Missuguses pühas talituses tarvitatakse iseäranis Jumala riigi võtmete meelevalda? – Pihis.

Mis teeb see, kes pihil käib? – Tema tunnistab oma pattu ja oma usku Jeesuse Kristuse sisse üles ja saab selle peale pattude andeksandmist.

Mis on siis pihi kaks jagu? – 1) patutunnistus ja 2) armukuulutus.

Lisa. Patutunnistuse sõnad on Väikese Katekismuse lisas:

Kõigevägevam Jumal, halastaja Isa! Mina vaene patune inimene tunnistan Sinule oma patud üles, mis ma mõtte, sõna ja teoga olen teinud ja mis läbi mina Sinu viha ja Sinu nuhtluse ajalikult ja igavesti küll väga olen ära teeninud. Aga minul on nende pärast väga kahju ja mina kahetsen neid südamest ja palun Sind Sinu põhjatuma halastuse ja Sinu armsa Poja Jeesuse Kristuse, oma Õnnistegija, kibeda kannatamise ja surma pärast: ole sa mulle vaesele patusele inimesele armuline ja halasta mu peale, anna mulle andeks kõik minu patud ja anna mulle armust oma Püha Vaimu väge, et ma oma elu võiksin parandada! Aamen.

Kellele pead sa kõige esmalt patu tunnistama? – Püha Jumalale, kelle ees ma kõigiti süüalune olen.

Kuidas võib õpetaja ees pattu tunnistada? – Erapihil, see on hingekarjasele nelja silma all, nagu Taavet oma pattu tunnistas Naatani ees (2Sm 12:13), ehk avalikul pihil kogudusega.

Mis patud peab pihilkäija üles tunnistama? – Kõik patud, mis ta enese juurest leiab ja tunneb; aga muidu peab ta ennast kõigiti patuseks tunnistama, ka nende pattude poolest, miska tema teadmata on eksinud.

Lisa. Õpetajad ei tohi patust, mis neile erapihil tunnistatakse, kellelegi sõna rääkida. See jääb pihisaladuseks.

Millal on patu tunnistamine erapihil suureks hinge kasuks? – Siis, kui mõni iseäralik patt südant koormab ja vaevab.

Kas pattude andeksandmise kuulutus hingekarjase poolt ka Jumala ees maksab? – Jah, maksab, sest Issand ütleb: kellele teie iial patud andeks annate, neile on need andeks antud (Jh 23:22) ja kes teid kuuleb, see kuuleb mind (Lk 10:16).

Armukuulutaja räägib Jumala nimel ja tema asemel.

Mis tuleb teha, et meie oma pattude hulka tundma õpiksime? – Meie peame oma elu ja südant Jumala kümne käsu järele läbi katsuma.

 

Kohandatud väljaandest: Õndsa Lutheruse Wäikene Katekismus seletustega. Koostaja: M. G. E. Körber. Tallinn: A. Mickwitz, 1917.