Palvus algab patukahetsusaktiga:

Oo mu Jumal, kuna Sa oled lõpmatult hea, kahetsen ma väga, et olen Sinu vastu pattu teinud. Sinu armu abiga otsustan ma enam mitte patustada. Aamen.

Iga peatuse alguses:

V             Me kummardame Sind, Issand Jeesus Kristus, ja ülistame Sind.

R             Sest oma püha risti läbi oled Sa maailma lunastanud.

Iga peatuse lõpul:

Meie Isa, Ole tervitatud, Au olgu

V             Ole meile armuline, Issand.

R             Ole meile armuline.

Kõigi surnud usklike hinged puhaku Jumala halastuse läbi rahus.

 

I peatus: Jeesus mõistetakse surma

V             Me kummardame Sind, Issand Jeesus Kristus, ja ülistame Sind.

R             Sest oma püha risti läbi oled Sa maailma lunastanud.

Püha, Õiglase ja Õige üle mõisteti kohut patuste poolt ja Ta surmati. Ometi olid nad Tema üle kohut mõistes kohustatud Ta hoopis õigeks mõistma. Juudas, kes Ta reetis, ütles: „Ma olen teinud pattu, olen süütu vere ära andnud.” Pilaatus, kes Ta süüdi mõistis, ütles: „Ma olen süüta selle õige verest!” ja veeretas süü juutide peale. Väeülem, kes Jeesuse hukkamist pealt nägi, lausus: „Tõesti, see oli õiglane mees!” Seega siis, oo Issand, oled Sa õige oma sõnades ja võidukas siis, kui Sinu üle kohut mõistetakse. Veelgi enam, viimsel päeval „nad saavad näha seda, kelle nad on läbi torganud” ja Tema, kes mõisteti hukka Ta nõrkuses, mõistab kohut maailma üle väes ning isegi süüdimõistetud tunnistavad siis, et nende kohta langetatud otsus on õiglane.

Meie Isa, Ole tervitatud, Au olgu

V             Ole meile armuline, Issand.

R             Ole meile armuline.

 

II peatus: Jeesus võtab risti enda peale

V             Me kummardame Sind, Issand Jeesus Kristus, ja ülistame Sind.

R             Sest oma püha risti läbi oled Sa maailma lunastanud.

Jeesus peab kogu maailma oma jumaliku väega ülal, sest Ta on Jumal. Kõige selle raskus oli aga kergem ristist, mille meie patud talle tahusid. Tema alandamine oli meie pattude hind. Ta pidi enda peale võtma meie loomuse ning meie seas inimesena ilmsiks saama, et tuua meie eest suur ohver. Ta pidi käima läbi elu meeleparanduses ning selle lõpul taluma oma kannatust ja surma. Oo kõigeväeline Issand ja Jumal, kes kannad kogu maailma raskust ilma väsimata, kuid Kes kõigi meie pattude raskust kandsid, justkui kurnaksid need Sind: nagu Sa oma jumalikus ettehoolduses oled meie ihude ülalhoidja, nii ole ka meie hingede Päästja oma kalli vere läbi.

Meie Isa, Ole tervitatud, Au olgu

V             Ole meile armuline, Issand.

R             Ole meile armuline.

 

III peatus: Jeesus nõrkeb esimest korda risti raskuse all

V             Me kummardame Sind, Issand Jeesus Kristus, ja ülistame Sind.

R             Sest oma püha risti läbi oled Sa maailma lunastanud.

Alguses langes saatan taevast; langes oma Looja õiglase otsuse kohaselt, kelle vastu ta mässu oli tõstnud. Kui tal oli korda läinud võita inimene selles mässus oma leeri, ja kui tema Looja tuli teda päästma, saabus ka saatana üürike võiduhetk, millest ta võttis, mis võimalik. Kui Kõigepüham sai lihaks ning oli tema võimuses, otsustas ta oma kättemaksus ja kurjuses, et nagu ta ise oli alla heidetud Kõigevägevama parema käega, anda nüüd võimas hoop sellele, Kes teda oli löönud. Seepärast langes Jeesus nii äkitselt. Oo kallis Issand, selle Sinu esimese kukkumise läbi tõsta meid kõiki üles meie pattudest, mille võimu alla me nii haletsusväärsel kombel oleme langenud.

Meie Isa, Ole tervitatud, Au olgu

V             Ole meile armuline, Issand.

R             Ole meile armuline.

 

IV peatus: Jeesus kohtab oma ema

V             Me kummardame Sind, Issand Jeesus Kristus, ja ülistame Sind.

R             Sest oma püha risti läbi oled Sa maailma lunastanud.

Maarjal on osa Jeesuse loos. On neid, kes tunnistavad endid Jeesuse teenijateks, kuid samas arvavad, et Maarja töö lõppes Jeesuse ilmalekandmisega ning pärast seda polnud tal teha muud kui kaduda ja langeda unustuse hõlma. Meie aga, oo Issand, Sinu katoliku kiriku lapsed, ei mõtle meie emast nõnda. Tema tõi väeti imiku templisse, tõstis Ta oma kätele, kui targad tulid Teda kummardama. Ta põgenes koos Temaga Egiptusesse. Ta võttis Tema kaasa Jeruusalemma, kui Jeesus oli 12 aastat vana. Ta elas kolmkümmend aastat koos Temaga Naatsaretis. Ta oli Temaga pulmapeol. Isegi siis, kui Jeesus lahkus, et minna jutlustama, ei jätnud ema Teda maha. Ja nüüd on ta siin, selle Püha Tee ääres, mille käimiseks tema Poeg, rist õlgadel, pingutab. Armas Ema, lase meid alati sinule mõelda, kui mõtleme Jeesusest ja kui me Teda palume, aita meid oma mõjuka eestkostega.

Meie Isa, Ole tervitatud, Au olgu

V             Ole meile armuline, Issand.

R             Ole meile armuline.

 

V peatus: Siimon Küreenest aitab Jeesusel risti kanda

V             Me kummardame Sind, Issand Jeesus Kristus, ja ülistame Sind.

R             Sest oma püha risti läbi oled Sa maailma lunastanud.

Jeesus oleks jaksanud üksi oma risti kanda, kui Ta nõnda tahtnuks. Kuid Ta lubab Siimonal end aidata, et meile meelde tuletada: meiegi peame võtma osa Tema kannatustest ning omama osadust Tema tööga. Tema teene on lõpmatu, siiski lubab Ta ka oma rahval lisada sellele oma teened. Õnnistatud Neitsi pühadus, märtrite veri, pühakute palved ja patukahetsusteod, kõigi usklike head teod – need kõik võtavad osa sellest tööst mis, kõigest hoolimata, on täiuslik ka nendeta. Ta päästab meid Oma vere läbi, kuid samas Ta päästab meid läbi meie ja koos meiega. Armas Issand, õpeta meid kannatama koos Sinuga, tee meile meeldivaks Sinu pärast kannatada ning pühitse kõik meie kannatused Sinu enda teenete kaudu.

Meie Isa, Ole tervitatud, Au olgu

V             Ole meile armuline, Issand.

R             Ole meile armuline.

 

VI peatus: Veronica pühib Jeesuse nägu

V             Me kummardame Sind, Issand Jeesus Kristus, ja ülistame Sind.

R             Sest oma püha risti läbi oled Sa maailma lunastanud.

Jeesus lubas vagal naisel pälvida Tema püha näo kujutise, mis pidi säilima tulevasteks ajastuteks. Ta tegi seda meenutamaks meile kõigile, et Tema kujutis peab olema igaveseks vajutatud kõigi meie südameisse. Me võime üksteisest erineda paljudes asjades, kuid selles peame siiski ühel meelel olema, kui tahame olla Tema tõelised lapsed. Me peame kandma endaga püha Veronica higirätikut; peame alati mõtisklema Tema surma ja ülestõusmise üle, peame oma suutlikkust mööda alati jäljendama Tema jumalikku täiuslikkust. Issand, lase meie palgeil alati olla Sinu silmis meelepärased, patust rikkumata ning Sinu kalli verega puhastatud.

Meie Isa, Ole tervitatud, Au olgu

V             Ole meile armuline, Issand.

R             Ole meile armuline.

 

VII peatus: Jeesus kukub teist korda

V             Me kummardame Sind, Issand Jeesus Kristus, ja ülistame Sind.

R             Sest oma püha risti läbi oled Sa maailma lunastanud.

Saatan langes teist korda siis, kui Issand tuli Maa peale. Selleks ajaks oli ta endale haaranud võimu kogu maailma üle – ja ta nimetas end kuningaks. Tal jätkus julgust võtta Püha Päästja oma kätele, näidata Talle kõiki kuningriike ning Jumalat teotades pakkuda neid Talle, oma Loojale, tingimusel, et Too teda kummardab. Jeesus vastas: “Tagane, saatan!” – ja saatan langes alla sealt kõrgelt mäelt. Jeesus tunnistas sellest, öeldes: “Ma nägin saatanat nagu välku taevast maha langemas.” Kuri pidas seda teist lüüasaamist meeles ning nüüd lööb ta Süütu Issanda teist korda maha, sest too on tema võimuses. Oo armas Issand, õpeta meid kannatama koos Sinuga ning mitte kartma saatana hoope, kui talle vastu seismise pärast need meile osaks saavad.

Meie Isa, Ole tervitatud, Au olgu

V             Ole meile armuline, Issand.

R             Ole meile armuline.

 

VIII peatus: Jeruusalemma naised nutavad Issanda pärast

V             Me kummardame Sind, Issand Jeesus Kristus, ja ülistame Sind.

R             Sest oma püha risti läbi oled Sa maailma lunastanud.

Alates muistsest prohvetikuulutusest, et inimkonna Päästja pidi sündima Aabrahami soost naisest, olid juudi soost naised igatsenud Teda ilmale kanda. Nüüd oli Ta tõepoolest tulnud – ja kui erinev, nagu evangeelium meile ütleb, oli toimuv nende poolt ette kujutatust! Ta ütles neile: “Päevad tulevad, mil te ütlete: Õndsad on sigimatud, ja ihud, mis ei ole ilmale kandnud, ja rinnad, mis ei ole imetanud!” Oo, Issand, meie ju tõesti ei tea, mis on meile hea ja mis halb. Me ei suuda tulevikku ennustada ega tea, mil viisil saabud Sa siis, kui tuled meie juurde. Seepärast jätame selle kõik Sinu hoolde. Tee meiega ja meis, mis iganes Sinu silmis hea on. Luba meil alati vaadata Sinule ning vaata Sina meile, kingi meile oma kibeda risti ja kannatuste armu ning tröösti meid Sinu omal viisil ja ajal.

Meie Isa, Ole tervitatud, Au olgu

V             Ole meile armuline, Issand.

R             Ole meile armuline.

 

IX peatus: Jeesus kukub kolmandat korda

V             Me kummardame Sind, Issand Jeesus Kristus, ja ülistame Sind.

R             Sest oma püha risti läbi oled Sa maailma lunastanud.

Saatan langeb kolmandat korda maailma lõpul, kui ta igaveseks tulisesse vanglasse suletakse. Ta teadis, et see saab tema lõpp olema – tal pole lootust, on vaid meeleheide. Ta teadis, et mistahes kannatusi ta sel hetkel ka inimkonna Päästjale ei põhjustaks, ükski neist ei suuda tema hukku väärata. Siiski otsustas ta oma hirmsas vihas ja raevus – kuni ta vähegi saab –, solvata ja piinata seda suurt Kuningat, kelle troon on igavene. Seepärast tõukas ta Jeesuse veel kolmandatki korda pööraselt maha. Oo Jeesus, Jumala ainusündinud Poeg, Lihakssaanud Sõna, me kummardame Sind kartuse ja värinaga ning sügava tänutundega Sinu kohutava alanduse eest, et Sina, kes oled Kõigekõrgem, lubasid End, kasvõi tunnikeseks, olla kurja saagiks.

Meie Isa, Ole tervitatud, Au olgu

V             Ole meile armuline, Issand.

R             Ole meile armuline.

 

X peatus: Jeesuselt riisutakse riided

V             Me kummardame Sind, Issand Jeesus Kristus, ja ülistame Sind.

R             Sest oma püha risti läbi oled Sa maailma lunastanud.

Jeesus loobus enne siit ilmast lahkumist kõigest maisest. Ta elas tõeks täiuslikku vaesust. Kui Ta lahkus Naatsareti pühast kodust, et minna jutlustama, polnud tal paikagi, kuhu oma pea panna. Ta elas kõige kehvemast toidust ning sellest, mida Talle andsid inimesed, kes Teda armastasid ja Teda teenisid. Seepärast valis Ta surma, milles isegi Tema riided Temalt ära võeti. Ta pidi jätma kõige hädavajalikumagi, lausa osa iseendast, nagu see kuulub inimeseks olemise juurde pärast [pattu]langust. Oo armas Issand, kingi meile armu samamoodi pigem ükskõikselt suhtuda kõigesse maisesse, kannatada kõigi asjade kaotust ning kannatada isegi häbi ja süüdistusi, põlgust ja pilkamist, kui et Sina meid viimsel päeval häbenema peaksid.

Meie Isa, Ole tervitatud, Au olgu

V             Ole meile armuline, Issand.

R             Ole meile armuline.

 

XI peatus: Jeesus naelutatakse ristile

V             Me kummardame Sind, Issand Jeesus Kristus, ja ülistame Sind.

R             Sest oma püha risti läbi oled Sa maailma lunastanud.

Jeesuse kätest ja jalgadest lüüakse läbi teravad naelad. Tema silmad on pimestatud verest, Ta laud on turses piitsahoopidest, mida Ta piinajad Talle on jaganud. Tema suu on täis äädikat ja sappi. Ta peas on okaskroon. Tema südant torgatakse piigiga. Nii on kõik Tema meeled suretatud ja risti löödud, et Ta võiks lepitada inimeste igasuguse patu. Oo Jeesus, sureta ja löö meid koos Sinuga risti. Lase meil mitte ealeski pattu teha ei käte ega jalgade, ei silmade ega suu, ei pea ega südamega. Lase kõigil meie meeltel olla ohver Sulle; lase igal liikmel laulda Sulle kiitust. Lase pühal verel, mis Sinu viiest haavast voolas, salvida meid päästva armuga, et me võiksime maailmale surra ja üksnes Sinule elada.

Meie Isa, Ole tervitatud, Au olgu

V             Ole meile armuline, Issand.

R             Ole meile armuline.

 

XII peatus: Jeesus sureb ristil

V             Me kummardame Sind, Issand Jeesus Kristus, ja ülistame Sind.

R             Sest oma püha risti läbi oled Sa maailma lunastanud.

“Consummatum est.” See on lõpetatud – tõesti lõpule jõudnud. Jumala armastuse müsteerium meie vastu on täide viidud. Hind on makstud ja meie oleme lunastatud. Igavene Isa – et näidata meile oma erilist soosingut –, otsustas meile mitte niisama, ilma hinnata andeks anda. Ta alandus tegema meid Talle väärtuslikeks. Me omistame väärtuse sellele, mida ostame. Jumal võinuks meid päästa ilma hinnata, pelgalt Oma tahte otsusega. Kuid et näidata meile Oma armastust meie vastu, võttis Ta hinna, mis – kui meil üldse sai olla hinda ning kui meie patusüü eest üldse oli võimalik maksta lunaraha –, sai olla ainult Tema Poja surm meie loomuses. Oo mu Jumal ja Isa, Sa oled meid nii kallilt hinnanud, et maksta meie patuste hingede eest kõige kallim võimalik hind – kas ei peaks siis meie Sind armastama ja esikohale seadma kõigi asjade seast selle ainsana, mida me tõeliselt vajame ja mis ainsana on tõeliselt hea?

Meie Isa, Ole tervitatud, Au olgu

V             Ole meile armuline, Issand.

R             Ole meile armuline.

 

XIII peatus: Jeesus asetatakse oma ema sülle

V             Me kummardame Sind, Issand Jeesus Kristus, ja ülistame Sind.

R             Sest oma püha risti läbi oled Sa maailma lunastanud.

Ta on nüüd taas sinu oma, oo Neitsist Ema, sest Tema ja see maailm on kohtunud ja taas teineteisest lahkunud. Tema lahkus sinu juurest, et teha Oma Isa tööd – ja nüüd on Ta selle kannatanud ja teinud. Saatan ja kurjad inimesed ei oma enam mingit võimu Tema üle – liigagi kaua oli Ta nende käes. Saatan viis Ta kõrge mäe tippu; kurjad inimesed tõstsid Ta üles ristile. Pärast oma lapsepõlve pole Ta enam, oo Jumala Ema, sinu kätel olnud – kuid nüüd, mil maailm on teinud oma halvima, on Ta taas sinu päralt. Sina oled ju armuleidnu, kõige õndsam, kõige heldem Kõigekõrgema Ema. Me rõõmustame selle püha saladuse üle. Ta on olnud varjul sinu üsas, Ta on lamanud sinu süles, Ta on imenud sinu rindu, Ta on olnud kantud sinu kätel – ja nüüd, kui Ta on surnud, on Ta taas asetatud sinu sülle. Jumala Neitsilik Ema, palu meie eest.

Meie Isa, Ole tervitatud, Au olgu

V             Ole meile armuline, Issand.

R             Ole meile armuline.

 

XIV peatus: Jeesus asetatakse hauda

V             Me kummardame Sind, Issand Jeesus Kristus, ja ülistame Sind.

R             Sest oma püha risti läbi oled Sa maailma lunastanud.

Jeesus, liginedes oma igavesele võidule, näis olevat võidust kaugel. Olles kõige lähemal oma kuningriiki sisenemisele ning kogu meelevalla omamisele taevas ja maa peal, lamas Ta surnult kaljukoopas. Ta oli mähitud surilinadesse ning suure kiviga hauda suletud. Seal aga pidi Ta peagi saama kirgastatud vaimuliku ihu, mis suudab läbistada iga ainet, minna sinna ja tänna kiiremini kui mõte ning tõusta kõrgustesse. Aita meil usaldada Sind, oo Jeesus, et Sina ka meis sellist ettehooldust paista lased. Aita meil olla veendunud, oo Issand, et mida suurem on meie kannatus, seda lähemal oleme Sulle. Mida enam inimesed meid põlgavad, seda enam Sina meid austad. Mida enam inimesed meid solvavad, seda kõrgemale Sina meid ülendad. Mida enam nad meid unustavad, seda kindlamini pead Sina meid meeles. Mida enam nemad meid hülgavad, seda lähemale tood Sina meid Enesele.

Meie Isa, Ole tervitatud, Au olgu

V             Ole meile armuline, Issand.

R             Ole meile armuline.

Palvetagem:

Jumal, kes Sa risti oma ainusündinud Poja kalli Verega pühitsesid, aita, me anume Sind, et meie, kes rõõmutseme sellesama Püha Risti kirkuse pärast, võiksime alati ja kõikjal rõõmustada ka Sinu kaitsest sellesama Kristuse, meie Issanda läbi.

Meie Isa, Ole tervitatud, Au olgu … Püha Isa intentsioonide eest.