SAPTK esimees Varro Vooglaid juhib avalikkuse tähelepanu asjaolule, et samasooliste isikute kooselu küsimuses ei ole Eesti Vabariigi põhiseadus muutunud, küll aga on kardinaalselt oma seisukohta muutnud endine õiguskantsler Allar Jõks, kes väidab nüüd, et võimalik rahvahääletus kooseluseaduse tühistamise üle oleks põhiseadusega vastuolus.

2006. aastal oli Allar Jõks õiguskantslerina seisukohal: "Käesoleval ajal ei tulene Eesti põhiseadusest ega Eesti õiguskorra osaks olevatest rahvusvahelistest ega Euroopa Liidu õigusnormidest homoseksuaalsete paaride õigust nõuda samasoolise partnerlussuhte reguleerimist. Samasooliste partnerlussuhte võimaldamine on vähemalt seni riikide poliitilise otsustuse küsimus, millesse õiguskantsler põhiseadusliku institutsioonina sekkuda ei saa."

Aastal 2019 asus Allar Jõks advokaadina järgmisele seisukohale: "Riigikohus on märkinud, et Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika kohaselt kuulub samasooliste isikute kooselu, kui tegemist on püsiva faktilise partnerlusega, perekonnaelu kaitsealasse. Põhiseaduse § 26 esimene lause annab igaühele õiguse perekonna- ja eraelu puutumatusele. PS §-st 26 koostoimes PS §-s 14 tagatud üldise põhiõigusega menetlusele ja korraldusele tuleneb õigus, et riik kehtestaks piisava õigusliku regulatsiooni, mis võimaldaks tagada samasooliste isikute eraelu puutumatuse. Sarnaselt tagab PS § 27 lõige 1 muu hulgas õiguse sellele, et seadusandja kehtestaks perekonnaelu õiguse kasutamiseks vajaliku õigusliku raamistiku ja kohased menetlused. Järelikult peab olema loodud õiguslik raamistik samasooliste isikute kooselu jaoks."