«On sul Piibel kaasas?» küsis keegi ajakirjanikest. «On ja kavatsen seda nähtaval hoida ka kohtusaalis,» tõdes Räsänen laialt naeratades ja võttis piibli oma käekotist, vahendab teoloogiamagister ja misjoniseltsi «Patmos» tegevjuht Pasi Turunen Soome poliitiku Päivi Räsäneni üle käivat protsessi.

Jeesuse sõnad said tõeks: «…teid antakse ülemkohtute kätte ja teid …  seatakse maavalitsejate ja kuningate ette, tunnistuseks neile» (Markuse 13:9). Nüüd on see meil teoks saanud.

Milles on küsimus?

Juulis 2019 kritiseeris Räsänen Twitteris luterliku kiriku osalemist (homoseksuaalide) Pride-üritusel ja küsis, kuidas kiriku osalemine sobib kokku Piiblist leitavate Rooma kirja sõnadega. Twitteri-sõnum ajendas üht kodanikku esitama kuriteoteateid. Helsingi luterliku vaimuliku Harri Meroneni kolm kuriteoteadet, mis puudutasid Räsäneni tele- ja raadioesinemisi ning 2004. a avaldatud pamfletti, jäid viljatuteks. Politsei otsustas põhjaliku uurimise järel, et need ei anna põhjust kriminaaluurimise alustamiseks. Üllatavalt oli aga peaprokuröri arusaam politseiga risti vastupidine ja ta esitas süüdistuse.

Seega käsitleti 24. jaanuaril 2022 esimest korda Soome kohtus süüdistusi, mis käsitlesid seda, mida tohib Piiblist tsiteerida ja mida mitte, et mitte saada süüdistust vihakõne eest. Peaprokuröri arvates ei tohi usulised sõnavõtud seista kõrgemal kriitikast ning neid võib teatud juhtumite puhul piirata teiste õiguste – nagu kaitsmine ahistamise eest – teostamiseks.

Räsäneni süüdistati vaenu õhutamises sotsiaalse rühma vastu kolmes episoodis: kuulus Pride-tviit Rooma kirja salmidega 1:24–27[2], sõnade eest Ruben Stilleri raadiosaates ja aastal 2004 avaldatud brošüüri pärast kristliku abielu- ja seksuaaleetika teemal. Juhana Pohjolat süüdistati viimati mainitud brošüüri kättesaadavaks tegemise pärast luterliku misjonipiiskopkonna internetilehel, mille ülalpidamise eest ta on vastutav,

Prokurör moonutas Räsäneni seisukohti

Pääsesin kohtusaali meediasektorisse jälgima sündmuse kulgu. Süüdistus ja nende põhjendused olid eelnevalt tuttavad. Nendes korrati varemalt põhjendamatuid väiteid sellest, et Räsänen on nimetanud homoseksuaalsust geneetiliseks allakäiguks ja haiguseks, millest peab tervenema või et homoseksuaalid ei ole Jumala looming, vaid alaväärsemad.

Kõik need süüdistused lükkas kaitse ümber ja näitas, et need on väärad. Erinevalt süüdistuse väidetest ei ole Räsänen kusagil väitnud või öelnud, et homoseksuaalid ei ole Jumala looming. Vastupidi – ta on kõikidel puhkudel tõstnud esile nende vääramatut inimväärikust just seeläbi, et nad on Jumala loodud inimesed. Uue asjaoluna esitas süüdistaja, et Rasänen on pamfletis väitnud homoseksuaalid olevat altid lapsi, eriti poisslapsi, seksuaalselt ära kasutama. Räsänen pidas sellist tõlgendust täiesti kummaliseks ja valelikuks.

Räsäneni kaitse märkis ära ka selle, et süüdistaja oli kogunud kokku eraldiseisvaid lausungeid ja andnud neile täiesti uued, mitteasjakohased tõlgendused. Huvitav oli ka see, et kuigi Räsänen ei ole midagi kirjutanud (homoseksuaalide) teraapiast, kasutas ta oma sõnavõtus palju aega tõestamaks, kui ohtlikud võivad erinevad teraapiameetodid homoseksuaalidele olla. See teema ei liitunud kuidagi Räsäneni vastu esitatud süüdistustega.

Uus oli ka süüdistaja üllatav nõue Soome rahvusringhäälingule eemaldada Ruben Stilleri saatest need minutid, milles peetakse süüdistusele vastumeelset dialoogi. Nõue osutab, et süüdistaja ei ründa üksnes usuvabadust. Võimalikul kohtuotsusel võib olla ettearvamatuid tagajärgi, kui meedialtki nõutakse oma programmi tsenseerimist.

Räsäneni kaitsja nõudis Rooma kirja salme sisaldava tviidi eemaldamist süüdistusmaterjalidest, kuna küsimus oli Piibli tekstidest ja tõlgendusest kui ka Räsäneni veendumustest ja kohtu ülesandeks ei ole selliste küsimuste käsitlemine. Euroopa Liidu Inimõiguste Kohtu otsusteski tõdetakse, et keegi ei pea hakkama kaitsma oma usulisi veendumusi kohtu ees. Tviidi viiteid «patule» ja «häbile», mis põhinevad Piibli tekstil, ei või käsitleda eraldi nende piibellikest ja inimese jumalasuhtesse liituvatest vaimulikest tähendustest.

Kaitsja mureks oli põhjust, sest prokurör esitas päeva jooksul teoloogilisi ja piiblitõlgendusküsimusi nii laialdaselt, et lõpuks pidi kohtunik taolise eksamineerimise katkestama. Pealegi osutus prokuröri piiblitundmine lünklikuks, kui ta rääkis «esimesest kirjast roomlastele.»

Süüdistuste vastuolulisus

Päeva keskseim küsimus, mida on tuleviku jaoks oluline meeles pidada, seostub süüdistaja nägemusega inimese tegude ja olemuse omavahelisest seosest. See puudutab otseselt Räsäneni ja Pohjola vastu esitatud süüdistust. Seda pani tähele ka meedia. Kohtuistungi vaheajal kirjeldasid riigiprokurör Anu Mantila ja piirkonnaprokurör Maija Päivinen seda seika kui «keskset vastuolu» Räsäneni ja Pohjola seisukohtadega.

Räsänen on rõhutanud, et ta on vaid arvustanud homoseksuaalset käitumist Jumala tahte vastasena. Homoseksuaale peab ta inimestena Jumala palge järgi looduteks ja samaväärseteks kõigi teiste inimestega. Süüdistuse pool aga peab sellist tegude ja olemuse eristamist täiesti vastuvõetamatuks ja ebaausaks. Kui mõistetakse hukka teod, mõistetakse prokuratuuri arvates hukka ka inimene ja tema identiteet ning riivatakse tema inimväärikust. Seega on solvavad kõik kõned, milles kritiseeritakse homoseksuaalseid tegusid ja neid peetakse patuks, ning sellistele kõnedele ei laiene sõna- ja usuvabaduse printsiibid. Süüdistuse kohaselt ei kergenda Räsäneni süüd see, et rikkumised on toime pandud Piiblile ja usule viidates. Räsäneni sõnavõtud väljendavad diskrimineerimist ja halvakspanu inimrühma suhtes ega või olla kaitstud sõna- ja usuvabadusega. Pohjola on süüdi homoseksuaalide tegusid halvustavate ja seega neid inimestena hukkamõistvate tekstide kättesaadavaks tegemises.

Tundub, et prokurör ei teadvustanud terve päeva jooksul oma küsimuste ilmset konflikti. Vahel kordas ta Räsänenile suunatud küsimusi, milles võrdsustati homoseksuaalide identiteeti nahavärvi geneetiliste omadustega. Teisalt viitas ta Seta'le[3] ja väitis, et homoseksuaalne identiteet olevat enesemääratluse küsimus: «Kas geeni-küsimus ei ole siis ebaoluline?» küsis prokurör Räsänenilt, kes, olles küsimuseasetusest veidi hämmingus, vastas, et on sama meelt. Süüdistaja ei ole ilmselgelt saanud kunagi aru Räsäneni kirjutistest ega argumentatsioonist ning seetõttu tundusid küsimused vastandlikena.

Süüdistuse rünnak evangeeliumi kuulutuse vastu

Süüdistus kordas varasemalt avalikkuses esil olnud absurdset nõudmist, et Piiblit tohib neutraalselt tsiteerida («Piiblis öeldakse…»), ent seejuures ei tohi olla Piibliga samal arvamusel. Selline piirang on loomulikult arulage ja teeks kristliku usu tunnistamise («Mina usun Jumalasse …») sisutuks. Kristlikule arusaamale – «Jumal vihkab pattu, ent armastab patust» – sai prokurörilt osaks vaid karme kommentaare ja kriitikat ning see kuulutati fundamentalistlikuks fanatismiks.

See oli prokuratuurilt ennekuulmatu löök Soome kohtuasutuses kogu kristliku evangeeliumikuulutuse vastu. Prokuröri nägemus kriminaliseeris evangeeliumi kuulutamise juurde kuuluva kutse meeleparandusele, elumuutused ja pattude andeksandmise. Kui prokuröri nägemus võidab, siis ei jää Räsäneni kohtuasi viimaseks.

Räsäneni kaitsja märkis, et kõigis traditsioonilistes suurtes kirikutes valitseb arusaam, et seksuaalsusega võib kaasneda see, mida nimetatakse patuks. Kui usk ei tohi muuta uskujat ega tema tegusid muuta, kaob usu mõte.  

Mida sellest õppida?

24. jaanuar 2022 jääb ajalooraamatutesse päevana, mil esimese astme kohtus oli süüpingis Piibel. Päeva jooksul sai täiesti selgeks, et «Piibli-kohtu» nime saanud sündmusel on süüpingis Piibel. Viimaks pidi ka kohtunik katkestama prokuröri korraldatud piiblitundmise eksami. Juhana Pohjola kõne päeva lõpus võttis asja kokku – prokuröri küsimused Räsänenile olid «teoloogiliselt amatöörlikud» ja pigem «eksiteele viiv demagoogia.»

Süüdimõistva või süüst vabastava kohtuotsuseni võib minna veel kuid. Ükskõik, milline on lõpptulemus, on sellel mõju sõna- ja usuvabadusele mitte üksnes Soomes, vaid kogu Euroopas. See on pretsedent, mida jälgitakse rahvusvahelisel tasandil.

Päivi Räsänen on kohtuprotsessi jooksul saanud ainulaadse võimaluse hoida esil evangeeliumi Jumala armastusest ja Jeesuse lunastavast ristisurmast. Kaamerate ees ja arvukates raadio- ja teleintervjuudes ei ole Räsänen seda küünalt vaka all hoidnud, vaid kuulutanud avalikult Jeesusest. Oletan, et iga uudiseid jälgiv Soome kodu on saanud kuulda evangeeliumi. Samas on Räsänen end löögi alla pannes kaitsnud hästi kõikide Soome kristlaste sõna- ja usuvabadust. Võime võtta ka õppust sellest asjalikust, sõbralikust stiilist, millega Räsänen hoolimata tema vastu suunatud demagoogiast ja laimust räägib vaidlusküsimustest ja isegi oma vastastest. Lõppude lõpuks väljendub Pauluse sõnades hästi kõik see, mille künnisele oleme ajalooliste etappide järel jõudnud: «Vennad, ma tahan, et te teaksite: see, mis minuga on toimunud, on evangeeliumile tulnud pigem kasuks. Enamik vendi Issandas on söandanud mu vangipõlve tõttu hakata veel suurema julgusega ja kartmatumalt rääkima Jumala sõna» (Filiplastele 1:12,14).

Praegu ei ole seega aeg häbelik olla, vaid kasutada sõnavabadust, et rääkida armastusega Piibli tõest. Jumala Sõna on järgi proovitud Sõna. Nüüd ka Helsinki esimese astme kohtus.

Pasi Turuneni blogikirjutise tõlkis Roland Tõnisson ja see avaldati esmalt portaalis Objektiiv.ee

 

[1] Misjonipiiskopkond ehk Lähetyshiippakunta on tunnistuslik piiskopkond Soomes, mis pürgib omaette kiriklikuks organisatsiooniks. Selle vaimulikud ei ole riigikiriku palgal.

[2]  Salm 24: Seepärast ongi Jumal andnud nemad nende südame himudes rüvedusse, et nad oma ihu ise häbistaksid.
salm 25: Nad on Jumala tõe vahetanud vale vastu ning austanud ja teeninud loodut Looja asemel, kes olgu kiidetud igavesti. Aamen.
salm 26: Seepärast on Jumal nad andnud häbitute kirgede kätte: nende naised on ju vahetanud loomuliku vahekorra loomuvastasega,
salm 27: nõndasamuti ka mehed, loobudes loomulikust vahekorrast naisega, on oma tungis süttinud üksteise vastu – mees on teinud mehega nurjatust – ja on seega iseenestes saanud kätte paratamatu palga oma eksimuse eest.

[3] Homoseksuaalide inimõiguste eest võitlev organisatsioon Soomes, Seta ry.