Rahvastikuminister Riina Solman (Isamaa) peab häirivaks, et riigikontrolli järeldused LGBT temaatikaga tegelevate ühingute rahastamise kohta ei ole sotsiaalministeeriumile kohustuslikud. Juhuks, kui vaidlus ei lahene, teeb Solman ettepaneku luua ekspertkomisjon, mis selgitaks välja kõik asjaolud ja tuvastaks, kas seadust on rikutud või mitte.

Käesoleva aasta algul leidis riigikontroll, et sotsiaalministeeriumi kaudu Eesti LGBT Ühingu, portaali Feministeerium haldava MTÜ Oma Tuba ja SA Eesti Inimõiguste Keskus rahastamine hasartmängumaksust laekunud rahast on seadusevastane.

«Dokumentidega tutvumise põhjal tuvastasime, et toetusi [kõnealuste ühingute] projektidele […] oleks olnud õige maksta mitte hasartmängumaksu laekumistest pärinevatest summadest, vaid Sotsiaalministeeriumi muust eelarverahast, sest nende projektide sisu ei paigutu hasartmängumaksu seaduses ette antud kasutusalade loetelu alla. Riigikontrolli hinnangul on hasartmängumaksu seaduses nimetatud kasutusalade loetelu selgelt piiritletud ja kinnine,» märkis riigikontroll 6. veebruaril sotsiaalministeeriumile saadetud märgukirjas.

Sotsiaalminister Tanel Kiik (Keskerakond) nõuab sellele vaatamata rahandusministeeriumilt maksete jätkamist, kuigi EKRE ministri otsusega on rahastamine seisma pandud.

Oma sotsiaalmeedia postitusega avaldas Solman tuge rahandusministeeriumi positsioonile.

«Esiteks palun sotsiaalministeeriumil ja teemasse puutuvatel partneritel mitte rääkida kõigi naiste nimel. Kahetsusväärselt on asutud meedia kaudu muljet looma, justkui projektirahastuste peatamisest kannataks eelkõige naised,» kirjutas Riina Solman Facebookis.

«Väidet ei saa tõsiselt võtta seepärast, et valdav osa hetkel peatatud maksetest läheks täna siiski Eesti Inimõiguste Keskuse ja Eesti LGBT Ühingu strateegilise partnerluse projektidele, samuti läbi ENUTi «Feministeeriumi» töö toetamiseks ning teadaolevalt on kõik nimetatud organisatsioonid suures osas tegelenud LGBTQ temaatikaga. Feministeeriumi kurjemaid postitusi silmas pidades väidan, et see kanal ei esinda kõigi naiste huve, vaid teostab teatud huvigruppide ideoloogiat.»

«Antud juhul on tõe moonutamisest hoopis häirivam aga asjaolu, et riigikontrolli poolt tehtud järeldused justkui ei ole ministeeriumile siduvad ega kohustuslikud. Olen seetõttu seisukohal, et võrdse kohtlemise ja soolise võrdõiguslikkuse edendamise valdkonna projektide rahastamisel tuleb lähtuda riigikontrolli märgukirjast ja kõnealuseid projekte ei tohiks rahastada hasartmängumaksust laekuvate vahendite arvelt. Poliitilise otsuse korral tuleb seda teha mõnelt teiselt vastava valdkonna jaoks loodud eelarverealt,» leiab Solman.

«Minu ettepanek on koostada põhjalik analüüs, mille sisuks on seaduse täitmist puudutav faktiline ja juriidiline kontroll. On võimalik luua laiapõhjaline erinevatest ekspertidest koosnev komisjon, kes tuvastab, kas seadust on rikutud või ei ole,» ütleb Solman viimaks.