Soome evangeelse-luterliku kiriku piiskoppide kogu otsustas 12. märtsil taotleda kirikukogult kirikukorra muutmist nõnda, et kirikus kehtestatakse kaks võrdväärset arusaama abielust.

Edaspidi soovitakse abieluna tunnustada nii mehe ja naise liitu kui ka kahe inimese liitu (nn homoabielu). Kiriku vaimulikel oleks õigus otsustada, kumba abielukäsitust järgida, kuid kõik kogudused peavad võimaldama laulatust mõlemat tüüpi paaridele.

Lapua piiskop Matti Salomäki lisas piiskoppide kogu otsusele oma eriarvamuse. Salomäki leiab, et küsimus vajaks enne otsustamist jätkuvat käsitlemist, kuna ka ettepanek ise möönab, et kahe erineva abielukäsituse vahel on vastuolu.

Lähemalt vajaks Salomäki hinnangul läbitöötamist küsimus, kuidas erinevad abielukäsitused suhestuvad kiriku kehtiva õpetusega, millele töötegijad on tõotanud oma ustavust, samuti katekismuse, usutunnistuskirjade, kiriklike talituste kordade ja lauluraamatuga. Ühtlasi tuleks selgitada, kas ja mida peaks selles küsimuses õpetama leeriõpilastele.

Sisuliselt on Salomäki meelest tegemist kiriku abielukäsituse muutmise, mitte pelgalt kirikukorra muutmisega. Käsitlemata jääb küsimus sellest, milline on otsuse mõju kiriku oikumeenilistele suhetele ja koostööle partnerkirikutega.

Kui piiskoppide kogu ettepanekus märgitakse, et «kirik püsib Kristuse kirikuna … sõltumata abielukäsitusest või -käsitustest», vajaks selgitust, mis on tegelikult Kristuse kiriku ühtsusele olemuslik ja vältimatu. Enamasti on keskne ja kirikule vältimatu õpetus koondatud katekismusesse [mis käsitleb abielu üksnes mehe ja naise vahelise liiduna – toim].

Piiskoppide kogu ettepanek jõustub juhul, kui seda toetab enam kui kolm neljandikku kirikukogu liikmetest. Meedias avaldatud hinnangute kohaselt puudub kirikukogu praeguses koosseisus otsuse vastuvõtmiseks vajalik hääleenamus.

Pole selge, kuidas mõjutaks Soome luterliku kiriku otsus suhteid Eesti luterliku kirikuga.

2009. aastal võttis Eesti evangeelse-luterliku kiriku kirikukogu vastu avalduse «Suhtumisest homoseksuaalsesse käitumisse kirikutes ja kirikuosadusest», kus muu hulgas deklareeritakse, et «samasooliste isikute kooselu õnnistamine või koguni laulatamine ei ole kooskõlas pühakirja ja kristliku usuga. Kui üks kirik taolise tegevuse ametlikult heaks kiidab, avaldub selles selge erinevus kristliku usu ja kiriku õpetuse mõistmises, mis takistab altari- ja kantsliosaduse teostamist kirikute vahel.»