Väike ülevaade armastatud Taaveti psalmi tõlgetest alates Heinrich Stahlist ja esimesest eestikeelsest Piiblist kuni tänapäevaste tõlgeteni – kristliku lugeja hinge kasuks sellel ilmavõrgu lehel üles tähendatud.

Heinrich Stahl, 1638[1]:

1 Se Jssand on müño karjus/ münnul ep sahp keddakit waja olla.
2 Temma kaitzep münd öhe halja welja pehl/ ninck sahtap münd kauni külma weh jure.
3 Temma jahutap münno hinge/ ninck johatap münd öigkusse te pehl/ temma omma nim̃e perrast.
4 Ninck echk miña kül hulckan pimmedas surma orgkus/ sihskit en kartan minna üchteki willitzusse/ sest sinna ollet münno jures/ sünno witz ninck kaickas tröstiwat münd.
5 Sinna walmistat münno ehs öhe lauwa/ münno wainlasede wasto/ sinna woidat münno pehha ölli kahs/ ninck töitat münd rochkest.
6 Hehd ninck arm sahp münnul tullema münno eo aial/ ninck minna sahn ellama se Jssanda kodda sees igkawest.

Piibli Ramat (1739)[2]:

1 Taweti laul.
Jehowa on mo karjane, ei mul polle ühtegi waia.
2 Nore rohho made peäl laseb ta mind maas seista, ta sadab mind hingamisse wee jure.
3 Ta jahhutab mo hinge, ta sadab mind õigusse jälgede peäle, omma nimme pärast.
4 Ka siis, kui ma käin surma warjo orgus, ei karda ma kurja, sest et sinna moga olled; sinno kepp ja so sau, needsamad trööstiwad mind.
5 Sa walmistad mo ette ühe laua mo waenlaste nähes; sa woiad mo Pea ölliga, mo karrikas on oiete täis.
6 Headus ja heldus agga peawad mind tagga aiama keige mo ello aia, ja ma jään Jehowa kotta kauaks aiaks.

Tawida Laulo-Ramat, Tarto ma-keelde… (1843)[3]:

1 Tawida laul.
Issand om mo karjus, ei olle mul pudust.
2 Nore haina-ma päle assutap temma minno, nink juhhatap minno tassatse wee mannu.
3 Temma jahhutap mo henge, sadap minno õigusse tee päle, omma nimme perrast.
4 Et ma küll käü pimmedan orrun, ei ma pelga õnnetust, sest et sinna ollet minnuga; sinno kep ja tuggi rõõmustawa minno.
5 Sinna walmistat minno een ütte lauda, mo wainlaste nätten; sinna woijat mo pääd ölliga, mo karrikas om ülli täüs.
6 Ön ja arm peawa mo perra tulema kigil mo ello päiwil, nink ma jä Issanda kotta eggal ajal.

Uku Masing, Suur Piibel[4]:

Taaweti laul. Jehoowa on mu karjane; mul pole midagi waja.
2 Noore rohu wainutele paneb ta mu magama, / ta ajab mu hingamisweele;
3 ta jahutab mu hinge; / ta juhatab mind õiguse rööbastele / oma nime pärast.
4 Ka siis, kui ma käiksin surma warju orus, / ei karda ma kurja,
sest et sina oled minuga; sinu kepp ja su sau, / needsamad trööstiwad mind.
5 Sa valmistad mu ette laua / mu ahistajate ees;
sa wõiad mu pead õliga, mu karikas on meerdeni täis.
6 Headus ja heldus aga ajawad mind taga / kõik mu elupäewad,
ja ma jään Jehoowa kotta kauaks ajaks.

1947. aasta väljaanne[5]:

1 Jehoova on mu karjane, mul pole midagi puudu.
2 Haljale aasale paneb ta mu lebama, hingamise veele saadab ta minu;
3 tema kosutab mu hinge. Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast.
4 Ka kui ma käiksin surmavarju orus, ei karda ma kurja, sest et sina oled minuga; su kepp ja su sau, need lohutavad mind.
5 Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all; sa võiad mu pea õliga, mu karikas on üleni täis.
6 Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad, ja ma jään Jehoova kota eluajaks.

Piibel 1968/1988[6]:

Taaveti laul.
Jehoova on mu karjane, / mul pole millestki puudust!
2 Haljale aasale paneb ta mind lebama, / hingamisveele saadab ta mind;
3 tema kosutab mu hinge!
Ta juhib mind õiguse rööbastesse / oma nime pärast!
4 Ka kui ma kõnniksin surmavarju orus, / ei karda ma kurja,
sest sina oled minuga; su kepp ja su sau, / need trööstivad mind!
5 Sa katad mu ette laua / mu vastaste silma all;
sa võiad mu pead õliga, / mu karikas on pilgeni täis!
6 Ainult headus ja heldus / järgivad mind kõik mu elupäevad
ja ma jään Jehoova kotta eluajaks!

(1968. aasta algupärane tekst:
1 Jehoova on mu karjane, mul pole millestki puudust!
2 Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamise veele saadab ta mind;
3 tema kosutab mu hinge! Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast!
4 Ka kui ma kõnniksin surmavarju orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga; su kepp ja su sau, need trööstivad mind!
5 Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all; sa võiad mu pea õliga, mu karikas on üleni täis!
6 Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään Jehoova kotta eluajaks!)

Uus Testament ja Psalmid (1989)[7]:

1 Psalm Taavetilt.
ISSAND on mu karjane / mul pole millestki puudu.
2 Haljastel aasadel ta karjatab mind; karastavatele vetele juhatab mind;
3 kosutab seal mu hinge; / juhib mind õigetel jälgedel / oma nime pärast.
4 Kui ma ka kõnniksin pimedas orus, / ei karda ma kurja; /sest sina oled minuga;
su karjasekepp ja su sau, / need lohutavad mind.
5 Sa katad mu ette laua / mu vastaste silma all,
sa võiad mu pea õliga, / mu karikas on pilgeni täis.
6 Lausa headus ja heldus järgivad mind / kõik mu elupäevad
ning ma jään ISSANDA kotta / oma päevade lõpuni.

Kristiina Ross, 1996[8]:

1 Davidi psalm.
Jahve on mu karjane, ei tunne ma puudust.
2 Rohumaale ta asetab mu, / vaiksele veele saadab mu,
3 hinge mul kosutab, / juhib mu õigele rajale / omaenese hüvanguks.
4 Isegi kõndides pilkase pimeda orus / ei karda ma kurja, / sest oled mu kõrval.
Su kepp ja su sau – nemad trööstivad mind.
5 Sa katad minule laua / mu vaenlase silma all,
õliga võiad mu pead, / mu kruus on täis.
6 Vaid headus ja heldus saadavad mind / kõik minu elupäevad.
Ja ma jään Jahve majja / veel pikkadeks päevadeks.

Vello Salo, Indrek Hirv, 2009[9]:

Jehoova on mu karjane, / millestki pole mul puudust:
haljale aasale teeb Ta mu aseme, / juhatab allikale, / kosutab mind,
juhib mind õigele teele / Ta on Nimel väel.
Sügaval surmavarju oruski / kõnnin ma, kartmata kurja;
sest sina oled mul kõrval;
Su kepp ja Su sau – need trööstivad mind.
Sa katad mulle laua / mu vastaste silma all,
salvid mind lõhnava õliga, / mu peeker on pilgeni täis.
Headus ja heldus saadavad mind / kõik mu elupäevad
ning ma jään Tema kotta eluajaks, / aegade otsani.

Enn Kivinurm, 2013[10]:

1 Laul Davidist.
I-nd on Karjaseks mulle – / ei ole mul millestki puudu.
2 Haljastel aasadel laseb mind puhata, / tüüneile vetele juhatab mind – 
3 lubab hinge mul tõmmata, / juhib mind õigluse roobasteel / oma Nime pärast.
4 Kui kõnnin ka Toonela varjude orus, / ei karda ma kurja, Sa oled ju minuga –
Su kepp ja Su sau, need trööstivad mind.
5 Mulle katad Sa laua / mu vastaste silma all; / õliga salvid mu pead,
mu peeker on pilgeni täis.
6 Vaid headus ja heldus järgivad mind / kõik mu elupäevad;
saan tulla I-nda kotta, / kuni on päevi.

Piibel. Uue maailma tõlge (2014)[11]:

Jehoova on mu karjane, / mul pole millestki puudust.
2 Haljale aasale paneb ta mu lebama, / veerikkasse puhkepaika juhatab ta mind.
3 Ta kosutab mu hinge. / Ta juhib mind õiguse radadel oma nime pärast.
4 Isegi sünges orus kõndides / ei karda ma kurja, / sest sina oled minuga,
su kepp ja su sau rahustavad mind.
5 Mu vastaste ees sa katad mulle laua. / Sa värskendad õliga mu pead,
mu karikas on pilgeni täis.
6 Headus ja truu armastus saadavad mind kogu elu,
Jehoova kotta jään ma kõigiks oma päeviks.

Viited:

[1] https://portaal.eki.ee//piibel

[2] Osundatud väljaandest: Piibliraamat. Faksiimileväljaanne I trükist 1739. Tallinn, Eesti Raamat, 1990.

[3] https://www.digar.ee/viewer/et/nlib-digar:328106/288938/page/15

[4] Jumala Püha Sõna Suur Piibel. Wälja antud eestikeelse piibli 200 aasta juubeli tähistamiseks. Kirjastus osaühisus «Loodus», Tartu – Tallinn. Faksiimiletrükk: Keuruu, Soome, 1989.

[5] Meie Issanda Jeesuse Kristuse Uus Testament ja Psalmid ehk Taaveti laulud. Briti ja Välismaa Piibliseltsi väljaanne, London, 1947.

[6] Piibel. Vana ja Uus Testament. Eesti Kristlik Ministri väljaanne. Kirjastaja Rahvusvaheline Piibliselts, 1988.

[7] Osundatud väljaandest: Uus Testament ja Psalmid ehk Vana Testamendi Laulud. Tallinn, Olion, 1990.

[8] Uni Jeruusalemmas. Valik heebrea luulet. Koostanud ja tõlkinud Kristiina Ross. Hortus Litterarum. Tallinn, 1996

[9] Psalmid. Tõlge: Vello Salo ja Indrek Hirv. Kirjastus Maarjamaa, Pirita klooster. Tallinn, 2009.

[10] Kiituslaulud. Heebrea keelest tõlkis Enn Kivinurm. Rakvere, 2013.

[11] https://www.jw.org/et/raamatukogu/piibel/oppepiibel/raamatud/