Kuigi õigeusu traditsioonis saab autokefaalia (kreeka k αὐτοκεφαλία) ehk iseseisva kiriku staatuse anda vaid oikumeeniline patriarh – kuid seda on praktiseerinud ka Moskva patriarhaat –, sai Läti Õigeusu Kirik n-ö autokefaalse kiriku staatuse ilmaliku riigi parlamendi otsusega.

Nimelt Läti seim ehk parlament otsustas, et Läti Õigeusu kirik peab katkestama kõik kanoonilised sidemed Moskva patriarhaadiga, mille osa ta ametlikult on, ning viima 31. oktoobriks kiriku põhikirja kooskõlla seadusesse tehtud muudatustega.

Läti parlamendi kodulehel teatakse: «Neljapäeval, 8. septembril, võttis Seim kiirkorras vastu Läti õigeusu kiriku seaduse muudatused, millega kehtestatakse Läti Õigeusu Kiriku ja kõigi selle piiskopkondade, koguduste ja institutsioonide täielik sõltumatus kõigist väljaspool Lätit asuvatest kirikuvõimudest (autokefaalne kirik).»

Läti Õigeusu Kirik tegi seepeale järgmise avalduse, rääkides selles samuti riigi poolt antud «autokefaalsest staatusest»:

«8. septembril muutis Läti Vabariigi Seim Läti riigi presidendi hr Egils Levitsi algatusel Läti õigeusu kiriku seadust. See otsus on juriidilist laadi ja vastuvõetud muudatused on seotud Kiriku õigusliku staatusega. Riik kehtestas meie kirikule autokefaalse staatuse. Riik on määranud, et Läti Õigeusu Kirik on juriidiliselt sõltumatu kõigist väljaspool Lätit asuvatest kirikukeskustest, säilitades vaimse, palve- ja liturgilise osaduse kõigi maailma kanooniliste õigeusu kirikutega. Muutus staatuses ei muuda õigeusku, dogmasid, kiriku liturgilist elu, kalendristiili, jumalateenistuse sakraalset keelt, riitusi, traditsioone ja kiriku sisemist elu. Läti Õigeusu Kiriku Sinod kutsub vaimulikke ja ilmikuid armastusega üles säilitama rahulikku meelt, hoidma meie kiriku ühtsust, järgides rangelt meie Läti riigi seadusi. Elades vaimselt ja palvemeelselt purunematus ühtsuses kogu õigeusu maailmaga, hoidkem oma usu puhtust ja tugevdagem püha õigeusku Lätimaal. Palume kõigil usklikel innukalt ja palavalt palvetada meie Püha Kiriku eest, armuline Issand hoidku teda rahus ja õitsengus.»

Arvestades Läti Õigeusu Kiriku vaoshoitud reaktsiooni riiklikule sekkumisele kiriku siseasjadesse võib oletada, et Läti riigi ja kiriku juhtkonna vahel on jõutud ühistele seisukohtadele.

Riia ja kogu Läti metropoliit Aleksander on sõja Ukrainas hukka mõistnud, märkides, et sõda on kohutav patt.

Läti Õigeusu Kiriku avaldus vene keeles:

О изменениях в Законе о Латвийской Православной Церкви

8 сентября, по инициативе Президента Латвийского Государства господина Эгила Левитса, Сейм Латвийской Республики внёс изменения в Закон о Латвийской Православной Церкви. Это решение носит юридический характер и принятые изменения касаются юридического статуса Церкви. Государство установило статус нашей Церкви как автокефальный. Государство определило, что Латвийская Православная Церковь юридически независима ни от одного церковного центра, находящегося за рубежами Латвии, сохраняя духовное, молитвенное и литургическое общение со всеми каноническими Православными Церквами мира. Изменение статуса не меняет Православную Веру, догматы, Литургическую жизнь Церкви, календарный стиль, сакральный богослужебный язык, обряды, традиции и внутреннюю церковную жизнь. Синод Латвийской Православной Церкви с любовью призывает духовенство и мирян сохранять мирное устроение духа, поддерживать единство нашей Церкви, неукоснительно соблюдая законы нашего Латвийского Государства. Сопребывая духовно и молитвенно в нерушимом единстве со всем Православном миром, сохраним чистоту нашей Веры и будем укреплять Святое Православие на Латвийской земле. Просим Всех верующих усердно и горячо молиться о нашей Святой Церкви, да сохранит Её в мире и благополучии Милосердный Господь.