57 protsenti Soome luterlikest pastoritest on valmis laulatama samasoolisi paare, kui kirik selle heaks kiidab. Värskes uuringus tõdetakse, et Soome evangeelne-luterlik kirik on loobunud õpetusest, et homoseksuaalne käitumine on patt – seda peab patuks vaid veerand vaimulikest. Pooled vaimulikest leiavad, et Piibli õpetus homoseksuaalsusest ei ole tänapäeval enam pädev, ja vähem kui pooled vaimulikest peavad abielu Jumala määratud kooselu vormiks.

Ida-Soome ülikooli uuringu äsja avaldatud tulemuste kohaselt peavad enam kui pool Soome evangeelse-luterliku kiriku vaimulikest homoseksuaalset kalduvust loomulikuks ning osaks Jumala loomistööst. Ligikaudu neljandik vaimulikest peab seda aga ebaloomulikuks. Kaks kolmandikku vaimulikest arvab, et homoseksuaalsus on kooskõlas kristliku arusaamaga inimesest ning iga viies vaimulik leiab, et need ei ole omavahel kooskõlas. Pooled vaimulikest leiavad, et Piibli õpetus homoseksuaalsusest ei ole tänapäeval enam pädev, vastupidisel arvamusel on vähem kui kolmandik vaimulikest.

Uuringu kokkuvõttes märgitakse, et Soome evangeelne-luterlik kirik on loobunud õpetusest, et homoseksuaalne praktika on patt. Vaid üheksa protsenti vaimulikest leiab, et homoseksuaalne kalduvus on patt, homoseksuaalset käitumist peab patuks veerand vaimulikest.

Kokkuvõttes nenditakse, et arvatavasti on kiriku õpetus homoseksuaalsuse kohta ebaselge, sest veerandi vaimulike arvates kiriku õpetus kiidab homoseksuaalsed teod heaks, kolmandik aga kinnitab, et nii see ei ole. 

Kaks kolmandikku vaimulikest leiab, et avalik homoseksuaalne käitumine ei ole takistuseks töötamisele kirikus, viiendik vaimulikest on vastupidisel seisukohal. 70 protsenti vaimulikest kiidab heaks selle, et homoseksuaalid saavad oma kooselu registreerida, ning 14 protsenti on sellele vastu.

40 protsenti Soome luterlikest pastoritest on vastu samasooliste kiriklikule laulatamisele, kuid ligi pooled toetavad seda. Veel suuremat toetust pälvis samasooliste riiklikult registreeritud kooselu kiriklik õnnistamine. Kui kirik peaks samasooliste paaride kirikliku laulatuse heaks kiitma, on 57 protsenti vaimulikest seda tegema. Enam kui kolmandik vaimulikest on aga sellele vastu. Ehkki kirik ei ole samasooliste kiriklikku laulatamist heaks kiitnud, on iga viies vaimulik valmis seda tegema juba praegu.

Suurem osa vaimulikest peab oluliseks abielu laulatamise ja õnnistamise küsimustes lähtumist südametunnistuse vabadusest. Ligikaudu viiendik vaimulikest tunnistab, et on osalenud kampaaniates samasooliste paaride abielude poolt.

Üldiselt võib märkida, et naispastorid on samasooliste paarisuhte küsimuses positiivsemalt meelestatud kui meespastorid. Piiskopkondadest on suhtutakse sellesse kõige soosivamalt Helsingis ja Espoos, kõige kriitilisem on Oulu piiskopkond. Samuti on kriitilisemad koguduste juhtivad vaimulikud (kirkkoherra) ning alalise töölepinguga vaimulikud (kappalainen), kes erinevad selles tähtajalise lepinguga töötavatest pastoritest (seurakuntapastori, selektiivipappi)

Vaimulike arvamused lahknevad ka suhtumises abielu institutsiooni. Vähem kui pooled vaimulikest peavad abielu Jumala määratud kooselu vormiks. Peaaegu kolmandik vaimulikest aga leiab, et Jumal kiidab heaks ka teistsugused kooseluvormid. Uuring märgib üllatavana asjaolu, et vaid kaks kolmandikku vaimulikest peab abielu Jumala loodud institutsiooniks – iga kuues vaimulik arvab teisiti.

Uuringus märgitakse, et peaaegu igal vaimulikul on samasooliste paaride laulatamise või õnnistamise küsimuses selge seisukoht, mis osutab sellele, et küsimust on omavahelistes aruteludes palju käsitletud.

Uuringu elektrooniline ankeet saadeti 2017. a märtsis 2639 pastorile, kellest vastas 20,2 protsenti ehk 534 vaimulikku.

Uuringu soomekeelse raportiga saab tutvuda siin.