Johannese 16:5–15

Kiidetud olgu Jeesus Kristus!

Kui sa peaksid tänapäeva elu iseloomustamiseks kasutama ühte ainukest sõna, siis ma arvan, et see võiks olla kiirus. Nii palju tegevust on meie elus, et vahel tundub, nagu jääks 24 tunnist päevas väheseks ja 7 päevast nädalas ei piisa kõikide tööde tegemiseks. Üks sotsioloog on ennustanud, et järgmisel sajandil saab ajast kõige enimnõutud tarbeese. See saab isegi tähtsamaks kui raha.

Ma lugesin hiljuti ühest pereajakirjast hea näite selle kohta. Noor, kolme koolieelse lapsega kodus istuv ema kaebas ajakirja toimetajale, et tal ei ole üldse vaba aega, et üksi või koos abikaasaga minna kodust välja kuhugi meelt lahutama. Sest kõik aeg kulub lastega tegelemisele, pesu pesemisele, triikimisele ja maja koristamisele.

Selle naise kaebuses ei ole midagi uut, mida arvatavasti enamus õrnema soo esindajatest ei oleks omal käel tunda saanud. Kuid üllatas mind hoopis toimetaja vastus. Ta soovitas neil palgata abilise. See ei tarvitseks olla mingi kallis koduabiline, vaid piisab ühest õpilasest, kes kord nädalas koristab toad ja valvab laste järele. Hingerahu on igal juhul tähtsam, kui see väike rahaline väljaminek. Kodused toimetused on palju talutavamad, kui sa tead, et abiline tuleb ja sa saad lõpuks  puhata.

Kas ei oleks tore endalgi abilist omada? Tänases kirjakohas  on Jeesus masendunud ja kurbade jüngrite keskel. Nad on kurvad, kuna Jeesus teatas neile, et Ta peatselt lahkub neist , ja läheb tagasi Isa juurde taevasse.  Ta oli olnud nende juhiks, õpetajaks, rõõmuks ja rahuks, lootuseks ja armastuseks.  Kuidas nad saavad hakkama ilma Temata? Kelle juurde nad nüüd peavad minema, et leida igavese elu sõnu? Mis saab Jumalariigi tööst kui Jeesus lahkub? Tulevik tundus jüngritele väga tume. Kuid Jeesus lohutas neid, et nad meelt ei heidaks. Ta ütles, et kavatseb nende murekoormat vähendada, saates neile abilise ja trööstija. Abiline kellest Jeesus kõneleb on Püha Vaim. Tema saabumine on midagi nii erilist, et jüngrid võivad suure rõõmuga seda kohtumist oodata. Püha Vaimu töö ei omanud tähendust mitte üksnes jüngritele, vaid ka meile siin kakstuhat aastat hiljem. Milles see tähendus seisneb, seda püüamegi täna lahti mõtestada.

Jeesus ütles, et Püha Vaim saab olema 1) maailmale veenvaks tunnistajaks ja 2) kristlastele tõe valgustajaks.

Mulle tundub, et Pühale Vaimule on ülekohut tehtud. Kuna Ta tegutseb nagu Kolmainu vaikiv partner, siis me märkame Teda üsna harva. Peamiselt siis, kui usutunnistust ütleme ja kui vahel Teda palves mainime. Kurb, et me nii vähe Talle tähelepanu pöörame. Ta on enamat väärt. Sest töö, mida Ta meis teeb, on väga oluline. Jeesus suri, et päästa meid meie pattudest, kuid ilma Püha Vaimuta ei oleks me sellest teadlikud. Tema on see, kes meie südametes usu Lunastajasse esile toob. Peale selle  on Tal muidki tegemisi, mida võime kõikjal enda ümber märgata. Mil moel, küsid sa. Eelkõige teenib ta meid tunnistajana. Ta teeb seda nii usklikele kui ka uskmatutele. Jeesus ütles Püha Vaimu kohta: “Ja kui Ta tuleb, siis Ta toob maailmale selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta; patu kohta, et nad ei usu minusse; õiguse kohta, et ma lähen Isa juurde ja te ei näe mind enam; kohtu kohta, et maailma vürst on süüdi mõistetud.”

Kas Jeesuse ennustus täitus? Jah, just nii, nagu Ta ütles, nii ka juhtus. Viiskümmend päeva pärast Jeesuse surnuist ülestõusmist saabus lubatud abistaja oma täies väes. See oli Nelipühal, kui jüngrid – need tahumatud ja harimatud mehed – muudeti Vaimu jõul kõneosavateks evangeeliumi kuulutajateks. Neist said jõulised kirjanikud, kelle sule läbi Püha Vaim on kinkinud meile Uue Testamendi. Alates tollest päevast on Püha Vaim osutunud tõeliseks selguse toojaks.

Kas sa mäletad, kuidas Jeruusalemma rahvas reageeris Peetruse esimese nelipüha jutlusele? Peetrus, täis Püha Vaimu väge, ütles rahvale, et nad on hakkama saanud raske patuga. Nad on sooritanud raske kuriteo, lüües süütu Jumala Poja risti. Aga teadku nüüd kogu rahva sugu, et Jumal on sellesama Jeesuse teinud Issandaks ja Messiaks. Seda kuuldes lõikas see paljudele südamesse ja nad küsisid Peetruselt: “Mida me peame tegema mehed – vennad?” Aga Peetrus ütles neile: “Parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse pattude andeks saamiseks.” Nende südames mõistis Püha Vaim neid nende pattudes süüdi. Just samuti töötab Püha Vaim ka tänapäeval. Ta aitab inimestel näha oma süüd. Vaadakem vaid enda ümber! Maailm on täis inimesi, kes teavad, et nad on patused, et elavad Jumala tahte vastaselt, kuid nad ei oska selle teadmisega midagi peale hakata. Psühhiaatrid pingutavad kõigest jõust, veenmaks inimesi, et nad ei tohi ennast süüdlasena tunda. Nende õpetuse kohaselt peaksime iga minut endale sisendama: ma ei ole süüdi, ma ei ole süüdi. Sellisel moel võime küll süütunde mõtetest välja tõrjuda, kuid alateadvusest ei kao ta kuhugi. On ainult üks võimalus süükoormast vabanemiseks. Sellesse tuleb ausalt suhtuda. Süü tuleb omaks võtta, kahetseda ja anda see Jeesuse kätte ning usaldada Tema õigeks mõistmist. Seda püüabki Püha Vaim maailmale selgeks teha. Läbi apostel Pauluse suu Ta kuulutab: “Issand Jeesus loovutati meie üleastumiste pärast ja äratati üles meie õigeks saamise pärast.”

Püha vaim pole tulnud selleks, et meie meelt lahutada, teha tunnustähti või imesid meie erutamiseks või selleks, et me end hästi tunneksime. Ei, kogu Tema tegevuse jumalik eesmärk on meid ette valmistada kohtumiseks Kristusega. Ja tänagi Ta kuulutab meile: “Mina, Jumala Püha Vaim, olen läkitatud teile avama tõde, mis teeb teid vabaks kõigist teistest kiindumustest. Minu tõde purustab iga sideme patu ja uskmatusega. Teie ei ole maailmast: teid juhitakse aulisele kohtumisele oma peigmehega. Valmistuge Tema pulmapeoks. Kõik ettevalmistused on juba tehtud ja praegu ma valmistan teid! Ma tahan teid teha laitmatuks pruudiks, kelle südames on sügav armastus Tema vastu.” See ongi Püha Vaimu töö – ilmutada kogudusele Kristust, et me Teda armastaksime.

Püha Vaimu kohustus seisneb veel selles, et meid Kristuse  äraolekul lohutada. Jeesus ütles, et Isa annab teile teise Trööstija, et see teie juurde jääks igavesti.

Trööstija tähendab seda, kes lohutab sind valus ja mures, kes kergendab valu ja kannatust, toob rahu, kinnitab ja julgustab. Selle sõna kreekakeelne tähendus on: see, kes sind asetab sooja ja ohutusse voodisse. Nimetades Püha Vaimu Trööstijaks, tegi Jeesus eksimatu avalduse. Ta ütles ette, et Tema rahval tuleb kannatada ja ta vajab lohutust. Jumal läkitas Püha Vaimu rakendama kogu Tema vägevust, et kaitsta sind saatana kallaletungide eest, tõsta üles sinu vaim, eemaldada masendus ja täita su hing Issanda armastusega. Pühale Vaimule on ülimalt kurvastav see, kui sa päev päeva ja aasta aasta järel elad jätkuvalt kui jõuetu ja nõder orb. On kohutav uskmatus jääda kartlikuks ja muretseda homse päeva pärast, närveerida nagu sa oleks jäetud üksi. Püha Vaim ei kao kuhugi. Ta trööstib sind kiusatustes ning kõneleb selgesti ja arusaadavalt sinu katsumustes: “Ära häbene oma katsumusi ega kiusatusi. Tõuse üles! Jumal valmistab sinus kannatlikust, kasvatab vilumust. Ta armastab sind sinu valus.” Püha Vaim ei ole tulnud sinu üle kohut mõistma – Ta tuli pattu paljastama ja kohut mõistma maailma üle. Aga sulle tuli Ta näitama, et Isa on sind lapsendanud ja Ta armastab sind õrnalt. Püha Vaim ütleb sulle just praegu: “Nagu ema oma last trööstib, samuti trööstin Mina teid.”

Maa peal pole suuremat lohutust sellest, mille annab Püha Vaim. Inimesed jooksevad nõuandjate, psühholoogide ja sõprade juurde. Pöörduvad raamatute, loengute, seminaride ja konverentside poole. Ent kui palju tröösti nad saavad? Nii vähe, et sellega ei jõuta kojugi. See kõik on asjatu, valu tuleb tagasi.  Kannatavale hingele ei suuda maailm anda midagi. Sellepärast vajadki sa Püha Vaimu eneses. Ainult Tema võib sind asetada ööseks soojasse voodisse ja täita su südame täieliku rahuga. Ainult Tema võib sind kurbuses ja mures tõeliselt trööstida. See trööst pole ajalik, vaid igavene.

Kui sa ei ole varem palunud Püha Vaimu kohalolekut, siis tee seda nüüd. Ära otsi tunnustähti, vaid janune rohkem Jeesuse järele. Ütle lihtsalt: “Jeesus tule ja rõõmusta mu südant; Püha Vaim tule ja valitse mind ning ole minu teejuht.” Aamen.