Reformierakond, sotsiaaldemokraadid ja Eesti 200 on lisanud oma valimisprogrammi lubadused vastu võtta kooseluseaduse rakendusaktid (Reformierakond) või legaliseerida samasooliste abielu (SDE, E200). Erakond Eesti 200 lubab seista ka abistatud enesetapu seadustamise eest.

Meenutame kristlastele, et nii Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (EELK) kui enamikku Eestimaa kirikuid ühendav organisatsioon Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) on aastate jooksul vastu võtnud selgesõnalisi seisukohti seoses abielu ja eutanaasiaga.

Esitame siinkohal valiku EELK ja EKNi ametlikest seisukohavõttudest.

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, dokument «Kiriku sotsiaalne sõnum»:

«2.1. Jumal lõi inimese meheks ja naiseks. Kirik peab abielu ja perekonda Jumala poolt rajatud institutsiooniks, ühiskonna ja inimsuhete nurgakiviks. Piibel mõistab kirikut – Jumala rahvast – Jumala perekonnana ja võrdleb kiriku ja Jumala suhet mehe ja naise suhtega. Kristlikus traditsioonis on perekond mehe ja naise monogaamne ühendus, mis põhineb armastusel, vastastikusel teenimisel ning soovil saada ja kasvatada lapsi. Stabiilne perekond loob ka stabiilse ja turvalise ühiskonna. Riigi ülesanne on kõigi vahenditega soodustada tugeva perekonna arengut ja püsimist.

2.2. Abielu ja perekonna mõistet ei tohi seadusandluse kaudu laiendada muudele inimeste kooselu, vastastikuse abistamise, toetamise ja kooperatsiooni vormidele. Kõik sellised ühendused võivad tegutseda lepingulisel alusel või mingit laadi ühingu või seltsina. Neile ei saa laiendada üksnes perekonnaga seotud õigusi ja kohustusi.»

Eesti Kirikute Nõukogu: «Olemuslikult ei saa abielu kui mehe ja naise liidu elulist kehastust võrrelda ega võrdsustada ühegi teise kooselu vormiga. Seepärast ei toeta EKN mitteabieluliste kooseluvormide abielusarnast registreerimist. […] Kirikute Nõukogu leiab, et homoseksuaalsus on Kõigekõrgema palge ees patt selle mis tahes vormis. Pattu ega pahesid ei saa aga õigustada ega õiguslikult aktsepteerida. Nii taunib EKN ka mitteabielulise kooselu ja selle võimaliku õigusliku regulatsiooni kaudu ühiskonnas levivat homoseksuaalsuse heakskiitmist ja propageerimist.»

Eesti Kirikute Nõukogu: «Lähtuvalt Eesti põhiseadusest ja kristlikust inimesekäsitlusest peab Eesti Kirikute Nõukogu ainuõigeks traditsioonilist peremudelit, abielu mehe ja naise vahel, mis kaitseb lapsi ning lähtub eeldusest, et laste kasvatamise eest vastutavad nii ema kui isa.»

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, kirikukogu otsus 24.04.2018: «Toetada Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamist sättega, mis sõnastab abielu ainult ühe mehe ja ühe naise vahelise liiduna.»

Seletuskirjast: «Kiriku hool perekonna eest põhineb traditsioonilisel kristlikul arusaamal abielust kui ühe mehe ja ühe naise liidust. See pole pelgalt inimlik traditsioon, vaid tugineb Jumala ilmutusele pühakirjas ning on nõnda mõistetud kõigi kristlaste poolt kõigil aegadel. Inimeste südametunnistuses ja looduse korralduses väljenduv Jumala seadus on sellisena kättesaadav kõigile inimestele. … Praegusel ajal on perekond rünnaku all. Ühelt poolt on see ohustatud vääritimõistetud vabaduse kuritarvitamise poolt, mis nõrgestab perekonna liikmete vastastikust pühendumust ja vastutust. Teisalt soovitakse abikaasade vastastikuse pühendumise olulist märki – avalikult sõlmitud abielu – defineerida ümber nõnda, et see mõiste tähistaks ka muid liite peale ühe mehe ja ühe naise vahelise ühenduse. Kiriku ülesanne on kuulutada evangeeliumi, olles nõnda maailma valguseks ja maa soolaks. Just see on põhjus, mille pärast Kirik püüab ühiskonda ja selle norme – ka Põhiseadust – kujundada nõnda, et need peegeldaksid Jumala head tahet kõigi inimeste jaoks.»

Eesti Kirikute Nõukogu nn eutanaasiast: «Tapmine ei saa kunagi olla halastust osutavaks vahendiks. Seepärast peavad kõik EKNi liikmeskirikud eutanaasiat oma aktiivsetes vormides lubamatuks.»

*  *  *

Seevastu REFORMIERAKOND lubab oma valimisprogrammis 2023. aasta Riigikogu valimisteks vastu võtta kooseluseaduse rakendusaktid:

«Võtame vastu kooseluseaduse rakendusaktid.

Eesti ei saa jääda diskrimineerima peresid, mis põhinevad kahe samast soost inimese kooselul. Kõik avalikud teenused ja hüved, mida osutatakse avalikest vahenditest, peavad olema samamoodi kättesaadavad samast soost paaridele kui eri soost abikaasadele.»

EESTI 200 lubab seadustada nii «homoabielud» kui abistatud enesetapu:

«Algatame perekonnaseaduse paragrahv 1 lg 1 muutmise, sõnastades selle ümber selliselt, et abielu sõlmitakse kahe täiskasvanud inimese vahel.»

«Võtame vastu inimõigusi arvestavad abistatud ehk assisteeritud enesetappu võimaldavad sätted.»

SOTSIAALDEMOKRAADID lubavad samuti samasoolistele abiellumise õigust:

«Kehtestame abieluvõrdsuse perekonnaseaduses.»