Kes on Püha Vaim? – Tema on tõeline Jumal, nagu Isa ja Poeg, tema on Isa ja Pojaga üks Jumal, kes igavesest ajast Isast ja Pojast välja läheb.

Kust sa tead, et Püha Vaim on tõesti Jumal? – Pühakirjast: «Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse» (Mt 28:19).

Mispärast nimetatakse teda Pühaks Vaimuks? – Seepärast, et tema püha on ja patuseid pühaks teeb.

Mis on Püha Vaimu tööriistad? – Jumala sõna ja sakramendid.

Kus teeb Püha Vaim oma pühitsemise tööd? – Pühas ristikoguduses.

Millal alustas Püha Vaim oma tööd ristikoguduses? – Esimestel nelipühadel, pärast Kristuse taevaminemist: siis ta tuli kõige täiusega apostlite peale, asutas ristikoguduse ja sestsaadik on ta oma tööd maa peal tegemas.

Milles avaldus Püha Vaimu töö enne nelipühasid? – Püha Vaim oli alguses lehvimas vete kohal; tema rääkis prohvetite läbi; tema läbi on Jeesus Kristus lihaks saanud.

Mida tähendab «pühitsema»? – Patuseid pühaks tegema ehk Jumalale ära lahutama patuste seast ja Jumala omaks tegema.

Kuidas teeb Püha Vaim patuseid pühaks? – Tema saadab neid usu läbi Jeesuse Kristuse juurde ja valmistab neid igaveseks eluks.

Mispärast sa mitte omast meelest ja väest ei või Jeesusesse Kristusesse uskuda ega tema juurde saada? – Seepärast, et ma sündimisest saadik vaimulike asjade poolest pime ja surnud olen ja iseennast ei või nägijaks ega elavaks teha.

Kuidas Püha Vaim sind usklikuks teeb ja Jeesuse Kristuse juurde saadab? – Tema on mind 1) evangeeliumi läbi kutsunud ja oma annetega valgustanud, et ma Jeesuse juurde tulen, ja 2) mind õiges usus pühitsenud ja hoidnud, et ma Jeesuse juurde jään.

Püha Vaimu tööst meie südames

Kutsumine

Mis see on: Püha Vaim kutsub mind evangeeliumi läbi? – Tema kutsub mind evangeeliumi läbi maailmast ja patu teenistusest Jeesuse armuriiki.

Kuidas kutsub sind Püha Vaim evangeeliumi läbi? – Tema laseb mulle seda kuulutada kirikus, koolis ja kodus ja palub mulle seda õndsust, mida Kristus kõigele maailmale on valmistanud.

Mistarvis kutsub Püha Vaim sind just evangeeliumi läbi? – Et Jeesuse arm ja armastus minu kõva ja ara südame ära võidaks; sest armastus võidab kõik ära ja evangeelium ilmutab meile Jumala armastust.

Kas kõik võtavad kutsumise vastu? – Ei võta.

Miks mitte? – Paljud on oma meelest õiged, ei taha pattu maha jätta ega Jeesuse juurde tulla ja lähevad sellepärast igavesti hukka (variserid, Juudas).

Mis on siis sinu kohus, kui Püha Vaim sind kutsub? – Südant Jeesusele anda.

Valgustamine

Mida teeb Püha Vaim, kui sa kutsumisele maad annad? – Tema valgustab mind oma annetega otsekui küünlaga.

Mispärast peab Püha Vaim sind valgustama? – Seepärast, et patt mind pimedaks ja sõgedaks on teinud, nii et ma oma pattu ega Jumala armu ei tunne.

Mis küünlad need on, mille läbi Püha Vaim sind valgustab? – Käsuõpetus ja armuõpetus.

Kuidas ta valgustab sind käsuõpetuse läbi? – Tema saadab mind patutundmisele ja -kahetsemisele, patust pöördumisele ehk meeleparandamisele.

Kuidas valgustab sind Püha Vaim armuõpetuse läbi? – Tema annab mulle usku, et Jeesus Kristus on ka minu Õnnistegija.

Kuidas annab Püha Vaim sulle usku? – Tema annab mulle armuõpetuse läbi Jumala armu Kristuses tunda, seda südamest otsida ja vastu võtta.

Millal on sinu usk õige? – Siis, kui ma mitte oma õiguse ja heategude peale ei looda, vaid Jumala armu peale, mis Kristuses on ilmunud.

Mida sa selle usu läbi saad? – Mina saan pattude andeksandmist. Jumal mõistab mind Kristuse pärast õigeks, see on – Jumal arvab Kristuse õiguse mulle õiguseks.

Mis kasu sul sellest on, et Jumal sind on õigeks mõistnud? – Mul on rahu Jumalaga ja igavese elu lootus.

Kas sellest on küll, et kord usk sinu südamesse on istutatud? – Ei mitte, vaid ma pean ka head usuvilja oma elus kandma, ma pean jääma Kristuse juurde.

Kas sa seda saad omast meelest ja väest? – Ei saa mitte, vaid Püha Vaim peab mind õiges usus pühitsema ja hoidma.

Pühitsemine

Kuidas Püha Vaim sind pühitseb? – Tema annab mulle usu läbi jõudu ikka täielikumalt patule surra ja Issandale elada, nõnda et ma uueks saan oma meele vaimus.

Kuidas teeb Püha Vaim sind uueks? – Tema valab usu läbi südamesse armastust Jumala vastu ja annab mulle väge selles armastuses pühalt elada (usk on tegev armastuse läbi, Gl 5:6).

Mis on elava usu vili? – Vaga elu ja head teod Jumala ja ligimese armastamises.

Kas head teod võivad õndsaks teha? – Ei või mitte, sest ainult usu läbi saame meie õndsaks; aga teod tunnistavad, et meie usk elab, sest usk ilma tegudeta on surnud (Jk 2:17).

Kas see, keda Püha Vaim on pühitsenud, enam pattu ei tee? – Teeb küll veel iga päev, aga mitte enam meelega, vaid nõtruse pärast. Sellepärast otsib tema ka iga päev tõsises meeleparandamises ja õiges usus Jumala juurest pattude andeksandmist ja katsub Jumala armu juurde jääda otsani.

Hoidmine

Kas sa võid omast meelest ja väest ennast usust ärataganemise eest hoida? – Ei või, vaid Püha Vaim hoiab mind õiges usus.

Kuidas hoiab Püha Vaim sind õiges usus? – Tema juhatab mind kõigesse tõesse, noomib ja karistab mind mu patu pärast ja rõõmustab mind kõiges viletsuses.

Mis see on: Püha Vaim hoiab sind õiges usus? – Tema aitab mind kuradi, maailma ja liha kiusatusi ära võita ja usus Jeesuse Kristuse juurde jääda eluotsani seeläbi, et ta oma kutsumise, valgustamise ja pühitsemise tööd mu südames edasi teeb.

Kas usklik inimene võib Jumala armu kaotada? – Jah, võib, kui ta meelega pattu teeb ja Püha Vaimu juhatamise, noomimise ja rõõmustamise vastu paneb ja maailma jälle hakkab armastama.

Kuidas Püha Vaim sind hoiab? – Jumala sõna, altarisakramendi ja pühade osaduse läbi, mis ta mulle pühas ristikoguduses pakub.

Püha Vaimu armutööst ristikoguduses

Kus teeb Püha Vaim oma armutööd patuste südames? – Pühas ristikoguduses (kristlik kirik).

Kes on ristikogudus? – Kõik ristitud rahvas maa peal. Ristikogudus rajati esimesel nelipühapäeval pärast Kristuse taevaminemist. Siis tuli Jeruusalemmas Kristuse tõotuse kohaselt Püha Vaim apostlite peale ja nad kuulutasid Jeesuse nimel armuõpetust. Kes nüüd heal meelel nende sõna vastu võtsid, need ristiti, ja sel päeval koguti nende juurde ligi 3000 hinge (Ap 2:41). See oli ristikoguduse hakatus.

Mis pärast nimetatakse ristikogudust ka pühade osaduseks? – Seepärast, et kõik usklikud ehk pühad inimesed ristirahva seas Kristuse läbi isekeskis usus ja armastuses ühendatud on.

Mispärast nimetatakse ristikogudust «koguduseks»? – Seepärast, et Püha Vaim pillatud ja eksinud lambad üheks karjaks kogub nende hingekarjase juurde.

Mispärast nimetatakse kogudust «ristikoguduseks»? – Seepärast, et tema liikmed Kristusesse on ristitud, kes tema pea ja alus on.

Mispärast on ristikogudus usu asi, mitte nägemise asi? – Seepärast, et usklike kogu meie silmale nähtavalt koos ei ole, vaid uskmatu rahvaga läbisegamini on.

Mispärast sa tunnistad ristikogudust «pühaks»? – Seepärast, et Püha Vaim temas elab ja tema liikmeid pühitseb, see on, õiges usus pühaks teeb.

Mispärast sa tunnistad püha ristikogudust üheks? – Seepärast, et kõik usklikud maa peal Jumala ees otsekui üks ihu on, kelle pea on Jeesus Kristus.

Millest võib nähtavalt ristikogudust ära tunda? – Sellest, et ristikoguduses Jumala sõna kuulutatakse ja sakramente jagatakse.

Kes on nähtava ristikoguduse liikmeks? – Kõik ristitud inimesed, olgu nad usklikud või uskmatud.

Kas ristikoguduses on apostlite ajast tänini üheks jäänud? – Ei ole, vaid ta on mitmesse ususeltsi lahku läinud.

Mis on ristikoguduse suurim varandus? – Pattude andeksandmine, nagu meie tunnistame: «sessamas ristikoguduses annab tema mulle ja kõigile usklikele iga päev kõik patud täiesti andeks».

Mispärast ei saa mujal, kui vaid ristikoguduses pattude andeksandmist? – Seepärast, et üksnes ristikoguduses Kristust tunnistatakse, kelle pärast patud andeks antakse, ja et üksnes ristikoguduses Jumala sõna ja sakramendid on olemas, mille läbi patud andeks antakse.

Kellele annab Püha Vaim patud andeks? – Kõigile usklikele, sest usk on vaimulik käsi, mis seda vaimulikku varandust vastu võtab (Ap 10:43).

Mispärast sa tunnistad, et Püha Vaim iga päev patud andeks annab? – Seepärast, et ma iga päev pattu teen.

Mispärast annab ta rohkesti andeks? – Seepärast, et ma palju pattu teen; kui mitte meelega, siis nõtruse pärast ja teadmata.

Millal meil enam pattude andeksandmist tarvis ei ole? – Siis, kui meie õndsa surma läbi Kristuse auriiki oleme saanud.

Väljaandes «Õndsa Lutheruse Wäikene Katekismus seletustega. Viiekümne viies trükk. Tallinnas, 1917» Martin Körberi koostatud seletuste põhjal lühendatult ja tänapäevastatult.