Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit võttis Tartus peetud aastakonverentsil vastu avalduse, väljendades mittenõustumist valitsuse kavaga muuta abielu määratlus perekonnaseaduses sooneutraalseks.

Avalduse tekst:

Austatud Eesti Vabariigi Peaminister Kaja Kallas, Vabariigi Valitsus ja minister Signe Riisalo. Lugupeetud Eesti Vabariigi Riigikogu. Kallis Eestimaa rahvas.

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit kui ajalooliselt vanim ja arvuliselt suurim vabakoguduste ühendus Eestis, kuhu kuulub 86 eesti-, vene-, inglise- ja ukrainakeelset kogudust, võttis oma aastakonverentsil 131 delegaadiga vastu järgmise avalduse.

1. Olles osa ja kandes vastutust Eesti ühiskonnas leiame, et Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu tahetakse võtta vastu kiirustades ning selle mõjusid põhjalikult analüüsimata. Me ei saa olla nõus sellega, et kirikutega ei ole eelnõu ettevalmistamise käigus sisuliselt konsulteeritud. Nii oluliste muudatuste kiirkorras läbiviimine ühiskonnaelus ja seadusandluses ei ole põhjendatud ega kooskõlas kaasamise hea tavaga.

2. Me ei nõustu valitsuse kavaga muuta abielu määratlus perekonnaseaduses sooneutraalseks, nii et abielu ei oleks enam sõlmitav mehe ja naise, vaid kahe täisealise isiku vahel, olenemata soost. Sajandeid kujunenud abielu tähenduse muutmine tooks kaasa Eesti ühiskonna väärtuspõhise lõhestatuse. Loogilise järelmina hakataks legaliseerima ettekujutust sooneutraalsest perekonnast ja ühiskonnaelust, mis oleks vastuolus paljude Eesti inimeste kultuuriliste ja usulis-kõlbeliste veendumustega ning üldiselt soopõhise loodusteadusliku maailmapildiga.

3. Seisame üldinimlike õigustega garanteeritud mõtte-, sõna-, südametunnistuse ja usuvabaduse eest. Leiame, et ühiskond, mis seisab teatud vähemuste õiguste eest, peab arvestama ka teiste õigustega, sh usulise vähemusega, kes elab jätkuvalt sajandite vältel Eesti kultuuris omaksvõetud arusaamisega abielust. See arusaam tugineb kristlikule abielukäsitusele. Jumala sõna järgi sõlmitakse abielu vaid mehe ja naise vahel. Piibli alusel õpetame terveid abielu- ja peresuhteid. Kõik, mis neid suhteid kahjustavad, on patt. Sõna- ja usuvabadus peab selles küsimuses olema tagatud avalikus ruumis kõigile, sh riiklikus hariduses õpetajatele ja õpilastele. Samuti peame vajalikuks säilitada vaimulike õigus keelduda abielu sõlmimisest, kui abielluja ei vasta koguduses või koguduste liidus kehtiva usutunnistuse alusel abielu sõlmimise tingimustele.

Jumala sõnast lähtuvalt palvetame teie eest, «et me võiksime elada vaikset ja rahulikku elu kõiges jumalakartuses ja väärikuses» (Pauluse esimene kiri Timoteosele, 2:2).

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu aastakonverents

Tartus, 6. mail 2023