Helsingi ülikooli tsiviilõiguse professori Urpo Kangase arvates on pärast abieluseaduse muutumist sooneutraalseks 2017. aasta märtsis Soome evangeelsel-luterlikul kirikul kohustus laulatada samasoolisi paare.

Professor Kangase seisukoht on esitatud eksperthinnangus, mille kirikuvalitsus tellis, et hinnata abieluseaduse muutumise mõju kirikule.

Laulatamise kohustust oleks võimalik vältida, kui kirikukogu otsustaks eraldi, et laulatada võib üksnes erisoolisi paare. Kirikukogu koguneb enne seaduse jõustumist vaid ühel korral, käesoleva aasta novembris. Samas on kirikukogus taolise otsuse vastuvõtmine raskendatud, sest nii samasooliste paaride laulatamise pooldajatel kui vastastel puudub vajalik kvalifitseeritud häälteenamus.

Soome luterliku kiriku abielukäsitus sõnastatakse kirikuseaduses, mille kehtestab parlament kirikukogu ettepanekul, kirikukogu koostatud kirikukorras ja jumalateenistuste korda kirjeldavas kirikukäsiraamatus. Üheski neist ei nimetata eraldi, et kiriklikku abiellu saavad astuda vaid erisoolised paarid. Ehkki kirikukäsiraamat nimetab pruuti ja peigmeest, ei pea Kangas seda juriidiliselt siduvaks. 

Kangase hinnangul tähendab see, et samasoolise paari laulatamisel vaimuliku poolt on tegemist õiguslikult kehtiva abieluga.

Samuti pole piiskopkondade toomkapiitlitel õigust taolise vaimuliku karistamiseks. Küll aga on võimalik, et probleeme tuleb taolisest laulatusest keelduval vaimulikul, kuna abielu sõlmimisel on tema tegevus võrdsustatav riigiametniku omaga. Vaimuliku taganemisõiguse peaks Kangase hinnangul määrama parlament seadusega ning seda ei saa kehtestada pelgalt kirikukogu otsusega.

Ehkki abielu sooneutraalseks muutmise rahvaalgatuse eelnõu sisaldas viidet usuliste ühenduste õigusele keelduda samasooliste paaride laulatamisest, on mitmed usulised ühendused väljendanud juba enne seaduse vastuvõtmist kartust, et neid võidakse hakata senise laulatamispraktika tõttu süüdistama diskrimineerimises.

© Meie Kirik