USAs tegutseva konservatiivse luterliku kiriku Missouri Sinod (LCMS) president Matthew C. Harrison hoiatab oma kirjas, et peagi saavad piibellikud ja konfessionaalsed kristlased Ameerikas näha, mida tähendab nii mõistust, loomuseadust kui Jumala ilmutust eirava riigivõimu toores jõud. On ainult üks võimalus – järgida Jumala sõna ja jääda ustavaks kuni surmani, osutab Harrison.

Konfessionaalse luterliku kiriku juht meenutab esmalt USA ülemkohtu 2015. aasta otsust, millega kehtestati samasooliste abielud üle kogu riigi. «See (otsus) asetas selle maa seaduse vastuollu mõistuse, loomuseaduse ja Looja ilmutatud tahtega,» nendib Harrison.

Tänavu langetas ülemkohus otsuse kaasuses Bostock v. Clayton County, laiendades soolise diskrimineerimise keeldu kõikvõimalikele transsoolisuse ja homoseksuaalsuse ilmingutele, millega tööandjatel tuleb arvestada. Paljud konservatiivsed kristlased näevad selles ohtu usuvabadusele.

Missouri Sinodi presidendi hinnangul andis kohus 1964. aasta kodanikuõiguste seadusele uue tõlgenduse, pannes selles sätestatu tähendama asju, mida tollal silmas ei peetud.

«Meie siin Missouri Sinodis oleme tuttavad sellega, kuidas tekste tõlgendatakse. Just selle üle arutleti meie kirikus 1960ndatel ja 70ndatel. Kas Piibli tekst tähendab seda, mida ütleb, ning on selge ja autoriteetne, nagu kavandas jumalik autor? Või saab seda dekonstrueerida ja täita igat sorti poliitilise ja filosoofilise tähendusega, mis on vastuolus sellega, mida tekst ütleb?» kirjutab Harrison.

Harrison juhib tähelepanu kristlikule põhiõpetusele, et Jumal lõi inimese meheks ja naiseks ning seksuaalsuse teostamine muul viisil on vastuolus Jumala tahtega, mida Pühakirjas korduvalt ja selgelt välja öeldakse. Ülemkohus on teinud seda eirava otsuse ning pole teada, kuidas see mõjutab kristlikke kogudusi, koole, ülikoole ja muid asutusi.

President Harrison meenutab 1930. aastate olukorda Saksamaal, nagu sellest kirjutab saksa pastor Hermann Sasse, osutades kirjakohale «Jumala sõna tuleb enam kuulata kui inimese sõna» (Ap 5:29), ning lisab lõpetuseks:

«Ja ma kardan, et me näeme peagi, mida selline riigi «toores jõud» tähendab piibellikele ja konfessionaalsetele kristlastele Ameerikas nii täna kui ka tulevikus. Meil on ainult üks võimalus: «Ole ustav surmani, ja ma annan sulle elupärja» (Ilm 2:10).»