil juhul ei hülga me seda ajaloolist ja vaimset sidet.»

2020. aastal tõdes ka üks Oikumeenilise Patriarhaadi hierarhe, eesti keeleski ilmunud rahvusvaheliselt tuntud raamatu «Õigeusu tee» autor metropoliit Kallistos (Ware): «Kuigi Oikumeeniline Patriarhaat peab end Ukraina Kiriku Emakirikuks, tuleb möönda, et Ukraina Kirik on olnud üle 300 aasta Vene Kiriku lahutamatu osa. See on ajaloofakt ja, nagu märgib Aristoteles, «Isegi Jumal ei saa muuta minevikku».» (Eesti Õigeusu Kirik: 100 aastat autonoomiat. Tallinn, 2021, lk 40.) Käesoleva aasta augustis igavikku lahkunud metropoliit Kallistos on Ukrainas küsimuses avaldanud varemgi kriitikat Konstantinoopoli aadressil.

Mis kirikulõhe ületamisse puutub, siis leiavad Ukraina Õigeusu Kirik ja Moskva Patriarhaat, et kirikust lahku löönud skismaatikud peavad esmalt kahetsema ning naasma selle kiriku rüppe, kust nad on eraldunud. Ükski teine kiriklik jurisdiktsioon ei saa neid tagasi võtta. Mittekahetsevad skismaatikud jäävad kõigest mittekahetsevateks skismaatikuteks, kuni nad meelt parandavad.

Selles küsimuses leidis Moskva vähemalt veel 2018. aasta septembris mõistmist mitmetelt tähtsatelt ortodoksi kirikupeadelt, kes samuti väljendasid seisukohta, et skismaatikud peavad kõigepealt pattu kahetsema ja Vene Kirikusse, millest nad on lahku löönud, tagasi pöörduma.

Näiteks märkis õigeusu patriarhide aujärjestuses teisel kohal olev Aleksandria ja kogu Aafrika patriarh Teodor (Theodoros II), kes, tõsi küll, muutis hiljem meelt ja asus toetama Konstantinoopoli positsiooni: «Kui skismaatiline Denõssenko tahab naasta Kiriku rüppe, siis peab ta pöörduma sinna, kust ta lahkus. Mis on ära langenud, peab naasma sinna, kust ta ära langes. Jumal on armuline neile, kes kahetsevad, ja Kirik andestab ja võtab kõik kahetsejad emalikult oma rüppe tagasi.» Ka Serbia patriarh Irinei rõhutas, et Kiievi peaskismaatik Filaret Denõssenko peab koos oma järgijatega naasma Vene Õigeusu Kiriku osadusse. Niisamuti väljendas Poola õigeusukirik seisukohta, et autokefaalia küsimust saab arutada alles siis, kui skismaatikud on tagasi pöördunud kanoonilisse kirikusse.

Paraku läks nii, et autokefaalse Ukraina Kiriku staatus anti kirikulõhes viibinud rühmitustele ja paberil likvideeriti üldtunnustatud Ukraina Õigeusu Kirik, mis Konstantinoopoli silmis lakkas kanoonilises mõttes eksisteerimast.

Ühinemiskogu Kiievis  ja Konstantinoopoli tomos

2016. aasta juunis, vahetult enne üldõigeusu kirikukogu algust Kreetal, võttis Ukraina parlament (Ülemraada) vastu resolutsiooni, milles palus Oikumeenilist Patriarhaati tunnistada kehtetuks Konstantinoopoli 1686. aasta otsus Kiievi eparhia andmisest Vene Kiriku alla ning kutsuda Ukraina kirikulõhe ületamiseks kokku kirikukogu. Juulis – pärast seda, kui VÕK ei saatnud oma esindajaid Kreeta kirikukogule – teataski Konstantinoopol, et autokefaalia küsimuse uurimiseks luuakse vastav komisjon. Veidi hiljem ütles Telmessose peapiiskop Iiob, et Konstantinoopol on Ukrainat alati oma kanooniliseks territooriumiks pidanud.

Sisepoliitiliselt sai Ukraina kiriku autokefaalia eestvedajaks president Petro Porošenko, kes kahtlemata pidas silmas ka lähenevaid presidendivalimisi. 2018. aasta aprillis kohtus ta patriarh Bartolomeusiga ja teatas pärast pikki läbirääkimisi uue õigeusukiriku loomisest Ukrainas. Autokefaalia saamise võimalus hakkas tunduma üha tõenäolisemana.

Sama aasta juulis, kui tähistati Kiievi-Vene ristimise 1030. aastapäeva, ütles Porošenko, et Kremli imperialistlikku poliitikat toetav Vene Õigeusu Kirik on otsene oht Ukraina riigi julgeolekule, mistõttu «on vajalik lõigata läbi kõik kombitsad, mille kaudu agressorist riik meie maal opereerib.»

31. augustil tegi Moskva ja kogu Venemaa patriarh Kirill koos oma «välisministri» metropoliit Illarioniga visiidi Konstantinoopoli. Moskvale meelepärast tulemust sel ei olnud. Visiidile eelnes aga skandaal – nimelt häkiti Konstantinoopoli patriarhi abide elektroonilisse kirjavahetusse; selle taga väideti olevat Vene häkkerid.

Järgmisel päeval esines patriarh Bartolomeus oma piiskoppide ees kõnega, milles väitis, et Kiievi kanooniline sõltuvus Emakirikust, s.t Konstantinoopolist, on jäänud muutumatuks. «Seega, kuna Venemaa kui Ukraina praeguse valusa olukorra eest vastutaja ei suuda probleemi lahendada, võttis Oikumeeniline Patriarhaat probleemi lahendamiseks initsiatiivi vastavalt talle pühade kaanonitega antud volitustele ja jurisdiktsioonilisele vastutusele Kiievi eparhia suhtes, saades sellekohase taotluse auväärselt Ukraina valitsuselt, aga ka Kiievi «patriarhi» Filareti korduvaid taotlusi, milles palus meil tema kohtuasjas otsus teha,» kõneles Bartolomeus.

11. oktoobril 2018 tühistas Oikumeenilise Patriarhaadi püha sinod, eirates Vene Õigeusu Kiriku eelnevat hoiatust katkestada kirikuosadus, Konstantinoopoli patriarhi 1686. aasta otsuse anda Kiievi eparhia Moskva patriarhi alluvusse ning otsustas autokefaalia andmise protsessiga edasi minna. Samuti taastas sinod piiskopiseisusesse Kiievi endise metropoliidi Filareti, kelle Vene Õigeusu Kirik oli pannud kirikuvande alla, ja UAÕK metropoliidi Makaari. «On väga oluline, et 11. oktoobri sinod tühistas 1686. aasta akti. Kanoonilisest vaatepunktist tähendab see, et Moskva Patriarhaadi kirikut Ukrainas enam ei eksisteeri,» ütles Konstantinoopoli hierarh peapiiskop Iiob meediale.

Järgmisel päeval saatis Konstantinoopoli patriarh Bartolomeus kanoonilise Ukraina Õigeusu Kiriku peale metropoliit Onufrile kirja, milles teatas, et pärast Ukraina kirikute ühinemiskogu ei saa ta enam kasutada tiitlit «Kiievi ja kogu Ukraina metropoliit». Samas lisas patriarh armulikult, et lubab Onufril uues, ühinenud kirikus taas Kiievi ja kogu Ukraina metropoliidiks kandideerida.

Vastusammuna katkestas Vene Õigeusu Kiriku püha sinod 15. oktoobril Oikumeenilise Patriarhaadiga kirikliku osaduse. Seda Moskva sammu on muide kritiseerinud ka need ortodoksi hierarhid, kes on muidu olnud Konstantinoopoli sekkumise suhtes kriitilised – näiteks metropoliit Kallistos (Ware) või Albaania Kiriku Tirana peapiiskop Anastaasi. Sarnane olukord oli tekkinud 1996. aastal, kui Oikumeeniline Patriarhaat taastas autonoomse Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku, ent toona taastus osadus Konstantinoopoli ja Moskva Patriarhaadi vahel kolme kuu pärast, kui lepiti kahe paralleelse jurisdiktsiooniga.

13. novembril deklareeris ka Ukraina Õigeusu Kiriku piiskoppide nõukogu, et Konstantinoopoli Patriarhaat on kirikukaanonite vastaselt skismaatikuid tunnustades asunud ka ise «skisma teele» ja kirikuosadus selle patriarhaadiga on mõeldamatu.

Sel perioodil olid pea kõik õigeusukirikud – eriti aga Serbia ja Poola kirikud – väljendanud toetust Ukraina kanoonilisele kirikule või hoiatanud rutakate sammude eest ja soovinud, et osapooled astuksid dialoogi. Näiteks kutsusid Antiookia ja kogu Idamaa patriarh Johannes X ning Serbia patriarh Irinei 19. oktoobril Belgradis tehtud ühisavalduses Konstantinoopoli patriarhi taastama vennalikku dialoogi Vene Õigeusu Kirikuga. Patriarh Johannes oli juba varem deklareerinud, et Antiookia Kirik seisab Ukraina skisma küsimuses Vene Kiriku kõrval, patriarh Irinei aga oli augustis saatnud Konstantinoopoli patriarhile kirja, milles palus enne lõikamist kolm korda mõõta.

Niisamuti oli Gruusia katoolikos-patriarh Ilja II varem öelnud, et ei nõustu Konstantinoopoli patriarhi initsiatiiviga Ukrainas ning tunnustab ainsa legitiimse kirikuna metropoliit Onufri juhitud Ukraina Õigeusu Kirikut. Poola Kiriku piiskoppide kogu keelas vaimulikel «minevikus palju kurja teinud» nn Kiievi Patriarhaadi ja UAÕK vaimulikega koos teenida ja palveosaduses olla. See kõik aga ei peatanud juba alanud protsessi.

15. detsembril 2018 kogunes Kiievi Püha Sofia peakirikus Ukraina õigeusukirikute ühinemiskogu (ukraina k Об'єднавчий собор українських православних церков), millest võtsid osa peamiselt Kiievi Patriarhaadi ja UAÕK esindajad. Kanoonilisest Ukraina Õigeusu Kirikust osales vaid paar piiskoppi. UÕK kantsleri, Borõspili metropoliit Antoni sõnul olid Ukraina võimud Konstantinoopolile lubanud, et neid saab olema 20–25, s.t neljandik või viiendik UÕK piiskoppidest. Tegelikult jäi Kiievi ja kogu Ukraina legitiimne metropoliit Onufri, kes polnud kunagi Konstantinoopoli patriarhi alluvuses teeninud, koos oma juhitud kirikuga ühinemiskogult kõrvale.

Püha Sofia peakirikus olid teiste seas eesistuja laua taga kohad sisse võtnud Ukraina president Petro Porošenko, Oikumeenilise Patriarhaadi Prantsusmaa metropoliit Emmanuel ja Kiievi tunnustamata patriarh Filaret (kes oli selleks puhuks patriarhi peakatte koju jätnud, et mitte Konstantinoopolit ärritada). Konstantinoopoli nõudmisel pidi Filaret ühendatud kiriku juhi kohalt kõrvale jääma, kuigi tema staatus «endise Kiievi metropoliidina» oli taastatud. Uue kiriku etteotsa valiti Filareti paremaks käeks peetud Epifanius (Dumenko). Hiljem väitis Filaret, et tema Kiievi Patriarhaati pole keegi tühistanud ja et ühinemiskogul asutati hoopis Konstantinoopoli patriarhaadi Kiievi metropoolia.

5. jaanuaril 2019 kirjutas oikumeeniline patriarh pidulikult alla vastloodud kiriku autokefaaliat kinnitava tomose. Järgmisel päeval peeti Fanaris (Oikumeenilise Patriarhaadi keskus Istanbulis) liturgia, kus teenisid nii patriarh Bartolomeus kui metropoliit Epifanius ja millest võttis osa ka Ukraina president Petro Porošenko. Pärast jumalateenistust loeti tomos ette ja anti Epifaniusele üle. Muide, UÕK-st väideti, et see Konstantinoopoli tomos jätab ÕKU-le palju vähem iseseisvat otsustusõigust kui on UÕK-l Moskva Patriarhaadi koosseisu kuuluva autonoomse kirikuna.

30. jaanuaril registreeriti uus kirik ametlikult nime all Київська Митрополія Української Православної Церкви (Православної Церкви України), eesti k Ukraina Õigeusu Kiriku Kiievi Metropoolia. Metropoliit Epifaniuse intronisatsioon leidis aset tema 40. sünnipäeval, 3. veebruaril 2019.

Vene Õigeusu Kiriku püha sinod reageeris toimunule 3. aprillil 2019 avaldusega, milles muu hulgas deklareeriti: tomos on viga; Konstantinoopoli patriarhil ei ole mingisugust õigust Ukrainas sekkuda ega tunnustada skismaatikuid, kel puudub apostlik suktsessioon; Konstantinoopoli patriarh peab oma viga tunnistama ja tomose tagasi võtma; tomos ei ole toonud ühtsust; jätkub UÕK õiguste rikkumine ja vägivald. Kui jurisdiktsiooni küsimuses annab vaielda, siis vähemalt viimased etteheited vastasid tõele: hoolimata ühinemiskogust kestis Ukraina kirikulõhe edasi ja jätkus ka surve Ukraina Õigeusu Kirikule.

Uue autokefaalse kiriku tunnustamisest

Küllap oli Konstantinoopoli jaoks pettumus, et kanooniline Ukraina Õigeusu Kiriku kui tervik autokefaaliast keeldus. See õõnestas kogu ettevõtmist. Nii sai öelda, et lõhestamise pattu mittekahetsevatele skismaatikutele anti iseseisva kiriku staatus ja kanooniline kirik kuulutati ebaõiglaselt võõrriigi (Venemaa) kiriku osaks.

Esmajärjekorras aga oli vaja saavutada õigeusumaailma tunnustus värskelt autokefaalse staatuse saanud kirikule. Patriarh Bartolomeus kutsus õigeusu kirikupäid üles uut kirikut tunnustama. Jaanuaris 2019 oli üks Oikumeenilise Patriarhaadi ametikandjaid, piiskop Daniel, reaktsioonide osas optimistlik, öeldes: «Ma arvan, et see võtab aega poolteist kuud. Kreeka ja Rumeenia kirikud on esimeste seas, ja sealt kulgeb see protsess edasi. Vene Õigeusu Kirik keeldub tunnustamast ja see on arusaadav. Serbia, Poola ja Antiookia kirikud on struktuurid, mille puhul läheb aega, enne kui nad tunnustavad Ukraina Õigeusu Kirikut.»

Kuigi Varssavi metropoliit Savva oli süüdistanud Konstantinoopolit kaose külvamises ja öelnud, et küsimus ei ole Moskva positsioonide, vaid õigeusu kaanonite toetamises, avaldas peapiiskop Daniel siiski lootust, et Poola õigeusukiriku «retoorika muutub ja ta mõistab oma kohta Kristuse Kiriku ja Konstantinoopoli rüpes… Arvan, et me leiame vastastikuse mõistmise Serbia ja Antiookia Kirikuga, vajame vaid pisut aega.» Ta lisas, et Konstantinoopol ei kavatse kehtestada mingeid sanktsioone nende kirikute vastu, mis Ukraina autokefaalset kirikut ei tunnusta, pigem jätkatakse selgitustööga.

Tegelikult jäi Konstantinoopoli meelehärmiks enamik õigeusukirikuid kas negatiivsele või äraootavale positsioonile. See oli kahtlemata oikumeenilise patriarhi autoriteeti õõnestav tagasilöök. Seni on Ukraina autokefaalset kirikut tunnustanud lisaks Oikumeenilisele Patriarhaadile (5. jaanuaril 2019) vaid Kreeka Õigeusu Kirik (aga mitte kõik piiskopid; tunnustus 19. oktoobril 2019), Aleksandria patriarh (ainuisikulise otsusega 8. novembril 2019) ja Küprose peapiiskop (peapiiskopi otsus 24. oktoobril 2020; sellega ei ühinenud sugugi mitte kõik piiskopid). Nagu näeme, on ÕKU-t tunnustanud põhiliselt kreekakeelsed kirikud ja neistki mitte kõik – Antiookia Patriarhaat ja Jeruusalemma Patriarhaat peavad endiselt UÕK-d ainsaks kanooniliseks kirikus Ukrainas. Ühtekokku neljateistkümnest iseseisvast õigeusukirikust on ÕKU-t tunnustanud enam-vähem neli.

Erilist nördimust tekitas nii UÕK-s kui Moskva Patriarhaadis Aleksandria patriarhi Teodori kannapööre, milles nähti lausa reetmist. Veel 2018. aastal toetas kunagi ka ise Ukrainas teeninud patriarh Teodor ainsa kanoonilise kirikuna metropoliit Onufri juhitud UÕK-d ning kutsus üles sellele ustavaks jääma, kuid 2019. aasta novembris otsustas ta ainuisikuliselt, ilma püha sinodit kaasamata, metropoliit Epifaniuse juhitud ÕKU-t tunnustada. Vihjati, et ta oli teatud ringkondade suure surve all, nagu ka Jeruusalemma patriarh Teofil (Theophilos III), kes aga ei murdunud. Moskva patriarh Kirill naeris selle põhjenduse ühes oma jutluses välja, märkides, et tõeliselt tugevat survet said tunda VÕK vaimulikud nõukogude ajal.

Kannapöörde tegi ka Küprose Õigeusu Kiriku esikarjane peapiiskop Krisostom (Chrysostomos II), kes püüdis Konstantinoopoli ja Moskva tülis võtta algul vahendaja rolli. 2019. aastal ütles ta: «Püha sinodi istungi ajal ütlesin ma, et me ei võta omaks ei Moskva ega Konstantinoopoli positsiooni. Ma tahan jääda neutraalseks, et me võiksime aidata. Nad mõlemad vajavad abi. Nad on egoistlikud ega suuda probleemi lahendada.» Ja veel: «Me ootame ja loodame, et Konstantinoopoli patriarh mõistab oma viga. Teised kirikupead vaevalt et Epifaniust tunnustavad. Kuigi tehti katseid panna Jeruusalemma patriarh surve alla, ei andnud ta sellele järgi.» Kuid 2020. aasta oktoobris muutis temagi oma meelt ja lasi Konstantinoopoli patriarhi argumentidel end veenda.

Moskva reageeris kõigil nimetatud juhtudel rutiinselt, katkestades kirikliku osaduse kas ÕKU-t tunnustanud kiriku või selle konkreetsete piiskoppidega, samuti lõpetades vastava kirikupea meenutamise liturgial.

Siiski on nii Kreekas kui Küprosel on säilinud mõnede piiskoppide põhimõtteline vastuseis ÕKU tunnustamisele. Kohe pärast Küprose peapiiskopi otsust 2020. aasta oktoobris tegid Limassoli metropoliit Atanaasi, Kykkose ja Tillyria metropoliit Nikifor, Tamassose ja Oreini metropoliit Jesaja ning Amathundi piiskop Nikolai teravas toonis avalduse, teatades, et «oikumeenilise patriarhi Bartolomeusi otsus anda Ukraina Kiriku skismaatilistele struktuuridele «autokefaalia» on õigustamatu, ebakanooniline ja kirikuvastane samm, kuna Ukraina Õigeusu Kirik kuulub Moskva Patriarhaati ja [selle sammuga] sekkutakse nimetatud Patriarhaadi jurisdiktsiooni. Seetõttu on Vene Õigeusu Kirik reageerinud, katkestades õigustatult armulauaosaduse Oikumeenilise Patriarhaadiga ja samuti Kreeka ja Aleksandria kirikutega.» Neli hierarhi deklareerisid: «Me kutsume peapiiskoppi viivitamatult seda ebakanoonilist ja kehtetut otsust tagasi võtma ja samal ajal palume kõiki oma kaaspiiskoppe Küprose Kirikus ühiselt nõudma Püha Sinodi erakorralist istungit, et seda küsimust arutada ja vastavalt otsustada.»

Küprose Kiriku püha sinod otsustas siiski häältega 9 : 6 leidlikult «peapiiskopi otsusele mitte vastu seista», deklareerides seejärel, et «loodab näha laiemaid konsultatsioone, kus igaüks saab kaasa töötada ületamaks praegust kriisi, mis ähvardab lõhestada Jeesuse Kristuse Kiriku.»

Moskva püüab õigeusumaailmas liitlasi leida

Kui Konstantinoopol püüdis joondada kreekakeelseid kirikuid – kõne all oli ka oikumeenilise patriarhi autoriteet –, siis Moskva jaoks oli liitlaste leidmine sama tähtis. Prognoositi õigeusumaailma jagunemist kreeka ja slaavi leeriks. Näiteks Kykkose metropoliit Nikifor väljendas kartust, et õigeusumaailm lõheneb – kreeka kirikud asuvad toetama Konstantinoopolit ja slaavi kirikud Moskvat. Tegelikult ei soovinud mitmed õigeusukirikud valida ei üht ega teist leeri. Kõlasid küll üleskutsed, et Ukraina küsimus tuleb lahendada õigeusukirikute nõupidamisel, ent selle kokkukutsumisest ei paistnud Konstantinoopol huvitatud olema.

Nii avanes või avati võimalus etteasteks Jeruusalemma patriarh Teofilile, kes 21. novembril 2019 Moskvat väisates kutsus õigeusukirikuid kohtumisele Jordaanias, et Ukraina küsimuses aru pidada. Patriarh rõhutas, et Jeruusalemma Kirik on kõikide Kirikute ema. Vanim küll, kuid au poolest on Jeruusalemm siiski alles kolmandal kohal ning Konstantinoopolist anti teada, et õigeusu kirikupeade kohtumisi on õigus kokku kutsuda ainult oikumeenilisel patriarhil – Jeruusalemma patriarhil sellist õigust pole.

Seoses patriarh Teofili Moskva-visiidiga märkis Vene uudisteagentuur Interfax tähelepanuväärselt, et «praegusel hetkel on Jeruusalemma patriarh Moskva Patriarhaadi üks peamistest liitlastest «Ukraina küsimuses»» («В настоящий момент Иерусалимский патриарх является одним из главных союзников Московского патриархата в «украинском вопросе».»)

Väljakuulutatud kohtumine toimus 25.–27. veebruarini 2020. Enamik õigeusukirikuid jäi sellest kohtumisest kõrvale. Ammanis olid lisaks Jeruusalemma Patriarhaadile kui võõrustajale kohal Vene, Serbia, Rumeenia, Poola ning Tšehhimaa ja Slovakkia õigeusukirikute juhid või esindajad. Ülejäänud kirikud jäid kõrvale, nende seas muide Antiookia Patriarhaat, mis on küll heades suhetes Moskvaga, ent tülis Jeruusalemma Patriarhaadiga. Ammani kohtumise üldsõnalises pressiteates märgiti, et tervenemiseks ja leppimiseks on vaja õigeusukirikute vahelist dialoogi ja et olulisi otsuseid nagu konkreetsetele kirikutele autokefaalia andmine tuleks teha üldõigeusu dialoogi, ühtsuse ja konsensuse vaimus.

Kuigi Moskva Patriarhaat oleks soovinud selles formaadis kohtumisi jätkata, katkestas protsessi ülemaailmne koroonakriis, millele järgnes 2022. aasta veebruaris sõjategevuse vallandumine Ukrainas.

Üldiselt on Moskva Patriarhaadi positsiooni suhtes Ukraina skisma küsimuses jäänud mõistvaks Serbia ja Poola ning Tšehhimaa ja Slovakkia õigeusukirikud, vanadest patriarhaatidest aga Antiookia ja Jeruusalemm. Toetust Vene Kirikule deklareeris ka 2021. aasta veebruaris Serbia uueks patriarhiks valitud Porfirije (Prvoslav Perić), kes ütles: «Mis puutub Konstantinoopoli patriarhaadi tegevusse Ukrainas, siis me leiame, et see ei ole kooskõlas Kiriku traditsiooniga. Selle mõttes võib öelda, et me oleme Vene Kiriku poolel, aga tegelikult me oleme korra ja kaanonite poolel.»

Samas pole ükski õigeusukirik peale Vene Õigeusu Kiriku katkestanud Ukraina kirikutüli tõttu Oikumeenilise Patriarhaadiga kirikuosadust, kuigi Moskva Patriarhaat leiab, et skismaatikuid tunnustades on Konstantinoopol ise skismasse ehk kirikulõhesse langenud.

Kanooniliste ordinatsioonide puudumisest ÕKU-s

Üks Moskva Patriarhaadi ja Ukraina Õigeusu Kiriku muutumatutest seisukohtadest on olnud väide kanooniliste ordinatsioonide puudumise kohta autokefaalses ÕKU-s. See on tingitud asjaolust, et Kiievi tunnustamata patriarh Filaret viis mitmeid pühitsusi läbi juba kirikuosadusest väljaarvatuna ja vaimulikuametist tagandatuna. Isegi Konstantinoopoli patriarh Bartolomeus nentis juba 1993. aastal: «Mitte keegi ei tunnusta Filareti piiskopina.» Seega puudub ÕKU piiskoppidel, sh metropoliit Epifaniusel, kriitikute väitel kehtiv pühitsus ja vaimuliku ameti arm – nad on kõigest ilmikud.

Huvitaval kombel arutles selle olukorra üle ka Epifaniusega tülli läinud Filaret ise: «Kui oikumeeniline patriarh tühistas 2018. aastal kirikuvande, siis kas ma olin kuni 2018. aastani kirikuvande all või mitte? Kui jah, siis see tähendab, et kõik need piiskopid [s.t ÕKU piiskoppide pühitsused] on kehtetud ja Epifanius ei ole metropoliit ega isegi mitte preester. Kui oikumeeniline patriarh tühistas 2018. aastal mulle pandud kirikuvande, siis on kogu episkopaat kehtetu.»

Kuid mitte ainult UÕK või Moskva Patriarhaat, vaid näiteks ka Albaania õigeusukirik on seadnud Filareti kirikus teostatud ordinatsioonid kahtluse alla. 14. jaanuaril 2019 saatis Albaania Kiriku püha sinodi nimel Konstantinoopoli patriarhile kirja Tirana peapiiskop Anastaasi, juhtides tähelepanu asjaolule, et tagandatuna ja kirikuvande alla panduna talitas Filaret sakramente mittekehtivalt, mistõttu «on tema poolt teostatud ordinatsioonid kehtetud, tühised ning ilma jumaliku armu ja Püha Vaimu osaluseta.» Nende kehtetute ordinatsioonide hulka kuulub ka Sergei Dumenko ehk Kiievi metropoliidiks valitud Epifaniuse pühitsemine 2009. aastal.

Kanoonilisest või teoloogilisest vaatepunktist mittekehtiv ordinatsioon on äärmiselt tõsine asjaolu, sest, nagu Albaania kirikupea märgib, muudab see kehtetuks teistegi sakramentide talitamise, mistõttu usklikud ei saa osa Jumala armust. Oikumeeniline Patriarhaat ei ole siiski nõustunud ÕKU piiskoppide ordinatsioone mittekehtivaks lugema, vaid püüab ortodoksimaailma veenda vastupidises. (Konstantinoopol teatas nn Kiievi Patriarhaadi ja UAÕK vaimulike talitatud sakramentide kehtivuse tunnustamisest 2018. aasta oktoobris.)

2022. aasta suvel, Küprose Kiriku uue peapiiskopi valimiste eel, külastas Konstantinoopoli patriarhi Tamassose metropoliit Jesaja, kes oli varem üks neljast autokefaalse UÕK tunnustamise vastasest piiskopist. Kogedes enda sõnul Fanaris patriarh Bartolomeusi isalikku armastust ja suurt mõistmist, teatas ta muuhulgas, et Konstantinoopolis on valminud hiilgav teaduslik uurimus Oikumeenilise Patriarhaadi tunnustatud Ukraina piiskoppide ordinatsioonide kanoonilisest päritolust. Pole veel teada, kas see hiilgav teadustöö veenis metropoliit Jesajat oma vaadet muutma või oli tegemist pelga diplomaatilise avaldusega.

Ameerika Ühendriikide roll Ukraina autokefaalse kiriku loomises

Ukraina autokefaalse kiriku (ÕKU) sünnil ja Ukraina kirikliku olukorra kujunemisel on kahtlemata laiem poliitiline ja geopoliitiline taust. Nagu on märgitud, toetab Vene Õigeusu Kirikut rahvusvahelisel areenil Kreml, ent Konstantinoopol on leidnud endale võimsad liitlased Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu näol.

Moskva väitel on Ukraina skismaatikute tunnustamine Washingtoni sepitsus. Näiteks Moskva Patriarhaadi välissuhete osakonna juhi metropoliit Illarioni poolt 2021. aasta mais öeldu kohaselt on «valemetropoliit» Epifaniuse juhitud ÕKU algusest lõpuni USA poliitiline projekt («это проект США. Политический проект от начала до конца»).

Seda veendumust on jaganud mõned ka väljaspool Vene Õigeusu Kirikut. Septembris 2018, kui autokefaalia andmise võimalus oli alles õhus, manitses Kreeka Kiriku Pireuse metropoliit Serafim Ukraina poliitilist juhtkonda: «Te mängite kohutavat geopoliitilist ja geostrateegilist mängu NATO ja Venemaa Föderatsiooni vahel, nii et saage aru, et neid asju ei saa tööriistana Kiriku puhul kasutada.»

2019. aastal rääkis Serbia ortodoksi piiskop Antoni, patriarh Irinei vikaar, et Konstantinoopol oli nii ameeriklaste kui rikaste USA kreeklaste tugeva surve all. Piiskopi sõnutsi «ameeriklased õhutasid konflikti Ukrainas ja avaldasid Konstantinoopoli patriarhile otsest survet, et ta skismat toetaks. On teada, et Istanbuli ja Kiievisse saabusid emissarid Washingtonist.»

Ameeriklaste seotust kinnitab omakorda Ukraina suursaadik Washingtonis aastatel 2015–2019 Valeri Tšalõ, kes rääkis ühes telesaates: «USA tegi – ma võin seda praegu öelda – palju, et muuta see [autokefaalia] küsimus Ukraina jaoks reaalsuseks. See on tohutu saavutus, mida nad peavad ka enda omaks. Võib-olla on see liialdatud, kuid sellised tunded on.» Niisiis nähakse Ukraina suursaadiku sõnul USA poliitilistes ja diplomaatilistes ringkondades autokefaalse ÕKU loomist Ameerika Ühendriikide saavutusena.

Moskva Patriarhaadi väitel püüdis USA veenda ka iseseisvate õigeusukirikute juhte autokefaalset Ukraina Kirikut tunnustama. Seegi tundub tõepärasena. Igatahes kiitles Ameerika Ühendriikide tollane välisminister Mike Pompeo 2021. aasta algul avameelselt Twitteris: «Kindlustasin, et USA toetaks Ukraina õigeusukiriku rahvusvahelist tunnustamist ja aitaks metropoliidil [s.t Epifaniusel] pageda Vene mõju eest.» Pompeo oli Donald Trumpi administratsiooni välisminister.

2020. aastal sai Ateena peapiiskop Hieronim ÕKU tunnustamise eest kiita USA suursaadikult Kreekas (aastatel 2016–2022) Geoffrey Pyattilt, kes, muide, oli 2014. aasta revolutsiooni ajal olnud USA saadikuks Kiievis. «Tunnustame Kreeka kirikut ja peapiiskop Hieronimi oikumeenilise patriarhi otsuse vapra toetamise eest ning loodame, et aja jooksul järgivad seda eeskuju kooskõlas kanoonilise õigusega ka teised õigeusu kirikud,» kõneles Pyatt ja lisas, et USA valitsus on oikumeenilise patriarhi kui õigeusu kristlaste vaimuliku juhi kindel toetaja.

2022. aasta oktoobris rääkis peapiiskop Hieronim meedias, et seoses Ukraina kiriku autokefaalia küsimusega külastasid teda nii USA kui Venemaa suursaadik. «Ütlesin Ameerika suursaadikule, et seisan patriarhi [Bartolomeusi] poolel ja seega teie soov [tunnustamise osas] täidetakse, kuid see pole poliitiline valik. Ma ei tee seda sellepärast, et Ameerika seda tahab, vaid teen seda sellepärast, et ma austan seda, mille eest patriarh seisab,» ütles Kreeka kirikupea.

Ligipääs diplomaatilistele dokumentidele ja ametiisikute vahel peetud vestlustele avalikkusel mõistagi puudub, mistõttu tuleb praegu tugineda saadaolevatele infokildudele. Igal juhul paistab, et Ukraina kirikuküsimus on nii Washingtoni kui Moskva jaoks seatud geopoliitiliste ambitsioonide ehk «riiklike huvide» teenistusse.

Ukraina Kirik pärast 24. veebruarit 2022

2020. aasta novembris rääkis Moskva Patriarhaadi välissuhteid kureerinud metropoliit Illarion järgmist: «Kui Ukraina Kirik tahab meist lahkuda, oleks ta lahkunud juba tükk aega tagasi. Mõistate, et Vene Õigeusu Kirikul pole Kiievi Moskva-orbiidil hoidmiseks mingeid hoobasid – ei poliitilisi, finantsilisi ega halduslikke. Kuid on olemas Ukraina Kiriku piiskopkonna, vaimulike ja kirikurahva tahe jääda Vene Kirikuga ühtseks. Mõni ütleb meile: andke Ukraina Kirikule autokefaalia, laske sel minna – kõigil on parem. Aga kui rahvas seda ei soovi, piiskopid ei taha, vaimulikud ei taha, kuidas saaksime kehtestada autokefaalia? Me ei saa ega kehtesta.»

24. veebruaril 2022 alanud Venemaa ulatuslik kallaletung Ukrainale on olukorda oluliselt muutnud. Juba 28. veebruaril pöördus Ukraina Õigeusu Kiriku sinod teiste seas patriarh Kirilli poole: «Teie Pühadus! Me palume, et palvetaksite veelgi rohkem pikalt kannatanud Ukraina rahva eest, et ütleksite esikarjasena oma sõna verevalamise lõpetamiseks vendade vahel ja kutsuksite Vene Föderatsiooni juhtkonda koheselt lõpetama vaenutegevust, mis juba ähvardabki muutuda maailmasõjaks.»

Patriarh Kirilli vaikimine tema vaimuliku karja hulka kuuluvate ukrainlaste osas, õigupoolest pigem venelastele suunatud patriootilised sõnavõtud andsid ukrainlastele sõnumi, et neil pole oma esikarjaselt eestkostet ja toetavat sõna loota. Sestap loobuti juba märtsi alguses umbes viieteistkümnes UÕK piiskopkonnas Kirilli meenutamisest liturgial ning mitu piiskopkonda tegi Kiievi ja kogu Ukraina metropoliit Onufrile ettepaneku alustada UÕK-le autokefaalia taotlemist.

UÕK kantsler metropoliit Antoni oli toona seisukohal, et kiriku staatuse küsimust ei arutata plahvatuste müras. «Pühad isad, me seisime ja kaitsesime oma Kirikut, kui meid taheti sundida minema mittekanoonilisele teele. Me oleme kanooniline Kristuse Kirik, tunnistajate ja usukannatajate Kirik, mistõttu meid austatakse kogu ortodoksi maailmas – me peame sellest kinni hoidma isegi sel raskel ja hirmsal ajal,» ütles ta. «Ärge alluge provokatsioonidele – kõiki kiriklikke küsimusi tuleb käsitleda ja lahendada kanoonilisel viisil ja kontsiliaarses vaimus. Veelgi enam, seda ei tuleks teha plahvatuste müras, vaid Kristuse rahus ja palves.»

Kuid hoolimata plahvatuste mürast kogunes juba 27. mail 2022 Kiievi lähedal Feofanijas Ukraina Õigeusu Kiriku kirikukogu ning otsustas kõrvaldada kiriku alusdokumentidest kõik viited Moskva Patriarhaadile, muutes UÕK de facto iseseisvaks. Kirikukogu mõistis sõja hukka ja väljendas mittenõustumist patriarh Kirilli mõningate väljaütlemistega. Metropoliit Onufri märkis, et 53-st UÕK piiskopkonnast kannatab sõjategevuse tõttu 14, hävinud on üle 80 kirikuhoone, hukkunud on nii vaimulikke, kloostriinimesi kui ilmikuid. «Kiriku ajalooline teekond on Kristus-Päästja ristitee… Need, kes võitlesid Kiriku vastu, on ammu kadunud, ent Kristuse Kirik püsib ja jätkab oma päästvat missiooni, kuna Kirik on Kristuse ihu. Me usume, et tänapäeva tingimustes jääb Ukraina Õigeusu Kirik, kogu meie Ukraina riik püsima ja võidab,» kõneles metropoliit Onufri.

29. mail peetud liturgias meenutas metropoliit Onufri patriarh Kirilli mitte enam kui oma ülemkarjast, vaid kui üht kirikupead teiste seas, s.t endaga võrdset. Konstantinoopoli Bartolomeusi, Aleksandria Teodori, Ateena Hieronimi ja Küprose Krisostomi nime ta aga ei maininud, osutades, et UÕK silmis on osadus nende kirikupeadega jätkuvalt katkenud.

Lahtiseks jääb, kuidas täielik iseseisvus kanooniliselt saavutatakse. Nimelt saab Vene Õigeusu Kiriku põhimääruste järgi autokefaalia andmise küsimust otsustada üksnes kohalik, s.t kogu Moskva Patriarhaati hõlmav kirikukogu, mis koosneb piiskoppidest ning kloostri- ja ilmikrahva esindajatest. Kui see ükskord koguneb, kas UÕK otsus leiab seal tunnustamist? Kui aga pöörduda vastava palvega Oikumeenilise Patriarhaadi poole, siis ilmselt kuuldakse vastuseks, et Ukrainas on juba üks autokefaalne kirik (ÕKU) ning ühe ja sama riigi territooriumil ei saa kaks autokefaalset kirikut koos eksisteerida.

Seega asub UÕK praegu kanoonilises mõttes hallis alas, kuigi on jätkuvalt kõigi poolt tunnustatud kirik. Pikemas perspektiivis peaks Ukrainas jõudma olukorrani, kus riigis tegutseb vaid üks, kogu ortodoksimaailmas tunnustatud kanooniline õigeusukirik. Kuidas see saavutatakse, ei oska praegu keegi öelda. Samas on Moskva Patriarhaat tänu Kremli sõjale kaotanud Konstantinoopoli vastu pidevalt kasutatud argumendi, et kanooniline Ukraina Õigeusu Kirik ei soovi täielikku iseseisvust.

Ukraina õigeusklike ühinemise muudab keeruliseks see, et UÕK silmis puudub ÕKU hierarhial apostlik suktsessioon, mis teeb võimatuks koos teenimise ja üldse vaimulikkonna tunnustamise. Teoloogilises mõttes pole UÕK jaoks ÕKU näol üldse tegemist kirikuga. UÕK kirikukogu esitas dialoogiks ÕKU-ga kolm tingimust: 1) UÕK koguduste ja kirikuhoonete jõuga üle võtmine peab lõppema, 2) ÕKU peab mõistma, et nende kanooniline staatus ei ole tegelikult autokefaalne ja neil on palju vähem otsustusõigust kui näevad ette UÕK statuudid ning 3) tuleb lahendada ÕKU piiskoppide kanoonilisuse küsimus, milleks on vaja taastada ÕKU piiskoppide apostlik suktsessioon.

Kui ühelt poolt on jätkunud UÕK koguduste üleviimine ÕKU alla, siis teisalt on Moskva Patriarhaat hakanud allutama UÕK piiskopkondi okupeeritud territooriumidel. Nii viidi UÕK kanoonilisest alluvusest ära Krimmis asuvad piiskopkonnad. Arvestades aga Ukraina armee edu sõjaväljal, võib vähemalt osa okupeeritud territooriumidest Kiievi kontrolli alla naasta ning sel juhul saaks taastada ka Ukraina Õigeusu Kiriku vahetu jurisdiktsiooni sealsete koguduste ja diötseeside üle.

Kokkuvõtteks

Ukraina õigeusklikud on paraku nii geopoliitiliste kui kirikupoliitiliste tõmbetuulte võimuses. Lisaks Konstantinoopoli ja Moskva patriarhaatide rivaalitsemisele mõjutavad neid Washingtoni ja Kremli «riiklikud huvid». Kahjuks puudub ühtsus ka kiriklikes ringkondades.

Aastatel 2018–2019 võis Ukrainas näha kirikuajaloo õpikutesse minevat bütsantslikku tulevärki. Oikumeeniline Patriarhaat kuulutas Ukraina oma kanooniliseks territooriumiks ja moodustas kirikust lahku löönud rühmituste baasil uue kirikustruktuuri, andis sellele autokefaalia ning võttis tagasi tunnustuse Ukraina ainsalt üldtunnustatud õigeusukirikult, mis autokefaaliat ei küsinudki, hakates seda pidama teises riigis (s.t Venemaal) tegutseva kiriku allorganisatsiooniks.

Kuid Ukraina Õigeusu Kirik ei olnud ega ole mingi võõrriigi kiriku või «Vene maailma» ideoloogiline kombits, vaid, nagu öeldud, kaua aega kogu õigeusumaailmas ainsa kanoonilise struktuurina tunnustatud kirik Ukrainas, mistõttu näib Konstantinoopoli käitumine nendega ilmselgelt ebaõiglasena ja motiveerituna hoopiski geo- ja kirikupoliitilistest kaalutlustest.

Konstantinoopoli väitel oli Ukraina kirikuküsimusse vaja sekkuda selleks, et taastada kiriklik ühtsus, sest miljonid usklikud olid kirikulõhe tõttu jäänud väljapoole kanoonilist kirikut. See on kahtlemata õige eesmärk, mis jäi aga kahjuks saavutamata. Kirikulõhe kestab ja on laienenud Oikumeenilise Patriarhaadi ja Moskva Patriarhaadi suhetele. Ukraina kanooniline kirik ei soovinud lasta end teise patriarhaadi poolt likvideerida ja skismaatiliste struktuuridega kokku sulatada.

Kuigi Moskva on jäänud oma otsuses katkestada Konstantinoopoliga kirikuosadus üksi, pole teisalt ka Oikumeeniline Patriarhaat suutnud saavutada ortodokside seas üldist tunnustust uuele autokefaalsele kirikule. Isegi kreekakeelse ortodoksia aladel leidub nii piiskoppe kui usklikke, kes peavad ÕKU-t jätkuvalt skismaatiliseks.

Sama ajal on olukorda muutnud Venemaa ulatuslik sõjaline kallaletung Ukrainale. UÕK on ennast de facto iseseisvaks kuulutanud. Mis Moskva Patriarhaati puutub, siis on praegune olukord toonud kaasa murenemise. Moskva on tõenäoliselt kaotanud Ukraina Kiriku. Kuuldavasti soovib Moskvalt autokefaaliat ka Läti Õigeusu Kirik, samuti on VÕK-st distantseerumas Leedu Õigeusu Kirik. Kindlasti kasutatakse Moskva Patriarhaadi positsioonide nõrgenemist õigeusumaailmas ära. Käesoleva artikli põhiteemat silmas pidades jääb loota, et ühel päeval ületavad Ukraina õigeusklikud kõik senised vastuolud ja takistused, et selles paljukannatanud slaavi riigis võiks olla üks kari ühe kanoonilise esikarjase all.

Õigupoolest tuntakse seda eesti keeles pigem kui kahe riigi õpetust (Zwei-Reiche-Lehre; Lehre von den beiden Reichen (Regimenten)). Tegemist on arusaamaga, mille kohaselt on olemas kaks Jumala poolt seatud võimuvaldkonda: vaimulik (kiriklik) ja ilmalik (riiklik, ühiskondlik), millele inimene peab ennast allutama ja milles inimene peab tegutsema – vastukaaluks keskajal levinud seisukohale, mille kohaselt inimene, kes on üheaegselt nii Jumalariigi kui maise riigi kodanik, on nii ühes kui teises allutatud kiriku meelevallale.

Lutheri järgi on Jumal rajanud kolm olulist seisust: oeconomia (majapidamine), mille alla kuuluvad abielu, perekond, kodu; politia (riik), mille alla kuulub ilmalik valitsusvõim ja ühiskondlik tegevus; sacerdotium (preesterkond), mille alla kuulub kirik.

Need seisused on Lutheri järgi võrdsed, üks ei allu teisele, ja neid ühendab see, et nad kõik on Jumala poolt seatud. Olgu täpsustatud, et kaks esimest seisust kuuluvad ilmaliku valdkonna ja kolmas vaimuliku valdkonna alla. Iga seisus peab tegelema oma asjadega, mitte sekkuma teistesse, aga samas meeles pidama, et eelkõige on nad kõik Jumala teenistuses. Ka inimene, kes hoolitseb oma perekonna eest, või see, kes on mingis riigiametis, peab seisma Jumala ja evangeeliumi teenistuses ning Jumala sõna kuulutamist kõigiti soodustama ja edendama.

Samas peab vaimulik seisus meeles pidama, et talle ei ole antud otsustusõigust n-ö ilmalikes küsimustes, kuid ta võib teha vahet sellel, kas ilmalik võim toimib vastavalt Jumala poolt talle seatud kutsumusele või eksib selle vastu. Viimasel juhul on vaimuliku kohustus ilmalikku võimu korrale kutsuda – see on muidugi teema, mille üle on hiljemgi palju vaieldud, näiteks Hitleri-aegsel Natsi-Saksamaal, kus ametlikust kirikust eraldus nn tunnistuskirik, kes ei olnud valmis leppima ainult n-ö vaimulike asjadega tegelemisega, vaid otsustas osutada ka poliitilist vastupanu kuritegelikule režiimile.

Martin Luther kirjutab teoses Von weltlicher Obrigkeit, wieweit man ihr Gehorsam schuldig sei (1523):

«Jumal on rajanud inimeste seas kaks võimu (Regiment), ühe vaimuliku Sõna läbi ja ilma mõõgata, et inimesed seeläbi vagaks ja õigeks saaksid, nii et nad sellesama õigusega igavese elu päriksid. Ja sellist õigust rakendab ta Sõna kaudu, milleks ta on jutlustajaid käskinud. – Teine on ilmalik võim (Regiment) mõõga läbi, et need, kes sõna läbi ei taha vagaks ja õigeks saada igaveseks eluks, siiski säärase ilmaliku võimu läbi oleksid sunnitud vagad ja õiged olema maailma ees. Ja seda õigust rakendab ta mõõga läbi. Ja kuigi ta seda õigust ei tasu igavese eluga, tahab ta seda siiski, et inimeste seas oleks alal hoitud rahu, ja tasub seda ajaliku hüvega.»

Lutheri järgi on väga tähtis mõista ja Pühakirjast õppida, et inimene teenib nii ilmalikus kui vaimulikus seisuses eeskätt Jumalat. Niisiis ei ole kaks võimuvaldkonda Lutheri jaoks mitte kaks väliselt piiritletavat ja teineteisest selgelt eristatavat valdkonda nagu näiteks riik ja kirik, vaid iga kristlane on ühtaegu ilmalik ja ristiinimene (WeltmenschChristmensch), kes allub vastavas valdkonnas kehtivatele seadustele ja reeglitele.

Vastus EELK kodulehe kaudu esitatud küsimusele, 28.06.2007

Kiriku on rajanud Jumal, riigi on rajanud rahvas. Rahvas peab end allutama Jumalale, riik peab teenima Jumalat kui kõrgeimat võimu. Kui pühakiri ja põhiseadus lähevad konflikti, kehtib korraldus: «Jumala sõna tuleb enam kuulata kui inimese sõna» (Ap 5:29). Kes iganes Jumalale ja Tema kehtestatud korrale vastu hakkab, on mässaja ja revolutsionäär.

Samas on Kiriku ülesanne kuulutada evangeeliumi ja talitada sakramente, pidades silmas igavest elu, riigi ülesanne on korraldada kodanike ja elanike ajalikku elu. See aga ei vabasta ilmalikke valitsejaid aruandekohustusest Jumala ees. Kõik inimesed peavad kord Jumala ees aru andma, kas nad elasid ja toimisid Jumala käskude kohaselt.

Eesti rahvas ja tema kultuur kasvasid ja kujunesid aastasadu Kiriku rüpes. Tabavalt väljendavad seda luuleread: «Kiri algab kirikust, rahvas algab raamatust». Kirik on institutsioonina palju vanem kui Eesti riik. Tänu Kirikule on sel rahval kultuur ja euroopalik identiteet. Seda mõistis Eesti poliitikutest omal ajal Konstantin Päts, kes on öelnud: «Kes lõhub kirikut, see lõhub riigi aluseid.»

Mõned Eesti Vabariigi poliitikud ja ametnikud kujutavad ette, et nemad võivad Kirikule käske jagada, nõuda lojaalsusavaldusi, ebapiisava vastuse korral aga Kiriku sundlõpetada. Nende jaoks on Kirik kindla numbriga sissekanne Ärigestris, mille riik võib sealt ära kustutada. Ja siis justkui Kirikut ei ole enam.

Nalja teete? Vaadake ette, et Jumal ei sundlõpeta teie riiki. Omal ajal kuulutas nn turuprohvet Karl Reits: «See ilus vabariik, mida Jumal on eesti rahvale andnud, võetakse nende käest ära, sellepärast et juhid ja rahvas on unustanud oma Jumala. Ja see antakse ära. … Eesti rahvas paisatakse laiali, seni kui ta saab ära kaotatud.» See läks peaaegu tõeks, kuid me saime rahvana veel ühe võimaluse.

Vaadates praegust riiki juhtiva seltskonna jumalavallatust peab kartma, et meie armupäevad on loetud. Kürieleis.

Trükist on ilmunud Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku preestri Roland Tõnissoni, vaimulikunimega isa Romani teos «Retk uude ellu», mille tutvustuses öeldakse: «See raamat on pilguheit tulevasse ellu, kuhu me kõik ükskord astume».

Veiko Vihuri: Isa Roman, Sa selgitad saatesõnas asjaolusid, mis ajendasid Sind seda raamatut koostama. Ütle alustuseks, kellele see teos on mõeldud – kas ainult õigeusklikele või kõigile kristlastele või üldse kõigile inimestele, kes tunnevad huvi selle vastu, mis juhtub meiega pärast füüsilise keha surma?

Roland Tõnisson: Kõige võrdõiguslikum nähtus siin ilmas on surm – ta võtab kõik, vaatamata meie soole, rassile, eale, kompetentsile või võhiklikkusele, hoolimata seksuaalsest orientatsioonist või varalisest seisust. Seepärast on see raamat mõeldud kõigile, kuna oleme kõik võrdõiguslikult saatusekaaslased.

Veiko Vihuri: Aastal 1997 ilmus soome luteri pastori Antti Kylliaineni raamat «Kaikki pääsevät taivaseen», milles ta väitis, et põrgut ei ole olemas ja kõik inimesed saavad taevasse. Tänapäeval on paljudel ettekujutus, et surm lõpetab meie vaevad ja kõiki ootab ees jäädav õndsus. Mõnedes ilmalikes teostes, mis kirjeldavad kliinilise surma läbi teinud, ent maisesse ellu tagasi pöördunud inimeste kogemusi ja läbielamusi, jääb kõlama kaunis lohutus: paljud neist kogevad sõnulseletamatut armastust ja õnne ning naasmine siinpoolsusse, oma vaevatud kehasse, tundub neile piin. Sina kirjeldad aga katsumusi, mis ihust lahkunud hingel tuleb läbi teha. Tuleb välja, et pärast surma meie katsumused ja võitlused alles algavad!

Roland Tõnisson: Ma ei tea, millele toetub protestandist Antti Kylliainen, väites, et põrgut ei ole olemas. Ühtse kiriku kogemus on aga see, et ei saa kahelda Kristuse sõnades rikkale mehele, kes Laatsarusest välja ei teinud. Paradiisikogemustest rääkides olgu esitatud üks lõik varasemast artiklist, mis on ka «retkeraamatu» kaante vahele jõudnud.

Serafim Rose ja teised autorid toovad ära mitmete inimeste kogemused «kehast väljas» olukorra esimestest momentidest, mil on kogetud paljude poolt rõõmu ja rahu tunnet, nähakse ilusaid aasu või linna. Umbes kolmkümmend aastat tagasi levitati ka Eestis trükimasinal toodetud ja kopeeritud jutustust Robert Liardoni sulest: «Ma olin taevas» («I saw Heaven»). See vastab väga hästi sellistele kogemustele, milliseid on Rose võtnud vaadelda. Lapsena sattus haige Liardon paradiisi, kus Jeesus tutvustas talle linna ning näitas kehaosade ladu, kus vigased inimesed võivad endale võtta, mis neil puudu on.

Serafim Rose mainib ära oma raamatus newyorklase, kes sõitis taksoga säravasse taevalinna, mis meenutas väga New Yorki. Keegi hindu sõitis sellisesse säravasse asupaika püha looma, lehma seljas. Keegi nägi selles linnas kõrghooneid ja lõbustusparki. Rose'i arvates näitavad sellised kogemused koos vetevulina ja rohusahinaga vaimset ebaküpsust: «Suuremal osal neist juhtumitest ei ole midagi ühist kristliku paradiisikäsitlusega. Need ei ole vaimulikud, vaid ilmalik-maised nägemused ja käsitlused. Nad on nii kiireloomulised, kergelt juhtuvad, nii sarnased, nii maised oma piirjoontelt, et ei või olla mingit tõsist võrdlust nende ja varasemate, algupäraste kristlike «taevakogemuste» vahel. Isegi kõige «vaimulikum» moment mõnedel juhtudel – Kristuse kohaloleku tunnetamine – räägib veel kord selliste kogemuste saanute vaimsest või vaimulikust ebaküpsusest. Need uusimad kogemustekirjeldused suunavad meid mugavustundele ja rahule, mitte aukartusele Jumala ees ja patukahetsusele, mille eeskujuks olgu meile apostel Pauluse juhtum teel Damaskusesse (Ap 9:3–9).»

Veiko Vihuri: Milline koht on õpetusel nn vaimulikest tollimajadest õigeusu pärimuses? Luterlus ja katoliiklus seda ei tunne, vähemalt mitte sel kujul. Katoliku õpetuse kohaselt läheb hing kas põrgusse, puhastustulle või taevasse ning viimsel päeval ühendatakse hing ülesäratatud ihuga ja toimub lõplik kohtumõistmine. Martin Luther aga uskus, et surres inimene uinub ja äratatakse taas üles viimseks kohtumõistmiseks. Ka Piiblist leiame erinevaid infokilde: kahetsevale röövlile tõotas Jeesus paradiisi «juba täna», apostel Paulus räägib, et Jumal äratab Jeesuse kaudu üles surnud, kes koos Temaga on läinud magama. Mida peaks vaga ristiinimene sellest kõigest arvama?

Roland Tõnisson: Õigeusu matusetalituses, mis on kokku pandud erinevatest teenistustest, leiame samuti vastukäivusi – räägitakse nii hinge uinumisest kui hirmust järgikatsumiste ees, mis hingele osaks langevad. Õpetust «tollimajadest» on ka õigeusukirikus peetud gnostiliseks või paganlikuks pärandiks. Sellised süüdistused (nt Ottawa Lazari (Puhalo) kriitika) on hiljem kuulutatud valeõpetuseks Vene väliskiriku püha sinodi poolt – hingede pärast peetavat võitlust on kirjeldatud Antonius Suure, Athanasius Suure elulugudes Aleksandria Kyrillose jutlustes. Mitte keegi kirikuisadest ei ole kirjutanud selle õpetuse vastu alates ajast, mil sellest on saanud kiriku õpetuse osa (alates hiljemalt 4. sajandist) – Püha Ignati Brjantšaninov, vene munkluse taaselustaja, on kirjutanud mitte üksnes «tollimajade»-õpetuse kaitseks, vaid selle õpetamise kohustuslikkusest.

Antonius Suure elust on teada tema nägemus valgusesse pürgivatest hingedest, keda peatatakse ja «võetakse rajalt maha» rüvedate hingede poolt. Püha Bede on kirja pannud ühe kelti pühaku nägemuse, milles hing on asunud võitlusse rüvedate vaimudega, abiks inglid ja varemlahkunud abikaasa hing. 

Mis aga puudutab Jeesuse otsust võtta kahetsev kurjategija endaga paradiisi veel samal päeval, siis siin näeme siin eksklusiivset otsust Kristuse poolt, mille põhjust võib teada vaid Tema. Jumalaema, kellele teatas peaingel lahkumisest siit ilmast, pöördus Poja poole palvega säästa teda «õhus ootavate katsumuste eest.» Jumalaema Uinumise ikoonidel näeme Maarjat hinge kujutatuna Kristuse süles, kes on tulnud Ise vastu oma Emale. Need on hinged, kes on isiklikult puutunud kokku kannatava või ülestõusnud Päästjaga. Meile, tänapäevastele, olgu aga tähelepanemiseks see Sõna: «Sest me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees, et igaüks saaks kätte, mida ta ihus olles on teinud, olgu head või halba. Teades nüüd, mis on Issanda kartus, me püüame veenda inimesi uskuma. Jumalale me oleme täiesti avalikud ja ma loodan ka teie südametunnistuses olla täiesti avalik» (1Kr 5:10–11).

Veiko Vihuri: Nii või teisiti, iga kristlane on teadlik, et «inimestele on seatud üks kord surra, pärast seda on aga kohus» (Hb 9:27). See tähendab, et peame Jumala ees aru andma oma elust ja tegudest. Kuidas peaksime ortodoksi pärimuse kohaselt valmistuma selleks hetkeks, mil ajaliku surma läbi meie hing ja ihu lahutatakse?

Roland Tõnisson: Tõesti – meid ootab kohus, meeldib see meile või mitte. Meie elu on kool ja iga korralik koolitus lõpeb testi või eksamiga. Jeesus räägib halastusest, andestusest ja enesetalitsemisest – olge armulised ja teie Isa taevas on teile armuline. Õigeusu pärimus räägib almuste andmise olulisusest ehk siis oma vara jagamisest nendega, kellel on eluraskused. Meie aja sotsiaalsüsteemi ei saa pidada almuste andmiseks või annetamiseks, sest sellel puudub isiklik dimensioon. Tõeline jagamine on see, kui anname ära osa sellest, mida me ise vajame, mitte ei viska jalust ära või kellelgi jalge ette miskit, mida me ise enam ei taha. Palveid ja almuseid on nähtud hea varandusena, mida koi ei söö ja rooste ei riku – meie maailma jaoks paradoksaalsel moel saab olulisimaks varaks see, millest loobume, mitte ei hoia kümne küünega kinni, mida nii sageli kraabitakse kokku teiste inimeste olemise arvelt.

Veiko Vihuri: Kas elavad saavad teha midagi nende heaks, kes on ihust lahkunud? Muide, «Tiibeti surnute raamat», mis samuti kirjeldab niinimetatud surmalähedasi kogemusi, oli mõeldud lahkunule ettelugemiseks, et teda teekonnal teispoolsusesse toetada. Milline on ortodokside praktika?

Roland Tõnisson: Mismoodi konkreetse hinge teekond kujuneb, teab üksi hingede Isand Kristus, ent eestpalved lahkunute eest võivad osutada neile teene. Kehast lahkunute olukord on peaaegu pöördumatu, ent ka kohutavamaisse karistustesse mõistetud hingede eest võib paluda. Koos hinge sooviga ja eestpalvetega võib hinge olukord muutuda ja ta võib pääseda.

Lahkunu sugulased on varemalt jaganud almuseid või toitnud vaeseid lahkuja hinge olukorra parandamiseks. Sageli tehti testamendis vastav korraldus: näiteks toita vaeseid neljakümne päeva jooksul.

Kiriku pärimuses on mitmeid tunnistusi lahkunute eest peetavate eestpalvete päästvast mõjust. Neid on Damaskuse Johanneselt (kes palus oma kergemeelselt elanud õpilase eest), pühalt Perpetualt (vägivaldselt hukkunud venna eest) ja teistelt.

Püha Gregorius Suur või Gregorius Dialogos (Rooma piiskop aastatel 590–604) kinnitas vestluse diakon Peetriga, et talle ilmus lahkunud mehe hing, kes palus abi palveteks Jumala poole.

Aleksandria patriarh Johannes Armuline pühitses sageli Jumalikku liturgiat lahkunute hingede eest, kinnitades, et see on hingedele suureks abiks: «Oli üks vang, keda vanemad pidasid surnuks ja kelle eest nad palusid pühitseda liturgiat kolm korda aastas – Jumalailmumise püha, paasa ajal ja nelipühil ehk Püha Vaimu päeval. Kui ta vabanes vangistusest ja ilmus ootamatult vanematekoju, rääkis ta, et kolmel päeval aastas külastas teda vangistuses auväärne, tõrvikut kandev mees. Ahelad langesid ta küljest ja ta võis tunda end vabamana. Ülejäänud päevadel oli ta ahelates.»

Kirikuaastas on mitmeid päevi lahkunute eest palvetamiseks, ent meie võime paluda oma esivanemate ja tuttavate-sõprade eest iga päev. Väga oluline on paluda lahkunute (ja muidugi ka elavate) eest liturgia ja selle ettevalmistuse käigus. Liturgia olulisusest, pühadest andidest osasaamise tähtsusest ja Kristuses ühenduses olemise vajadusest ei saa aga küllalt räägitud – see ei ole lihtsalt komme, vaid Elu garantii.

Olulisim on muidugi elada usus ja meeleparanduses, mitte loota ainult selle peale, et näiteks kiriku ehitamiseks antud annetused automaatselt hinge hukatusest välja toovad.

Veiko Vihuri: Viimane küsimus – kuidas Sinu raamatut «Retk uude ellu» hankida saab?

Roland Tõnisson: Raamat on jõudnud väiksemas koguses «Logose» poodi ja EAÕK netikauplusse. Saab hankida ka minult kui kirjutada soovist aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. .

Siseminister Lauri Läänemets (SDE) on esitanud Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku juhile metropoliit Eugenile ultimaatumi: kui metropoliit ei ole 1) 12. oktoobriks esinenud patriarh Kirilli sõnavõtust taanduva avaldusega ja 2) ei veena nii siseministeeriumit kui Eesti avalikkust selles, et vastavat mõjutustegevust Moskva patriarhaadile alluvas Eesti kirikus ei tehta, tühistatakse tema elamisluba.

Justiitsminister Lea Danilson-Järg (erakond Isamaa) lisab, et kui peaks selguma, et siinsed vaimulikud õigustavad sõda ja terrorit, mida Venemaa Ukrainas viljeleb, siis tuleb riigil väga otsustavalt sellele reageerida ja kuni selleni välja, et selle kiriku tegevus Eestis lõpetatakse.

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik on algusest peale tauninud sõda ning esinenud rahule kutsuvate ja rahu taotlevate avaldustega (vt siit ja siit), viimati 6. oktoobril (vt siit). Seda tehes on MPEÕK ühemõtteliselt distantseerunud patriarh Kirilli teatud sõnavõttudest, mis lähevad vastuollu nii õigluse printsiibi kui kristliku pärimusega.

Eesti põhiseadus sätestab usu- ja veendumuste vabaduse ning samuti riigikiriku puudumise, mis tähendab, et riik ei saa kirikutele ega nende juhtidele ette kirjutada, mis laadi avaldustega nad esinema peavad, rääkimata selle sidumisest konkreetsete õiguslike tagajärgedega. Põhiseaduse kommenteeritud väljaande kohaselt kaitseb põhiseaduse § 41 ka vabadust olla ilma arvamuse või veendumuseta, samuti õigust oma arvamusi ja veendumusi muuta.

Seega kujutab siseministeeriumi poolt esitatud nõudmine endast lubamatut sekkumist kiriku siseasjadesse. MPEÕK on käitunud igati õiguskuulekalt ja ühiskondlikku rahu austavalt ning puudub igasugune õiguslik, poliitiline või moraalne vajadus esitada selle kiriku ja tema juhi aadressil ähvardusi ja ultimaatumeid.

Väljaande Meie Kirik toimetus leiab, et Eesti võimude provotseerimata rünnak MPEÕK ja tema metropoliidi vastu on tegelikult rünnak kõikide Eesti kirikute ja kogu kristlaskonna vastu. Kui me nõustuksime selle šantaažiga, siis võiks poliitiline võim edaspidi mistahes kirikut mistahes küsimuses survestada, nõudes valitsusele meelepäraste avalduste tegemist või teatud sammude astumist.

Ähvardused karistada ja välja saata Eesti ühe suurema kiriku juht mitte tema enda, vaid kellegi teise sõnade eest meenutavad meile NKVD omavoli ja küüditamise mentaliteeti. Selles avaldub autoritaarsele korrale omane seadusetus, suva ja sund, mitte vaba riigi väärikus. Eesti peab olema ka päriselt õigusriik ja ei tohi muutuda milleski sarnaseks putinistlikule diktatuuririigile. Seetõttu mõistame siseministeeriumi ultimaatumi otsustavalt hukka ning nõuame võimudelt Eestis kehtiva õiguskorra ja põhiseaduse põhimõtete tingimusteta austamist.

Juhtkiri väljendab kogu toimetuse ühist seisukohta

Tänavu möödub 720 aastat paavst Bonifatius VIII bulla «Unam sanctam» väljakuulutamisest 18. novembril 1302. aastal. Seda bullat on nimetatud kõige kuulsamaks ilmaliku ja vaimuliku võimu vahekorda käsitlevaks keskaegseks dokumendiks. Väljaandes Meie Kirik ilmus bulla tõlge esmalt 2007. aastal. Toim.

UNAM SANCTAM

Bonifatius, piiskop
Jumala sulaste sulane
igaveseks meelespidamiseks

Oma usu tõttu oleme kohustatud uskuma ja alal hoidma tõsiasja, et Kirik on üks, püha, katoolne ja apostellik. Me usume temasse vankumatult ning tunnistame puhtsüdamlikult, et temast väljaspool pole päästet ega pattude andeksandmist. Ütleb ju Peigmees tema kohta Ülemlaulus: «Üksainus on mu tuvike, mu süütuke, oma ema ainus, oma sünnitaja lemmik» (Ül 6:9). Ta kehastab ühtainsat müstilist ihu, kelle pea on Kristus, aga Kristuse pea on Jumal (1Kr 11:3). Temas on üks Issand, üks usk, üks ristimine (Ef 4:5). Veeuputuse ajal oli ainult üks Noa laev, ja see laev kuulutas ette ühte Kirikut. Sellel laeval, mille valmistas ühe mehe käsi, oli ainult üks tüürimees ja juht, nimelt Noa. Samas me loeme, et maa pealt hävitati kõik elavad olendid, kellel polnud laevas kohta.

Me austame seda Kirikut kui ainsat, kelle eest Issand prohveti kaudu palub: «Tõmba, Jumal, mu hing ära mõõga eest, koera käest mu ainuke» (Ps 22:21). Ta palub oma hinge eest – iseenda kui pea ja oma ihu pärast. Selle ihu eest, kelle Ta seadis üheks ainsaks Kirikuks, kuna sellel Kirikul on üks Peigmees ja ta on üks usu, sakramentide ja armastuse ühtsuses. Ta on Issanda õmblusteta kuub, mida ei rebitud katki, vaid millele heideti liisku (Jh 19:23–24).

Seepärast on sellel ühel ainsal Kirikul üks ihu, ja mitte koletise kombel kaks, vaid ainult üks pea, kelleks on Kristus ja Kristuse asemik, Peetrus, ja tema järglane, sest Issand ise ütleb Peetrusele: «Sööda mu lambaid» (Jh 21:17). Siinkohal mõtles Ta «minu lammaste» all kõiki oma lambaid ega osutanud nendele või teistele konkreetsetele lammastele; seega on ilmne, et Ta usaldas nad kõik Peetruse hoolde. Kui kreeklased või mõned teised ütlevad, et neid pole usaldatud Peetruse ja tema järglaste hoolde, siis sellega nad paratamatult tunnistavad, et nad ei kuulu Kristuse lammaste hulka, sest meie Issand ütleb Johannese evangeeliumis: «On üks kari ja üks karjane» (Jh 10:16).

Evangeeliumi sõna annab meile teada, et Kirikus ja Kiriku meelevalla all on kaks mõõka – vaimulik ja ilmalik. Kui apostlid ütlesid: «Ennäe, siin on kaks mõõka» (Lk 22:38) – see tähendab, et need mõõgad on Kirikus, kuna kõnelejateks olid apostlid – siis Issand vastas, et seda pole mitte palju, vaid piisavalt. See, kes eitab, et ilmalik mõõk on Peetruse meelevallas, saab valesti aru Issanda korraldusest: «Pista oma mõõk tuppe tagasi!» (Mt 26:52). Seega on mõlemad mõõgad, nii vaimulik kui aineline, Kiriku meelevalla all. Esimest tuleb kasutada Kiriku jaoks ja teist Kiriku kaudu; esimest tarvitavad preestrid, ja teist kuningad ja sõjamehed, kuid seda ainult preestrite korraldusel ja nõusolekul.

Ent üks mõõk peab olema allutatud teisele ning ilmalik võim peab alluma vaimulikule meelevallale. Apostel ütleb: «Ei ole võimu, mis ei oleks Jumala käest, olemasolevad on aga Jumala seatud» (Rm 13:1–2). Need võimud on seatud nii, et üks mõõk on teise peal ning ülemine mõõk juhib alumist mõõka ülespoole.

Püha Dionysose[1] järgi näeb Jumalik seadus ette, et madalamad asjad jõuavad kõrgemale vahendajate kaudu. Järelikult kõiksuse seaduse kohaselt ei panda kõik asjad korda ühtviisi ja vahetult, vaid madalamad asjad seatakse korda vahendajate ning alamad asjad kõrgemate kaudu. Seega peame veelgi arusaadavamalt kinnitama, et vaimulik meelevald ületab väärikuselt ja ülluselt mistahes ilmaliku võimu nõnda nagu vaimulikud asjad on kõrgemal ilmalikest. See saab meile ilmsiks ka kümnise maksmises, õnnistamises ja pühitsemises; samuti sellesama meelevalla tunnustamises ning tema valitsemises asjade üle. Meie tunnistust kannab tõde, et vaimulikul meelevallal on õigus seada ametisse maine võim ning mõista selle üle kohut, kui see ei täida talle omast eesmärki. Nõnda saab teoks Jeremija ettekuulutus Kiriku ja kirikliku meelevalla kohta: «Vaata, ma panen su täna rahvaste ja kuningriikide üle» (Jr 1:10 jj).

Järelikult, kui maine võim eksib, siis mõistab selle üle kohut vaimulik meelevald; kui alam vaimulik meelevald eksib, siis mõistab selle üle kohut kõrgem vaimulik meelevald; kui kõrgeim vaimulik meelevald eksib, siis mõistab selle üle kohut üksnes Jumal ja mitte inimene, sest apostel tunnistab: «Vaimne inimene mõistab kõige üle kohut, kuid tema üle ei suuda keegi kohut mõista» (1Kr 2:15).[2]  See meelevald, ehkki antud inimesele ja teostatud inimese kaudu, on pigem jumalik kui inimlik; see on jumaliku sõna läbi antud Peetrusele ja kinnitatud Peetruse kui kalju ja tema järglaste peale Kristuse enda poolt, kellest Peetrust tunnistas. Issand ütleb ju Peetrusele: «Mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas» (Mt 16:19). Seega, kes iganes hakkab vastu sellele meelevallale, mille Jumal on nõnda seadnud, paneb vastu Jumala antud korraldusele (Rm 13:2) ning mõtleb Mani[3] kombel, et on olemas kaks algust. See õpetus on meie poolt kuulutatud vääraks ja hereetiliseks, kuna Moosese tunnis­tuse kohaselt lõi Jumal taeva ja maa mitte «algusaegadel», vaid «alguses» (1Ms 1:1).

Samas me teeme teatavaks, selgitame ja kuulutame, et igale inimesele on päästeks absoluutselt hädavajalik olla Rooma paavsti alam.

Tõlkinud Anželika Mähar

 

[1] Mõeldud on Dionysios Pseudo-Areopagitat.

[2] Piiblitõlgete erinevus. Vulgata: «spiritalis autem iudicat omnia, et ipse a nemine iudicatur.» NA27 kasutab sõna anakrino – uurima, küsitlema, üle kuulama, kontrollima. EP1997: «Vaimne inimene mõistab kõike, ent teda ennast ei suuda mõista keegi.»

[3] Prohvet Mani – nn maniluse ehk manihheismi rajaja.

«Maarja psalter» on ajalooliselt püha Bonaventurale (1221–1274) omistatud Maarja ülistuslaulude kogu. Bonaventura Maarja-psaltreid on kaks – suurem ja väiksem. Suurem psalter (Psalterium maius beatae Mariae Virginis), millest tuleb siin allpooll juttu, koosneb Taaveti lauluraamatu eeskujul koostatud saja viiekümnest psalmist, mis on adresseeritud Emandale (Domina). Psaltri lõpus on kaheksa Vana Testamendi ainelist laulu (Cantica), Ambrosiuse Te Deum laudamus hümnist inspireeritud hümn (pühendatud samuti Neitsi Maarjale) ning üks Maarja-litaania. Psaltri iga psalm koosneb viiest reast, parafraseerides kas Taaveti lauluraamatu vastava numbriga psalmi või mõnd Vana Testamendi kirjakohta. Väiksem psalter (Psalterium minus beatae Mariae Virginis) kosneb kolmest osast, igaühes on viiskümmend lühikesest neljarealisest riimis salmi.

Uurijad on märkinud, et Maarja-psaltrid ja Jeesuse-psaltrid ilmusid käibele umbes 1130. aasta paiku, viidates muutusele, mis oli toimunud senises palvetamise viisis. Varasem Taaveti lauluraamatu psalmide privaatne lugemine ja neile eelnenud ja nende teemat avanud antifonid asendusid ajapikku lühikeste salmidega, mis tõlgendasid psalme viitega Kristusele või Maarjale (Winston-Allen 1997: 14–16). Salmid moodustasid hiljem eraldivõetuna iseseisva kogu, mille üheks näiteks ongi Bonaventurale omistatud «Maarja psalter».

Psaltri kuulumine Bonaventurale on seatud tegelikult ammu kahtluse alla. Peale Bonaventura kanoniseerimist 1482. aastal ilmus paarikümne aasta jooksul inkunaablitena kaheksa Bonaventura teoste ebakriitilist väljaannet, mis keskendusid mitte niivõrd Bonaventura teoloogilistele ja eksegeetilistele töödele, vaid pigem kõikvõimalikele spirituaalsetele tekstidele, mida keskaegne frantsiskaanlik traditsioon oli üldse seostanud Bonaventuraga. Nende tekstide hulka kuulub ka «Maarja psalter». 1588. aastal nimetas paavst Sixtus V Bonaventura kiriku doktoriks. Samal aastal nägi ilmavalgust esimene osa seitsmeköitelisest Bonaventura kogutud teostest (1588–1596). Tegu on nn Vatikani väljaandega, mis koondas kokku kõik tekstid, mida toona arvati Bonaventurale kuuluvat. «Maarja psalter» ilmus kogutud teoste kuuendas köites. 17. sajandil ja eriti 18. sajandi alguses hakati Bonaventura tekstipärandit kriitilisemalt analüüsima. 1722. aastal ilmub Casimir Oudini (1638–1717) sulest Commentarius de scriptoribus ecclesiae antiquis, mille kolmandas osas analüüsiti Bonaventura tekstide autorlust. Vatikani väljaande üheksakümne neljast teosest tunnistas Oudin Bonaventurale kuuluvaiks vaid kakskümment üheksa (Oudin 1722, III: 372–438). 19. sajandi lõpul, mil hakkas ilmuma Quaracchi kirjastuses Bonaventura teoste tekstikriitiline väljaanne (1882–1902), jäeti arvukad Bonaventurale omistatud teosed, mille autorlus oli tunnistatud selleks ajaks kaheldavaks (spurium/dubium), tekstikorpusest välja (Opera omnia, Quaracchi, I: xvii, X:24). «Maarja psalter» avaldati Bonaventura tekstikorpuses viimati 1868. aastal kogutud teoste 14. köites (Opera omnia, Peltier, 1868). Väljaandja otsustas «Maarja psaltri» piisavalt vanale tekstilisele (st käsikirjalisele) pärandile viidates siiski sisse jätta (Opera omnia, Peltier, I: lxxix–lxxx). Peltier väljaanne pidas tõenäoliseks, et psaltri teksti autoriks oli seesama isik, kes kirjutas «Õndsa Neitsi Maarja peegli» (Speculum Beatae Mariae Virginis) ja et need tekstid pärinevad samast ajast (st 13. sajandist). Viimatimainitud teost peeti varem samuti Bonaventurale kuuluvaks, kuid 20. sajandil on tunnistatud selle teose autoriks üksmeelselt frantsiskaan Conradus Saxo (surn 1279).

Psalter on pühendatud pühadele õdedele (nagu ka Bonaventura teos De Perfectione vitae ad Sorores). Proloogis, kus pöördutakse korduvalt «armsaimate» (charissimae) poole, võib lugeda: «Niisiis, armsaimad, võtke heatahtlikult vastu see minu poolt pakutud väike kingitus ja püüdke sellest vilju ammutada ja kiitke sageli selle abil Jumalaema – kui Pühim pöörab kord teie poole oma armastusväärse pale, teid oma armu kaitse alla võttes, teie hinge selles elus uuendades ja kosutades, paneb ta teile tulevases elus pähe kalliskividest aupärja.» Samuti pöördutakse õdede poole 16. psalmis: «Jäljendage teda, Jumala pühad neitsid – nagu Agnes, Barbara, Dorothea ja Katariina on jäljendajad.»

«Maarja psaltri» varasemad säilinud ladinakeelsed käsikirjad pärinevad 15. sajandist. Psaltri rahvakeelsed tõlked, mille kohta leidub mitmeid näiteid juba 16. sajandist, lubavad oletada, et psalter oli laialt kasutusel. Sellest annavad tunnistust ka 17. ja 18. sajandid, mil psaltrist avaldati uute tõlgetega pidevalt kordustrükke, sageli taskuformaadis. Zürichis on säilinud psaltrist isegi üks kreekakeelse tõlke käsikiri, mis on koostatud St Galleni kloostris 1661. aastal.

Veel 19. sajandil on olnud psaltri populaarsus väga suur. Protestant John Gumming (kes tõlkis psaltri inglise keelde) viitab tema käsituses olevale kümnele psaltri väljaandele, mis oli trükitud kirikliku loaga ainuüksi Roomas aastatel 1834–1844 (Gumming 1852: iii). Korduvalt anti psaltrit välja ka Prantsusmaal. Uus saksakeelne tõlge avaldati Viinis 1840. aastal ja sellest ilmus mitu trükki. Saksakeelne väljaanne kandis pealkirja Guldener Psalter des heiligen Bonaventura, mis oli kantud varasemast tõlketraditsioonist. 1595. aastal oli nimelt ilmunud Ingolstadtis psaltri saksekeelne väljaanne Der Gulden Psalter S. Bonauenture. Viimase omapäraks oli see, et psalmide numeratsioon oli üldse eemaldatud ja nende asemel kandsid psalmid Vulgata psalmide ladinakeelseid pealkirju.

18. sajandi prantsuskeelne Joseph de Galliffet’ tõlge oli ladina-prantsuse paralleeltekstina, psalmidele oli koostatud uued kokkuvõtvad pealkirjad, nt «Püha Neitsi jäljendamine» (16), «Palve Püha Neitsi poole Kiriku vaenlaste vastu» (13), «Püha Neitsi valitseb koos Jeesus Kristusega» (109). Galliffet’ väljaanne ei ole puhas tõlge, vaid originaaltekst on restruktureeritud ja sellest on kujundatud arvukate lisandustega breviaar. Tõlke taotlus ei olnud ka originaalilähedus – palveraamatusse raskelt sobituvad salmiread on asendatud allegooriliste tõlgendustega. 1852. aastal ilmus uus originaalilähedasem prantsuskeelne tõlge, mille tegi Henry De Riancey.

 

«Maarja psaltri» (Psalterium maius Beatae Mariae Virginis) hiliskeskaegsed eksemplarid. Vasakul psaltri rubrifitseeritud bastardkirjas manuskript 15. saj II poolest (Universitätsbibliothek Freiburg i. Br., Hs. 617). Paremal Baselis 1473/75 Martin Flachi poolt välja antud inkunaabel (Bayerische Staatsbibliothek, 4 Inc.s.a. 369).

 

Omapärane psaltri itaalia ja ladinakeelne paralleeltekst avaldati 1606. aastal Genovas, mille koostas Giovan Battista Pinello. Väljaandes oli iga ladinakeelse psalmirea juurde lisatud vaba tõlge. Psalmid olid väljaandes renumereeritud (originaalis koosneb 118. psalm ise üheteistkümnest osast).

«Maarja psalter» ja Maarjamaa

Eesti kultuuriruumiga seoses on huvitav, kuidas «Maarja psalter» jõudis õigeusklikule Venemaale. Psaltri tõlkis kirikuslaavi keelde Dimitri Rostovski (1651–1709). See on tuntud kaasajal ortodokside seas «Jumalaema psaltri» (Псалтирь Божией Матери) nime all ja üldiselt peetakse seda teksti vene õigeusu kirikus Dimitri Rostovskile kuuluvaks. Psalter ilmus trükis 19. sajandi teisel poolel ja kandis nime nime «Kristlikud hümnid kõige pühamale taevakuningannale, igavesele Neitsi Maarjale, Jumalaemale: koostatud psalmide sarnaselt» (Христианския песнопения пресвятей Царице небесней Приснодеве Марии Богородице: составлены по подобию Псалмов).

Psaltrit antakse tänapäevases kirjaviisis üsna arvestatavates tiraažides pidevalt uuesti välja. Viimati üllitas selle Moskvas kirjastus Сибирская Благозвонница käesoleval aastalgi (2002) ja sellele võib ka peale sattuda siinsete vene õigeusu kirikute raamatulettidel. Väljaande eessõnas võib lugeda: «Õigeusklikud on pikka aega austanud Õnnistatud Jumalaema. Nad väljendavad oma tänu ja armastust inimkonna Päästja Emale palvete, akafistide ja palvelauludega. Inimeste aupaklik armastus ajendas Dimitri Rostovskit (nimelt temale omistab üksmeelselt «rahvahümnograafia» selle autorluse) looma meie innuka Eestkostja jaoks ülistuslaulude kogumikku» (Псалтирь 2022: 1). Vene nappides kriitilistes käsitlustes, mis puudutavad Jumalaema psaltreid kirikuslaavi traditsiooni, ei salata, et tegu on siiski Dimitri Rostovski mugandatud tõlkega (творческий перевод) (Danilova 2022: 287).

 

Dimitri Rostovski «Maarja psaltri» kirikuslaavi tõlke kaasaegne väljaanne (Москва, Сибирская Благозвонница, 2022). Ostetud tänavu vene õigeusu kiriku raamatuletist.

 

Dimitri Rostovski on jaotanud Maarja psaltri õigeusu lauluraamatu järgi kahekümneks katismaks (кафизма). Üldiselt järgib ta originaali mõtet, kuid hälbib neist reeglipäraselt, kui võrdlused olnud 17.–18. sajandi ortodokside jaoks olnud häirivad. Näiteks psalmis 13, kus räägitakse Maarja taevalikust ilust ja surnuid elustavast roosilõhnast, siis kirikuslaavi tõlkes on sellest saanud lihtsalt Maarja «vägi» (могущество), «võimk» (власть) ja «jõud» (сила). Esimese psalmi «kehaline ilu» on tõlkes lihtsalt «ilu» (красота). Kaheteistkümmnendas psalmis räägitakse Maarjast kui maailma «uuendajast» («Me ülistame sind, armuleidjat – kelle läbi maailm on uuendatud»), siis kirikusaavi versioonis on see rida täiesti välja jäetud. Samuti on eemaldatud rida kümnendast psalmist: «Tema halastus kannab ära meie arvukad patud – ja jagab meile külluslikult teeneid». Ühesõnaga, neid näiteid võib tuua arvukalt, aga ilmselt on Dimitri Rostovski tõlkes välja jäetud need kohad, mis valmistasid talle mingeid teoloogilisi kõhklusi. Danilova märgib, et Dimitri Rostovski võttis ladina kirikust üle küll teksti, kuid mitte õpetuse: psalter on loodud õigeusu vaimus ja siseneb õigeusu kristluse vaimsesse ruumi (Danilova 2022: 292).

Väga kaunilt on kogu psalter 2008. aastal vene õigeusu kirikus vokaliseeritud (vt Псалтирь Пресвятой Богородице). Rohkem kui kolme ja pooletunnine audiosalvestis on internetis tasuta kättesaadav.

Punane rätik protestandidele

Kui õigeusu vaimsesse ruumi toimus «Maarja psaltri» teksti integreerumine valutult ning see on kandnud seal rohkelt vilju, tuues kaasa vene õigeusu hümnograafias lausa eraldi žanri tekkimise (Danilova 2022: 292), siis protestantidele kujunes «Maarja psalter» punaseks rätikuks. Juba esimesed John Foxi «Märtrite raamatu» väljaanded (1570–1583) rääkisid «paavstlikust ebajumalakummardamisest» «Maarja psaltri» salmide näidetel (artikkel The booke of our Ladies Psalter full of Popish blasphemy). Iseenesest oli protestantide seisukohalt psaltri näol tegu vaieldamatult tänuväärse tekstimaterjaliga, mis pakkus anglikaani kirikule värvikat võrdlusmaterjali ja odavat laskemoona Rooma pihta tulistamiseks.

Protestantlik kriitika kestis 19. sajandi keskpaigani välja. Omamoodi koomiline oli see, et kuna selleks ajaks oli teksti autorlus juba üldiselt kaheldavaks osutunud, siis olid just anglikaanid need, kes üritasid näidata, et tegu on siiski Bonaventura kui silmapaistva kirikudoktori poolt kirjutatud autentse tekstiga, kelle teosed on paavsi autoriteediga välja antud. Kriitika põhipunktid seisnesid sellest, et vädetavalt «Maarja psaltris» pisendatakse Kristuse kannatuse ja ristisurma tähendust, inimese ja Jumala vahendajaks (mediatrix) ei ole enam Kristus, vaid Maarja (ei ole aga vaja mingit muud vahendajat peale Kristuse enda); Maarjale omistatakse jumalikke võimeid, mistõttu on tegu ebajumalakummardamisega; Maarja pühadus aitab pattudest puhastuda, mis muudab usu Kristusesse üleliigseks, jne. Üldiselt oli kriitika suunatud muidugi Maarja austamise kui sellise vastu, psalter pakkus selleks ideaalset näidismaterjali. Konkreetselt «Maarja psaltrile» heideti ette Taaveti lauluraamatu ja kiriku hümnide labastamist. Psaltri lõpus Ambrosiuse Te Deum laudamus ainetel, kuid Maarjale adresseeritud hümni kohta küsitakse: «Olles lugenud katoliku kiriku ühe iidsema ja kaunima ülistuslaulu kohta sellist jõhkrat loomuvastasust (gross perversion), võib lugeja võib-olla küsida, kas Rooma kirikus tunnustatakse kohutavat jumalateotust ja ebajumalakummardamist veel 19. sajandil? Me vastame: jah! Mitte ainult need jumalateotused, vaid kogu psalter on Rooma paavsti autoriteediga kinnitatud» (Gibson 1849: 36).

«Maarja psaltri» 1852. aastal avaldatud ingliskeelse tõlke eesõnas lausub tõlkija John Gumming: «Avaldan teose selleks, et Roomaga ühineda soovivad protestandid näeksid, mida Rooma endast kujutab; samuti selleks, et muuta tänulikuks need, kes armastavad evangeelset ja protestantlikku kristlust, ning et nad meelsamini kui kunagi varem pöörduksid Jumala rahva poole Roomas, öeldes: «Tulge temast välja, mu rahvas, et te ei saaks tema pattude osaliseks ning et te ei kannaks midagi tema nuhtlusist!» (Gumming 1852:iv).

Protestantlik kriitika on jätnud arvatavasti oma jälje ka katoliiklusele, kus on asutud revideerima oma traditsioonilist suhtumist Maarja austamisse, et selles ei oleks «eksimist rumalusse» (meenutades paavst Franciscuse kuulsat väljendust). Protestantlikele mõjudele Maarja austamise osas viitas psaltri tõlkija Joseph de Galliffet, kes kirjutas 1760. aastal: «Üks esimesi väärõpetuse mõjusid on pühima Neitsile pühendumise kuhtumine ja lõpuks selle täielik kadumine» (un des premiers effets de l’Hérésie, s’est d’affoiblir d’abord la dévotion à la sainte Vierge, & de l’abolir enfin entièrement) (Galliffet 1760: iii–iv).

Galliffet annab mõista, et psaltri väljenduslaad, millega Maarjale austust avaldatakse, on tekitanud 18. sajandil «imestust», mida ta seletab küll pigem religioosse pühendumise valguses: «Need, kes on vähe mõjutatud pühima Neitsi armatusest ja kes on vähe valgustatud sellest, mis puudutab tema arme ja privileege, on võibolla üllatunud viisist (surprise de la manière), kuidas meie pühak end väljendab, pöördudes veatu loodu poole». Ei saa muidugi mööda vaadata võimalusest, et psaltri keelt ja väljenduslaadi tajuti 18. sajandil lihtsalt arhailiselt ja võõrapärasena.

«Maarja psaltri» lugejale ei jää märkamata, et selle teksti autor ei ole tundnud vähimatki «skrupuloosset» muret Maarja ülemäärase austamise pärast ega ole kammitsetud tagasihoidvast väljenduslaadist. «Skrupuloosseks» nimetas püha Louis de Montfort (1673–1716) sellist valepühendumist, kus Maarja austamisega kardetakse Poega mitte piisavalt austada, mõistmata, et Maarjale pühendumise viimseks eesmärgiks on alati Jeesus Kristus ise (Montfort 2005: 53, 77–78). Montfort’iga seoses võiks mainida, et viimane on küllaltki palju põhinenud just pseudo-bonaventuralikel tekstidel, sh suurel psaltril. Nt 77. psalmiga soses ta kirjutab: «Seepärast ütlevadki pühad kirikuisad ja peale neid püha Bonaventura, et meie Emand on tee, mis viib meie Issanda juurde: Kristuse juurde jõudmiseks tuleb minna Maarja juurde» (Montfort 2005: 65).

Casimir Oudin, keda peaks samuti käsitama protestantliku kriitika esindajana, sest tegu oli kunagise premonstrateenlasest mungaga, kes konverteerus kalvinistiks. Oudin osutab tervele reale väljendeile psaltri lõpus olevas litaanias, mida tema meelest ei saa kuidagi Bonaventurale omistada: «Litaanias, millega see väike teos lõpeb, kohtab äärmiselt jämedakolisi sõnu ja lapsikud epiteete, mis ei ole sügava ja seeravliku doktori väärilised: Püha Maarja, tarkuse jõgi; Püha Maarja taeva kristalne aken; Püha Maarja, ilusaim naine; Püha Maarja, kaunis kevadroos; Püha Maarja, orbude rind.» (Oudin 1722, I: 410–411). Tahes-tahtmata tekib küsimus, kas nt Lotero litaanias esinevad Maarja epiteedid nagu «kuldne koda», «müstiline roos», «vandlist kindlus» kõlasid tema kõrvadele sama jämedakoeliste ja lapsikutena. Oudini põhiargument seisnes selles (mida ta toonitas kolmel korral), et psalter ei ole lihtsalt Bonaventurale «kohane/vääriline» (indignus) – tekst on keskpärane ja selle autorina ei saa ette kujutada «tõsist ja tagasihoidlikku meest, kes ei peaks keha ilule tähelepanu pöörama» (Oudin 1722, I: 411), osutades psaltri esimesele psalmile. Pulchritudine carnis on üks neid psaltri kujundlikke väljendeid, mille juurde puritaanlik kriitika ikka ja jälle naases – et mitte öelda takerdus. Vaatame seda lähemalt.

Universas enim foeminas vincis...

Psaltri avapsalmis esineb kirjeldus Maarja kohta: «Sa ületad kõiki naisi keha ilu poolest, ingleid ja peaingleid pühaduselt.» Sõna-sõnalt: «Sa võidad (vincis) kõiki naisi liha ilu poolest (pulchritudine carnis), sa ületad (superas) ingleid ja peaingleid pühaduse ülevuselt (excelentia sanctitatis)». 77. psalmis öeldakse veel, et Maarja ilu ületab päikese ja kuu ilu, sõna-sõnalt: «Tema ilu võidab päikese ja kuu oma» (pulchritudo eius vincit Solem et Lunam).

Üks võimalus on asetada psaltri avapsalm Bonaventura enda autentsete tekstide konteksti. Eelkõige pakuvad siin huvi Bonaventura jutlused, milles tema mariaanlik teoloogia kõige ehedamalt välja joonistub ja milles mh käsitletakse Maarja ilu temaatikat. Üritades kõrvutada psaltri teksti Bonaventura teoloogiaga, peab tõele au andes nentima, et ei ole selge, mil määral psaltri autor Bonaventura tekstilisest pärandist lähtus ning kas korrelatsioon Bonaventura vaadetega on olnudki psaltri koostamise juures taotluseks. Samas ei tundu püüd paigutada «Maarja psalter» Bonaventura vaadete konteksti ka päris põhjendamatu, arvestades Bonaventura rolli marioloogia kujundamisel. Uurijad märgivad, et Bonaventura sünteesis piibli-, kirikuisade-, kloostri- ja ülikoolide traditsioone, pakkudes üleva, laitmatult tasakaaluka ning kindlale metafüüsilisele ja teoloogilisele alusele rajatud nägemuse jumalikku armu vahendavast absoluutselt pühast Neitsist, kellel on unikaalne roll Kristuse lunastustöö igas etapis (Goff 2019: 82–83). 

Bonaventura teoste hulgas leidub neljal teemal mariaanlikke jutluseid: Maarja puhastamine (5 jutlust), Maarja kuulutamine (6 jutlust), Maarja taevassevõtmine (6 jutlust) ja Maarja sündimine (7 jutlust). Need 24 mariaanlikku jutlust on avaldatud Quaracchi väljaande 9. köites (Opera omnia, Quaracchi, IX: 633–721). Prantsuse frantsiskaan Jacques Guy Bougerol (1908–1997) avaldas 1993. aastal Sermons de diversis jutlustest uue tekstikriitilise väljaande, milles tunnistati neist autentseteks vaid üheksa (Sermons 1993, II: 516–578; 641–684). Neist üheksast pakub siinkohal huvi Maarja taevassevõtmise teine jutlus, mis algab Saalomoni Tarkuseraamatu tsitaadiga: «Tarkus on kaunim (speciosior) kui päike ja ta on üle kõigist tähtede seisust. See leitakse olevat enne valgustki» (Trk 7:29). Sellele kirjakohale on ka kogu jutlus üles ehitatud. Kirjakoha tõlgenduse juures tuleb silmas pidada, et Bonaventura järgi on Pühakirjal kolm vaimset tähendust (intellectum spiritualem): moraalne, allegooriline ja anagoogiline. Viimane on hierarhiliselt kõige kõrgem ning on seotud hinge müstilise täiustumise astmega (perfectio). Bonaventura Tarkuseraamatu tsitaadile ehitatud tõlgendust tuleb vaadata just sellest perspektiivist (st tegu ei ole pelgalt Pühakirja moraalse ega allegoorilise tõlgendusega).

Bonaventura ütleb, et Püha Vaim kiidab 1) Maarja täiusliku ilu, 2) suursugusust ja 3) tarkuse selgust. Esiteks kiidetakse tema täiuslikku ilu kui öeldakse: «Ta on kaunim kui päike». Kirkaim Neitsi (Virgo serenissima) on tõesti oma taevassevõtmises päikesest ilusam, sest ta on kogu ilu allikale sarnasem kui päike; samuti paikneb ta kogu ilu allikale lähemal kui päike, mis puudutab täiusliku ilu vastuvõtmist; viimaks on ta oma kauniduse tõttu päikesest ülevam (Sermons 1993, II: 654). Bonaventura seletab oma mõtet järgmiselt: mõistuslike loodud olendite seas on kuninglik Neitsi igavesele valgusele (mis on kogu ilu allikas) lähemal kui päike. Maarja on muudetud kõikidest loodud olendeist enim igavese valguse sarnaseks: «Ta on igavese valguse paistus ja Jumala mõjujõu puhas peegel ning tema headuse kuju» (Trk 7:26). Neitsi Maarja on nii ilus, et «ükski puu Jumala aias ei olnud ilu poolest tema sarnane» (Hs 31:8). Maarja on muudetud ilusaks ja igavese valguse sarnaseks läbi armastuse. Bonaventura tsiteerib selle mõtte ilmestamiseks Hugo Victorinust: «Armastuse jõud muudab armastaja armastatu sarnaseks» (vis amoris amantem in amati similitudinem transformat) (Sermons 1993, II: 654–655). Maarja on kogu ilu allikale lähemal kui päike. Maarja sai neitsiliku puhtuse tõttu võtta vastu täiuslik ilu – oma sulneim Poeg (suo dulcissimo Filio).

Kuna Poeg on täiuslik ilu ja lihaksaanud Sõna, siis siit ilmselt juba paistab, mismoodi Bonaventura marioloogia valguses oleks kohane mõista psaltri avapsalmi kujundit pulchritudine carnis. Ihu või liha ilu all mõeldakse siin ühtlasi Maarja ihuvilja (Poega), kes on kogu ilu läte ja algus (fons et origio totius pulchritudinis). Ühelgi teisel loodul, täpsemalt ühelgi teisel naisel ei ole ega saagi olla lähedasemat suhet Pojaga, kes sai Maarja kaudu lihaks (caro factum est). Psaltri lõpus olevas hümnis kirjeldatakse, et Poja sündimine leidis aset ilma Ema ihu piinadata: «Ta sündis maailma ilma Neitsi Ema liha piinata, sest ta oli eostatud liha naudinguta.» Kaheksandas psalmis öeldakse Maarja kohta: «Õnnistatud olgu su ihu puhtus (munditia carnis tuae)». Kokkuvõtvalt: eelöeldu valguses ei jää psaltri avapsalmi sellisele tõlgendusele, et seal kirjeldatakse ainult ja ainult Maarja enda kehalist ilu, erilist ruumi, sest Maarja ilu ei saa pärineda kuskilt mujalt, kui kogu ilu enda allikast.

 

Psalmide näiteid

Tõlke originaal: Bonaventura, Psalterium maius beatae Mariae Virginis, Opera omnia, A. C. Peltier, XIV. Paris, Ludovicus Vives, 1868.

 

PSALM 1

Õnnis on mees, kes armastab sinu nime, Neitsi Maarja – sinu arm kosutab tema hinge.

Justkui veerikkail lätteil kastetud – paned temas kasvama õigluse vilja.

Õnnistatud oled sa naiste seas, oma püha südame usu läbi.

Sa ületad kõiki naisi keha ilu poolest – ingleid ja peaingleid pühaduselt.

Sinu halastust ja armu kuulutatakse kõikjal – Jumal õnnistas sinu kätetöid.

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Aamen.

 

PSALM 4

Kui ma hüüdsin, võtsid sa mind kuulda, Emand! – Oma kõrgel aujärjel pidasid mind vääriliseks meeles pidada!

Möirgajate lõugade vahelt, valmis mind neelama – ja hukkamõistjate käest päästis mind sinu arm.

Lahke on sinu halastus ja kaastunne – kõigi nende vastu, kes hüüavad sinu püha nime.

Ole õnnistatud, Emand, igavesti ja sinu aulisus üle aegade!

Kiitke teda kõik rahvad kõigest väest – ja kõik inimesed maa peal, ülistage tema hiilgust!

Au olgu Isale...

 

PSALM 6

Emand, ära jäta mind Jumala raevu kätte ning kohtumõistmiseks tema viha alla.

Oma kuulsusrikka nime pärast, Emand – lase meid lepidada oma auliku ihuvilja ees.

Põrgu väravast ja sügaviku kõhust – sinu pühad palved vabastagu meid!

Ava meile igaviku väravad, et saaksime jutustada igavesti sinu imetegudest.

Sest mitte surnud ega põrgusolijad ei kiida sind, Emand – vaid need, kel sinu armu läbi saab osaks igavene elu.

Au olgu Isale...

 

PSALM 7

Mu Emand, sinu peale olen ma pannud oma lootuse – päästa mind tagakiusajate käest, Emand!

Sulge lõvide suud ja nende hambad – kammitse kohtumõistjate huuled!

Oma nime pärast, ära viivita! – Osuta meile oma halastust.

Sinu palge sära kiisaku meie peale – et meie südametunnistus oleks puhas Kõigekõrgema ees.

Kui vaenlane mõistab mu hinge üle kohut, Emand, kinnita mind oma abiga – ära viibuta oma mõõka minu kohal.

Au olgu Isale...

 

PSALM 9

Kiidan sind, Emand, kogu oma südamest – ja jutustan rahvaste seas sinu kiitusest ja aust.

Sulle, tõesti, kuulub au, tänu – ja kiituselaul.

Leidku patused armu Jumala juures – sinu kaudu, sa armu ja pääste leidja!

Leidku alandlikud meeleparandajad andestust – tee terveks nende rudjutud südamed!

Rahu paigas ja tüünes puhkekohas – toidad sa meid peale kurnavat rännakut.

Au olgu Isale...

 

PSALM 10

Ma panen oma lootuse Emandale – tema halastuse sulniduse nimel.

Tema silmad vaatavad viletsa peale – ja ta käsi on sirutatud vaeslapse ning lese poole.

Nõudke teda taga oma noorpõlves – ja ta ülistab teid rahvaste palge ees.

Tema halastus kannab ära meie arvukad patud – ja jagab meile külluslikult teeneid.

Siruta meie poole oma käsivars, auline Neitsi – ja ära pööra meilt oma aulikku palet!

Au olgu Isale...

 

PSALM 12

Kui kaua veel, Emand, ei pane sa mind tähele – ja ei päästa mind ahastusepäeval?

Kui kaua veel suurustab minu vastu mu vaenlane? Hävita oma tugevuse jõul ta ära!

Ava oma halastavad silmad – ärgu vaenlane saagu meie üle võimust.

Me ülisatme sind, armuleidjat – kelle läbi maailm on uuendatud.

Inglite koor kiitis sind kõrgeks – Jumala aujärje ees, palveta meie eest.

Au olgu Isale...

 

PSALM 13

Meie sõge vastane ütles oma südames: ma jälitan ja saan kätte ja tõstan käe tema hukkamiseks.

Tõuse, Emand, aegsasti tema vastu ja löö ta tagasi – põrmusta kõik tema kavatsused!

Sinu ilu imetlevad päike ja kuu – inglite väed teenivad ja ümmardavad sind.

Sinu leebeim puudutus tervendab jõuetu – sinu roosilõhn elustab surnud.

Neitsi Jumalasünnitaja, see, keda kogu taevavõlv ei mahuta, varjas end sinu sees, saades inimeseks.

Au olgu Isale...

 

PSALM 30

Sinule, Emand, panin oma lootuse, et ma ei jääks eales häbisse – võta mind oma armu kaitse alla!

Sina oled minu tugevus ja pelgupaik – minu lohutus ja varje.

Sinu poole nutsin, Emand, kui pitsitati mu südant – ja sa võtsid mind kuulda igaveste mägede otsast.

Tõmba mida välja silmusest, mis mulle on salajas seatud – sest sina oled mu abistaja.

Sinu kätte, Emand, usaldan oma vaimu – kogu oma elu ja oma viimse päeva.

Au olgu Isale...

 

PSALM 117

Kiitke Issandat, sest ta on hea – kiitke ta Ema, kelle halastus kestab igavesti.

Tema armastus peletab patu südamest – ja tema arm puhastab patustaja südametunnistuse.

Tee Kristuse Kristuse viib Maarja kaudu – kes eemaldub temast, ei leia rahu teed.

Pattudes paadunu pöördugu ikka ja jälle Maarja poole – ja valgus ilmub tema pimeduses nähtavale.

Kel on südames kurbus, hüüdku Maarja poole – ja ta joobub tema magusast nestest.

Au olgu Isale...

 

PSALM 122

Sinu poole tõstsin oma silmad, Kuninganna – kes sa valitsed taevas!

Meie abi olgu sinu nime vägevuses – juhi kõiki meie tegemisi.

Ole õnnistatud taevas ja maa peal – meres ja kõigis sügavusis!

Olgu õnnistatud sinu viljakus – olgu õnnistatud sinu neitsilikkus ja puhtus!

Olgu õnnistatud sinu püha ihu – õnnistatud olgu sinu pühim hing!

Au olgu Isale...

 

PSALM 145

Kiida, mu hing, Emandat! – Ma ülistan teda kuni elan.

Kiitke teda lakkamata – igal hetkel mõtelge tema peale.

Kui mu vaim läheb välja, olgu ta sinu hoole all, Emand! – Tundmatul maal ole talle teejuhiks!

Ärgu heidutagu teda varasemad süüd ega tehku rahutuks õelad rünnakud.

Juhata ta pääsemise läveni – seal oodaku ta meelerahus Lunastaja tulemist.

Au olgu Isale...

 

Viited

Bonaventura. Opera omnia. Peltier. Vol 1–15. Paris, Ludovicus Vives, 1864–1871.

Bonaventura. Opera omnia. Quaracchi, Tipographia Collegii S. Bonaventurae. Vol 1–10. 1882–1902.

Saint Bonaventure. Sermons de diversis. Jacques Guy Bougerol. Vol 1–2. Paris, Les Editions franciscaines, 1993.

Casimirus Oudin, Commentarius De Scriptoribus Ecclesiae Antiquis. Vol 1–3. Lipsiae, Maur. Georg. Weidmann, 1722.

Edmund Gibson, A Preservative Against Popery, in Several Select Discourses Upon the Principal Heads of Controversy Between Protestants and Papists. London, Published at the Society's office, 1849.

Jared Isaac Goff. Mulier Amicta Sole: Bonaventure’s Preaching on the Marian Mode of the Incarnation and Marian Mediation in His Sermons on the Annunciation. – Medieval Franciscan Approaches to the Virgin Mary. Leiden-Boston, Brill, 2019, lk 54–83.

John Foxe. The Acts and Monuments Online. 1563–1583. https://www.dhi.ac.uk/foxe/

Pseautier de la Sainte Vierge, composé par S. Bonaventure, traduit en françois par le R. P. Joseph de Galliffet. Lyon, 1760.

Püha Louis Grignion de Montfort. Tõeline pühendumine Maarjale. Tallinn, Fidelitas, 2005.

Pietro Maranesi. The Opera Omnia of Saint Bonaventure: history and present situation. – Companion to Bonaventure. Leiden-Boston, Brill, 2014, lk 61–80.

Е. А. Данилова. Церковнославянская богородичная псалтирь в контексте влияния католической традиции на рубеже XVII–XVIII веков. Humanity space International almanac Vol. 11, No 3, 2022: 286–293.

Псалтирь Божией Матери: Христианские перснопения Приснодеве Марии Богородице, составленные по подобию псалмов. Св. Дмитрий Ростовский. Москва, Сибирская Благозвонница, 2022.

Псалтирь Пресвятой Богородице. Москва, «Благовест», 2008.

 

Siin osundatud mõtted on reformaator Martin Lutheri isiklikud seisukohad, ehkki tema arusaama kohaselt Pühakirjaga põhjendatud. Ühes evangeelse-luterliku kiriku siduvas õpetuslikus alusdokumendis, nimelt Augsburgi usutunnistuses, öeldakse sel teemal lühidalt järgmist: «Avaliku korra ja ilmaliku valitsuse kohta õpetatakse, et iga valitseja siin ilmas, iga ametisse seatud valitsus ja kehtestatud seadus on Jumala loodud ja kehtestatud hea kord ja et kristlased võivad pattu tegemata valitseja-, vürsti ja kohtunikuametit pidada, keiserliku ja muu kehtiva õiguse järgi otsuseid langetada ja õigust mõista, kurjategijaid mõõgaga karistada, õiglast sõda pidada ja sõdida, osta ja müüa, vannet anda, vara omada, abielus olla jne» (artikkel XVI).

Kas kristlik usk sallib sõjapidamist?

Martin Luther: «…ma rõhutan, et ma ei kõnele siin õiglusest, mis inimese Jumala silmis õigeks teeb, kuna seda teeb vaid usk Jeesus Kristusesse ilma et meil oleks selleks vaja mingeid tegusid sooritada või teeneid osutada. See on meile kingitud ja antud ainuüksi Jumala armust, nagu ma korduvalt olen kirjutanud ja õpetanud. Vaid siin kõnelen ma ametites ja töödes peituvast välispidisest õiglusest ja käsitlen selliseid küsimusi nagu: kas ristiusk, mille kaudu meid Jumala ees õigeks arvatakse, sallib seda, et ma olen sõdur, pean sõda, tapan, röövin ja põletan, nagu vaenlasega sõjaseaduse järgi sõjaaegadel tehakse; kas see töö pole mitte patune või väär, ning kas see ei peaks minus seetõttu Jumala ees süümepiinu tekitama; võib-olla ei tohiks kristlane mitte ühtki sellist tegu korda saata – ja peaks tegema üksipäinis head, armastama, kedagi tapmata ja kellelegi kahju tegemata? Ma arvan, et üks amet või töö, mis on iseenesest õige ning Jumalast, võib siiski muutuda kurjaks ja ebaõiglaseks, kui töö tegija on ise kuri ja ebaõiglane.»

Sõda on väära ja kurja karistamine

Martin Luther: «Aga kuna mõõgavõim on Jumalast seatud selleks, et karistada kurje, kaitsta vagasid ja hoida rahu (vt Rm 13:1.4; 1Pt 2:13j), siis on tõestatud seegi, et Jumalast on seatud ka võitlemine ja tapmine ning muu, mida sõjaaeg ja -seadus endaga kaasa toob. Sest sõda pole midagi muud kui väära ja kurja karistamine. Mille muu pärast sõditakse, kui mitte sellepärast, et tahetakse rahu ja kuulekust?

Kuigi tapmine ja röövimine ei näi olevat armastuse töö, mistõttu lihtsameelne arvab, et see pole kristlik ega kristlasele kohane, on ometi tegelikult seegi armastuse töö. Samamoodi peab peab hea arst siis, kui haigus on väga raske või halvaloomuline, patsiendi käe, jala, kõrva või silma eemaldama või neil hukkuda laskma, et päästa ihu. Eemaldatud ihuliiget vaadates tundub, et nii võib talitada ainult julm ja halastamatu inimene. Kui aga vaadata ihu, mida ta seeläbi päästa püüab, siis leitakse tegija olevat hea ja usaldusväärne, selline, kes teeb tõeliselt kristlikku tööd. Nii on see ka sõjamehe ameti pidajaga: kui ma vaatan, kuidas ta kurje karistab, ebaõiglasi hävitab ja suurt viletsust korda saadab, näivad need olevat täiesti ristiusu ja kristliku armastuse vastased teod. Aga kui ma näen, kuidas ta kaitseb vagasid – naisi ja lapsi, maja ja kodu, varandust ja au –, ning kuidas ta sellega rahu hoiab ja tagab, siis mõistan, kui suurepärane ja Jumalast seatud amet tal on, ning saan aru, et temagi raiub jala või käe ära selleks, et kogu ihu hukka ei läheks. Sest kui poleks mõõka, mis kaitseb ja rahu hoiab, siis lähek kõik maailmas rahu puudumise tõttu hukka.»

Sõjamehe amet on Jumala seatud

Martin Luther: «Niisiis: sõjamehe ameti juures ei peaks me vaatama üksipäinis seda, kuidas selle ameti pidaja tapab, põletab, nuhtleb ja võlla tõmbab. Kuid just seda vaatavad laste lihtsameelsed silmad, mis näevad ainult, kuidas arst käe ära raiub või jala maha saeb, kuid ei märka, et nii tuleb toimida ihu päästmiseks. Seepärast tuleb ka sõjameest või mõõga-ameti pidajat näha täiskasvanu silmaga, et mõista, miks ta nõnda julmalt käitub. Sel juhul saadakse aru, et tegemist on ametiga, mis on Jumalast seatud ning maailmale sama hädavajalik ja kasulik nagu söömine ja joomine või mõni teine vajalik tegevus.»

Sõjakuritegudest ja ebaõiglasest sõjast

Martin Luther: «Et aga paljud sellist ametit vääriti kasutavad, ning ilma tungiva vajaduseta, puhtast omavolist tapavad ja nuhtlevad, ei ole süüdi mitte amet, vaid inimene, kes seda peab. Sest kus on mingi amet, töö või ükskõik milline muu asi nii hea, et pahatahtlikud inimesed seda sihilikult kurjasti ära ei kasutaks? Sihukesed on hullumeelsete arstide sarnased, kes tahaksid inimesel ilma tõsise vajaduseta, puhtast omavolist terve käe maha raiuda. Jah, nad on osaks sellest üldisemast rahu puudumisest, mille vastu õige sõja ja mõõga abil võidelda tuleb. Alati on sündinud ja saab ka edaspidi sündima, et need, kes ilma tungiva vajaduseta sõda alustavad, saavad lõpuks lüüa, sest neil ei õnnestu põgeneda Jumala kohtu, s.o. Tema mõõga eest.»

Kristliku sõjamehe palve

Martin Luther: «Eelkirjeldatud manitsuses on osutatud vaid sellele, kuidas välist sõjapidamist vormilisest küljest vaadates hea südametunnistusega toimetada. Kuna aga ükski hea tegu ei tee õndsaks, siis peab nüüd igaüks omaette selle manitsuse järgi oma südames või suuga ütlema:

«Taevane Isa, siin ma olen, sinu jumaliku tahtmise kohaselt oma valitseja teenistuses, kuna see on mu kohus sinu ees ning sinu pärast ka oma valitseja ees. Ja ma tänan sind sinu armu ja halastuse eest, et sa oled mulle andnud sellise töö, mille puhul ma olen kindel, et see pole patt, vaid õige ja kuulekas sinu tahtele allumine. Kuna ma aga tean ja olen sinu armurikka Sõna kaudu õppinud, et ükski meie headest tegudest meile abiks pole, ning et keegi ei saa õndsaks mitte sõjamehena, vaid üksnes kristlasena – siis ei taha ma oma kuulekuse ja tegude peale lootma jääda, vaid ennast vabatahtlikult sinu tahte teenistusse anda. Ja ma usun südamest, et üksnes sinu armsa Poja, minu Issanda Jeesuse Kristuse süütu veri, mille ta sinu armulikule tahtele kuuletudes minu eest valada on lasknud, mind päästab ja õndsaks teeb. Selle juurde ma jään, sellele toetudes ma elan ja suren, võitlen ja tegutsen. Armas Issand, taevane Isa, tugevda seda minu usku oma Vaimu läbi. Aamen.»»

Katkendeid kirjutisest «Kas ka sõjamehed võivad õndsaks saada» (1526) – Martin Luther. Valitud tööd. Tartu: Ilmamaa, 2012.

«Kas Jumal on olemas?» See on nii-öelda igavikuline küsimus. Arvatavasti kõik inimesed on seda kunagi küsinud ning võtnud selles asjas mingi seisukoha. Mõned vastavad «jah», mõned «ei» ja ülejäänud midagi nende kahe vahepealt.

Nagu kunagi möödaminnes ütlesin, võib see iseenesest keskne küsimus olla eksitav. Põhjus on selles, et suur hulk inimesi tõlgendab seda läbi sellise jumalapildi ning selliste eksistentsi olemust puudutavate eelarvamuste kaudu, mis juba iseenesest moonutavad kogu küsimuse mõtet.

Käesolevas lühikeses kirjutises püüan lühidalt käsitleda mõnda probleemi, et selle keskse küsimuse üle arutlev inimene võiks mõista kogu küsimuse sisu.

Küsimuse taustal olevad eeldused

Selle lühikese lause keskmes on väide «Jumal on olemas», mille tõesust küsimus hindab. Ehkki küsimus võib esmapilgul tunduda väga lihtsana, peaksime olema ettevaatlikud, kui vaatleme selle taustal olevaid eeldusi. Filosoof Bertrand Russell (1872–1970) näitlikustas väitelausete analüüsi vajalikkust näitega «Prantsusmaa praegune kuningas on kiilakas». Küsimusele ei saa vastata otseselt jaatuse ega ka eitusega, sest mõlema väitega kinnitatakse küsimuses peituvat väidet, et praegusel Prantsusmaal on olemas kuningas.

Minu hinnangul sisaldub küsimuses «kas Jumal on olemas» – vähemalt teatud eelduste puhul – sarnane probleem. Usun, et suurem osa inimestest mõistab seda samamoodi nagu näiteks küsimust «kas Jõuluvana on olemas?» või «kas Himaalaja lumeinimene on olemas?» Nendes küsimustes peituvaid väiteid võib avada näiteks nii:

1) Selles maailmas, kus me elame, on teatud geograafilises punktis Korvatunturil (või mõnede arvates Põhjanabal) suure habemega vana mees, kes teeb kõigile maailma inimestele kingitusi, kui nad on olnud tublid. Talle alluvad päkapikud, kes nuhivad laste järgi ja teevad selle kohta ettekandeid. Tema kasutuses on võlujõul lendav põdrarakend, mille järel olevat rege ta oma igaaastasel teekonnal kasutab.

2) Kusagil Himaalaja mäestikus elab suur ahvlane, keda nimetatakse jetiks.

Sarnaselt mõistetuna saaks väidet «Jumal on olemas» avada kasvõi järgnevalt:

Selles maailmakõiksuses elab ja tegutseb peale iseenda ka kõik muu olemasoleva loonud mõistuslik ja isikuline olend, kes on igavene, kõikteadev, kõiksuuteline, kõikjal ligi olev, aga keda ei saa tajuda meelte või mingite mõõteseadmetega.

Mulle tundub, et see on üsna levinud arusaam sellest, kes või mis Jumal võiks olla. Taoliselt mõistetuna oleks Jumal olend nagu teisedki. Võimsam, aga ikkagi sarnane. Tal oleks kosmilised mõõtmed, aga teda ei oleks võimalik avastada. Teatud mõttes oleks ta olemas samal viisil nagu niinimetatud tumeenergia, mille mõju tõttu universum füüsikute arvates üha kasvava kiirusega laieneb.

Jumala varjatud olemus

«Olemasolu» mõistetakse siin kui kogu olevat samamoodi puudutavat: ehkki Jumal on eriline ja vägevam kui näiteks sina või mina, ta on siiski olemas täiesti samamoodi, justnagu võimsad supernoovad või mustad augud kaugetes galaktikates.

Klassikalise teismi kohaselt Jumal ei ole mitte ainult olemas, vaid on ise olemine. Teda ei peeta olemas olevaks samamoodi nagu universumi, vaid – Aquino Thomase (1225–1274) terminoloogiat kasutades – sellega võrreldes analoogiliselt: ta on olemas mingis mõttes nagu universumisse kuuluvad asjad, aga samas täiesti teistsugusel, meie mõistmist ületaval viisil.

Nagu ühes oma varasemas kirjutises esile tõin, on katoliku traditsioon kinnitanud, et «sarnasus Looja ja loodu vahel pole eales nii suur, et ei ilmneks nendevaheline veelgi suurem ebasarnasus» (Lateraani IV Kirikukogu: DS 806). (Katoliku Kiriku katekismus, art. 43)

Seega peaksime Jumala olemasolu küsimuse üle arutledes olema teadlikud sellest, et kas me siis kinnitame või eitame, et Jumal on reaalne ja tegev, me ei pea sellega silmas, et ta on samas mõttes «olemas» nagu loodud tegelikkus või et me saaksime määratleda tema olemust.

Küsimuse mõte

Nüüd jõuamegi viimase punktini: Jumala olemasolemise küsimus ei puuduta tegelikult mingi meist erineva objekti eksistentsi, vaid kogu tegelikkuse olemust. Ateisti ja kristlast ei erista teineteisest mitte see, kas kumbki usub, et maailmas tegutseb nähtamatu nõiduslik olend, keda me nimetame Jumalaks, vaid see, kas kumbki usub sellesse, et tegelikkuses on ka midagi muud objektiivset ja reaalset, kui pelgalt selle materiaalne mõõde.

Kõik inimesed on ühel meelel selles, et on olemas meie meelte ja loodusteaduslike meetoditega vaadeldav tegelikkus. Samas on olemasolul külg, mis puudutab asjade tähendust, mõtet ja eetilist dimensiooni. Ateist usub, et need tähendused eksisteerivad üksnes inimeste teadvuses, kristlane aga usub, et oma sügavaima olemuse poolest põhinevad need samale alusele nagu kogu universumgi.

See, kes mõtleb, et Jumalat ei ole, peab tegelikkust juhuslikuks ja tähendusetuks: universumile ei lähe korda, kes sa oled või mida sa teed. Sul tuleb lihtsalt elada oma ajaliselt piiratud elu nii, kuidas heaks arvad. (NB! Loomulikult ei väida ma, et ateist ei saaks elada mõttekat ja tähendusrikast elu, vaid pean silmas ateismi järjekindlat järeldust, mis puudutab väärtuste ja tähenduste metafüüsilist vundamenti.)

Kui aga Jumal on olemas, on olemas meie arvamusest sõltumatu headus ja kurjus. Sel juhul on olemine miski, mida ei saa mõista ega defineerida. Kristliku usu kohaselt võid sa olla sellega dialoogis, ehkki see suhe rajaneb usule. Sa ei ole siin kogemata, ilma eesmärgita, vaid sinu elul on tähendus.

Sellepärast tuleb küsimust Jumala olemasolust jaatada või eitada teisel viisil, kui näiteks küsimust matemaatilise kalkulatsiooni tõesusest. Nagu on kirjutanud jesuiidi teoloog Karl Rahner (1904–1984):

See, et kaabakal on võimalik tõestada matemaatilist tõde, aga mitte Jumala olemasolu, ei osuta ei esimese tõesusele ega teise mittetõesusele. See osutab üksnes sellele, kuivõrd asja selgitamine eeldab isiklikku pühendumist. (Rahner, Hearer of the Word, 87).

Kui tunnistad, et Jumal on olemas, kinnitad, et elul on mõte ning et sina ja kõik teised inimesed on väärtuslikud. Seega on selge, et küsimus Jumala olemasolust erineb täielikult nt küsimusest Jõuluvana olemasolu kohta.

Selle puhul on kaalul hoopis enamat, kui mõne selle maailma triviaalse väite kinnitamine või tagasilükkamine. Selle puhul on kaalul see, kuidas sa mõistad elu ennast.

Tõlkinud Illimar Toomet

 

Kirjandus

Karl Rahner, S.J., Hearer of the Word: Laying the Foundation for a Philosophy of Religion. Translation of the First Edition by Joseph Donceel, Edited and with an Introduction by Andrew Tallon. New York: Continuum, 1994.

Katoliku kiriku katekismus, https://www.katoliku.ee/index.php/et/katoliku-kirik/371-1-1-1-inimene-on-jumalakolblik

Tieteen termipankki 24.8.2022: Filosofia:määrättyjen kuvausten teoria. https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ttyjen_kuvausten_teoria

© Meie Kirik