EELK peapiiskop Urmas Viilma rõhutas veebilehele Meie Kirik antud usutluses Annika Laatsi kaasust kommenteerides, et EELK seisukohad ja õpetus on endised ning kiriku ametlik õpetus saab olla vaid üheselt mõistetav.

K: Paljusid inimesi, sealhulgas erinevate koguduste liikmeid, hämmastas see, et õpetaja Annika Laats kaitses telesaates „Suud puhtaks“ homoseksuaalsete paaride õigust kooselule. Kristlikud kirikud, kaasa arvatud EELK, on ju õpetanud väga selgelt, et homosuhete praktiseerimine on patt. Kui kirikuõpetaja avaldab toetust samasooliste kooselule, siis toetab ta inimeste elamist patus. Millisele seisukohale asus konsistoorium? 

V: Konsistoorium ei arutanud kiriku seisukohtade revideerimist ega muutmist. Istungil arutati Annika Laatsi esitatud seletuskirja ja tema kohapeal antud selgituste valguses „Suud puhtaks“ saate tekitatud segadust ning lahkarvamusi kirikus ja ühiskonnas. Kõik konsistooriumi liikmed said avaldada oma arvamust ja esitada omalt poolt küsimusi. EELK seisukohad ja õpetus on endised ning nende muutmise vajadust keegi otsesõnu ei väljendanud.

Ka Annika Laats ise väljendas selgelt, et ta on kiriku õpetuse toetaja, mille kohaselt abielu sõlmitakse ainult mehe ja naise vahel ning seda põhimõtet tuleb kaitsta kirikus ka edaspidi. Samuti ei pea ta mõistlikuks abielu mõiste laiendamist samasooliste kooselule. Samuti kinnitas Annika Laats üle juba enda sõnul varem väljendatud seisukohta, et tal ei ole mingit kavatsust hakata laulatama samasoolisi paare, kuna laulatus on meie kirikus ainult mehe ja naise vaheline liit ning ta ei asu toimima kirikuseaduse vastaselt.

Annika Laats kinnitas ka, et ei ole väljendanud seisukohta, et plaaniks õnnistada homoseksuaalse sättumusega inimeste kooselu. Oma saates väljendatud ja erimeelsusi toonud sõnu selgitades kinnitas Annika Laats üle oma isikliku seisukohana selle, et tema hinnangul vajavad samasoolised paarid oma kooseluks reguleerivaid norme ühiskonnas ning tema hinnangul on selleks piisavaks normiks kooseluseadus, mis oma olemuselt pole siiski sugugi täiuslik. Annika Laats tunnistas, et saates ei oleks ta oma seisukohti pidanud väljendama rõhutades, et ta on kirikuõpetaja.

K: EELK kirikuvalitsuse pressiteatest võis lugeda, et õp Annika Laatsile avaldati konsistooriumi istungil hoopis tänu. Millise sõnumi annab see kiriku avalikkusele ja ühiskonnale, kui kiriku usu ja õpetusega vastuollu läinud õpetaja puhul tõstetakse esile tema varasemaid teeneid? Inimestele jääb mulje, et peapiiskop Urmas Viilma ja kogu juhtkonna jaoks ei ole probleem, kui mõned kirikuõpetajad ei pea rasket pattu patuks, vaid hoopis kiidavad takka?

V: Hinnates vaimulike või ka teiste töötegijate panust kirikus, tuleb tunnustada selle eest, mis on tunnustamist vääriv ja korrale kutsuda ning manitseda selle eest, mis väärib manitsemist. Kõik teod on vaadeldavad eraldi ja ka väärivad hindamist eraldi.

Nõnda arutati konsistooriumi istungil avameelselt ja ausalt nii seda, mis on läinud valesti, tekitanud küsimusi ning segadust, kui ka seda kõike, mida Annika Laats on oma vaimuliku või hingehoidja ametis teinud sellist, mis on väärinud tunnustamist.

Pressiteatest tuleb selgelt välja, mille eest on Annika Laats kiriku tänu väärinud. „Suud puhtaks“ saade ja sellega kaasnenud segadus, pinged ja erimeelsused kirikus või ühiskonnas ei olnud see, mille eest Annika Laatsile tänu avaldasin. Need teemad leidsid istungil vastavat käsitlemist ja ma loodan, et kõik, keda kogu see teema on puudutanud, on tehtud vigadest valmis õppima.

K: Ametlikust teadaandest võib lugeda, et kirikuvalitsuse arvates „on vajalik algatada kirikus asjakohane terve ja üksteist arvestav teoloogiline ja kiriku praktilist elu puudutav arutelu, mis arvestaks piisavalt kõigi erinevate seisukohtadega“. Aga mismoodi saab arvestada kõigi erinevate seisukohtadega, kui on vaid üks ametlik õpetus? Siis muutub ju kirik arvamusfestivaliks ja Kristuse kari jookseb segaduses laiali?

V: Arutelu, kui seda pidada,  peab olema üksteist arvestav. See tähendab, et peab andma võimaluse erinevaid seisukohti esitada ning olema seeläbi erinevaid osapooli kaasav ja arvestav. Arutelude tulemused või võimalikud otsused, kui nendeni peaks kunagi tekkima vajadus jõuda, ei saa loomulikult olla kõigi soovide ja tõlgendustega arvestavad, kuna oleksid sellisena tõenäoliselt üksteisele vastukäivad. Kiriku ametlik õpetus saab olla üheselt mõistetav.

Kuidas ja millal sellised arutelud peaksid või võiksid alata, kirikuvalitsus ei arutanud ega pannud paika järgmiseid samme. Tõdeti lihtsalt, et needki teemad koos kõigi muude perekonda ja abielu puudutavate küsimustega, mis täna muret tekitavad, vajavad kirikus arutamist, läbi palvetamist ja Jumalalt juhatuse küsimist. Hoolimata sellest, et avalik surve või peavoolumeedia tahab olla tempo dikteerijaks, ei saa kirik sellest lähtuda.

K: On kristlasi, isegi EELK liikmeid, kes arutlevad kogu selle homotemaatika tõttu (nähes ka arenguid mõnedes naaberkirikutes): kas luterlik kirik on hereetiline, olles hüljanud selge Jumala Sõna õpetuse? Kas ma ikka saan selles kirikus õndsaks? Mida neile kosta?

V: Kirikus, mille õpetuse keskmes on Kristus ja Tema arm, kus kuulutatakse puhast Jumala Sõna ja jagatakse korrakohaselt sakramente, saab inimene õndsaks. Eesti luterlikku kirikut võib kindlasti täna pidada selliseks kirikuks, kus inimene õndsaks saab ning muret tundma ei pea.

Küsitles Veiko Vihuri

© Meie Kirik