Endine riigikogu ja europarlamendi liige, õigusteadlane Igor Gräzin ordineeriti täna Muhu Katariina kirikus diakoniks. Ordinatsioonitalituse viisid läbi peapiiskop Urmas Viilma, piiskop Joel Luhamets ja praost Anti Toplaan. Pidulikul missal teenisid kaasa Saarte praostkonna vaimulikud.

1952. aastal sündinud Igor Gräzinist saab Saarte praostkonna vikaardiakon, mis annab õiguse ja võimaluse teenida vajaduse korral erinevates saarte kogudustes.

Kirikuseadustiku kohaselt seisneb diakoni amet kuulutamises ja ligimese teenimises (Ap 6:1-6; 1Tm 3:8). Praostkonna vikaardiakoni ametiülesanded ja kohustused määrab kindlaks praostkonna praost.

«Ühesõnaga ma olen nagu praosti käsualune. Ja seda tähendabki see väljend vikaar,» selgitas Gräzin tänavu veebruaris ERRile.

Samas ei välista aastaid poliitikuna tegutsenud mees, et võib poliitikasse naasta.

Vikipeedia andmetel on Igor Gräzin olnud Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei liige, Ameerika Ühendriikide Vabariikliku Partei liige ja aastatel 1994–2019 Reformierakonna liige.

Aastatel 1989–1991 oli ta Nõukogude Liidu rahvasaadik, 2018–2019 Euroopa parlamendi liige ning 1995–1999 ja 2005–2018 riigikogu liige.

Diakoni ametivanne

Mina, NN, olles kutsutud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku diakoniametisse, tõotan ja vannun Jumala ees ja Tema püha sõna juures, et ma selles ametis tahan kuulutada ja levitada ainult seda õpetust, mille aluseks on Vana ja Uus Testament, Apostlik, Nikaia ja Athanasiuse usutunnistus, Augsburgi muutmata usutunnistus ja teised usutunnistuskirjad, mis on kogutud Liber Concordiae’sse.

Ma tõotan õpetaja abilisena ja juhatusel alandlikkuse ja ustavusega evangeeliumi kuulutada, rahvast armastuses teenida ja usus kinnitada, abivajajate eest hoolitseda ning juhul, kui minu kätte usaldatakse pühi sakramente, tõotan ma neid Jeesuse Kristuse seadmist mööda õigesti talitada.

Ma tõotan Eesti Evangeelset Luterlikku Kirikut kui oma vaimulikku ema austada ja armastada, jõudu mööda kaasa aidata tema ülesehitamisele, kuulekas olla oma vaimulikele ülemaile, ustavalt täita oma ametiülesandeid ning kohelda ametivendi vennaliku heatahtlikkusega. Selleks tahan täpselt täita oma kohustusi järgides õpetaja juhiseid ja korraldusi ning andes temale aru oma tööst.

Ma tõotan elada jumalakartlikult ja ausalt, kristlikus usus kasvada, oma teadmisi ja oskusi täiendada ning armastuses teenida kogudust ja ligimest, olles kõigile heaks eeskujuks.

Ma tahan järgida koguduses head korda ja traditsioone, mis aitavad rahvast juhatada jumalakartusele, ausale elule, armastusele ja üksmeelele.

Ma ei taha teha seda, mis minu ametis on sobimatu ja kahjustab kirikut. Kui ma olen eksinud, tahan ma sõnakuulelikult oma vaimulike ülemate manitsusi tähele panna ja nende nõuandeid järgida ning Jumala abiga ennast parandada.

Seda ja kõike muud, milleks kirikuseadus ja seadlused kohustavad, tahan ma ustavalt ja kõigest jõust pidada. Selleks aidaku mind Jumal.