Kümme USA mainekate ülikoolide professorit on pöördunud Soome rahvasaadiku Päivi Räsäneni ja piiskop-elekt Juhana Pohjola tagakiusamise tõttu USA rahvusvahelise usuvabaduse komisjoni poole palvega kehtestada usuvabadust eirava ja sellega tõsiselt inimõigusi rikkuva Soome peaprokuröri ja tema abiliste vastu sanktsioonid. Meie Kirik avaldab kirja tõlke.

Ameerika Ühendriikide Rahvusvahelise Usuvabaduse Komisjonile

Austatud esimees Bhargava, aseesimees Perkins ja komisjoni liikmed Bauer, Carr, Davie, Maenza, Moore ja Turkel

Soome peaprokurör on algatanud kriminaalmenetluse, mis sunnib Soome vaimulikke ja usklikke valima vangla või oma usust tulenevatest õpetustest loobumise vahel.

Esiteks on peaprokurör Raija Toiviainen esitanud Soome parlamendiliikmele ja endisele siseministrile dr Päivi Räsänenile kolmes «rahvarühma vastu vaenu õhutamise» episoodis süüdistuse selle eest, et ta avaldas rahumeelselt oma vaateid abielule ja seksuaalsusele. Dr Räsäneni vastu esitatud süüdistused on seotud tema kirjutatud brošüüriga, mis kannab pealkirja «Ta lõi nemad meheks ja naiseks: homoseksuaalsed suhted esitavad väljakutse kristlikule inimesekäsitusele» ja mille andis 2004. aastal välja Lutheri Ühing. Brošüüris leiab dr Räsänen, et kirik peaks heebrea Piibli ja kristliku Pühakirja õpetuste põhjal pidama homoseksuaalseid suhteid patuseks.

Teiseks on peaprokurör esitanud Soome Evangeelse-Luterliku Misjonipiiskopkonna valitud piiskopile dr Juhana Pohjolale süüdistuse ühes vaenuõhutamise episoodis – dr Räsäneni brošüüri väljaandmise eest.

Süüdistuse esitamine peaprokuröri poolt silmapaistva rahvasaadiku ja piiskopi vastu saadab kõigile soomlastele üheselt mõistetava sõnumi: mitte keegi neist, kes järgivad judaismi, kristluse, islami ja mitmete teiste religioonide traditsioonilist õpetust abielu ja seksuaalmoraali kohta, pole riikliku ahistamise eest kaitstud, kui nad peaksid piiskop Pohjola ja dr Räsäneni kombel väljendama oma moraalseid ja usulisi veendumusi.

Need süüdistused kujutavad endast tõsist inimõiguste rikkumist. Need rikuvad inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklit 18, kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklit 18 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 10, mis kõik kinnitavad iga inimese õigust «kuulutada usku või veendumusi … õpetamise kaudu». Samuti rikuvad nad mitut ÜRO deklaratsiooni sätet igasuguse usul ja veendumustel põhineva sallimatuse ja diskrimineerimise kaotamise kohta, sealhulgas selle kinnitust õigusele «kirjutada, välja anda ja levitada asjakohaseid trükiseid», mis väljendavad usulisi veendumusi.

Neid süüdistusi ei saa pidada tavapäraseks Euroopa stiilis «vihakõne» seaduse rakendamiseks. Avaliku korra, võrdõiguslikkuse ja usuvabaduse hüvede mõistlik tasakaal ei saa kunagi toetada uskumise ja veendumuste väljendamise õiguse taolist mahasurumist. Süüdistuse esitamine on otsene rõhumise akt.

Rahvusvaheliselt tunnustatud sõnavabaduse ja usuvabaduse õiguse kaitsmiseks peab USA nüüd reageerima kuritarvitustele Soomes, nagu ta on hiljuti reageerinud teistele usuvabaduse rikkumistele mitte-lääneriikides.

Näiteks tunnistas välisministeerium 2020. aastal Xiameni avaliku julgeoleku büroo ülema inimõiguste rikkujaks vastavalt 2020. aasta välisministeeriumi, välisoperatsioonide ja nendega seotud programmide seaduse § 7031 punktile c seotuse eest oma usku praktiseerinud Falun Gongi järgijate kinnipidamise ja ülekuulamisega. Niisamuti tunnistasid rahandusministeerium ja välisministeerium aastal 2020 ja 2021 mitu Hiina ametnikku Xinjiangis inimõiguste rikkujaks nende rolli tõttu uiguuri moslemite kinnipidamisel. Peaprokurör Toiviaineni staatus Euroopa ametnikuna ei tohi teda päästa sanktsioonidest traditsiooniliste kristlaste ahistamise eest Soomes.

Seetõttu palume USCIRFil paluda USA riigisekretäril Anthony Blinkenil tunnistada peaprokurör Toiviainen vastavaks paragrahvi 7031 punktile c, mis nõuab sekretärilt viisa andmisest keeldumist ametnikele (ja nende pereliikmetele), kes on toime pannud «suuri inimõiguste rikkumisi».

Lisaks palume, et USCIRF kutsuks USA rahandusministrit Janet Yellenit üles kohaldama peaprokurör Toiviainenile üleilmset Magnitsky seadust ja sellega seotud õigusakte. Täitevmäärus 13818 annab sekretärile õiguse kehtestada majandussanktsioone isikutele, kes on «vastutavad tõsiste inimõiguste rikkumiste eest või on nende toimepanemises otseselt või kaudselt osalenud». Peaprokurör Toiviainen ja kõik prokurörid, kes otsustavad teda aidata, vastavad ilmselgelt sellele määratlusele.

Lõpuks märgime, et sellise ulatusega inimõiguste rikkumiste suhtes ei ole aegumistähtaegu. Kui USCIRFi üleskutsed tunnistada peaprokurör Toiviainen ja tema kaaslased inimõiguste rikkujaks ei peaks leidma toetust, palume lugupidavalt, et USCIRF ei laseks lihtsalt sellel teemal kaduda. Palume teil jätkata meie valitsuse survestamist, et ta kasutaks oma seaduslikke volitusi ja täidaks USA seadustest tulenevaid kohustusi inimõiguste rikkumiste ohvrite, sealhulgas dr Päivi Räsäneni ja piiskop Juhana Pohjola aitamiseks. Lisaks palume USCIRFil oma aastaaruandes võtta arvesse inimõiguste rikkumisi Soome peaprokuröri poolt oma hinnangus usuvabaduse olukorrale kogu maailmas.

Peter Berkowitz 
Ted and Dianne Taube Senior Fellow 
Hoover Institution 
Stanford University 
 
Keegan Callanan 
Associate Professor of Political Science 
Middlebury College 
 
Carlos Eire 
T. L. Riggs Professor of History and Religious Studies 
Yale University 
 
Robert P. George 
McCormick Professor of Jurisprudence 
Director of the James Madison Program in American Ideals and Institutions 
Princeton University 
 
Mary Ann Glendon 
Learned Hand Professor of Law Emerita 
Harvard University 
 
Sergiu Klainerman 
Eugene Higgins Professor of Mathematics 
Princeton University 
 
John B. Londregan 
Professor of Politics and International Affairs 
Princeton University 
 
Jacqueline C. Rivers 
Lecturer in African & African-American Studies 
Harvard University 
Executive Director 
Seymour Institute for Black Church and Policy Studies 
 
David Rivkin 
Partner 
BakerHostetler 
Washington, DC 
 
Adrian Vermeule 
Ralph S. Tyler, Jr. Professor of Constitutional Law 
Harvard University