Meie Kiriku toimetuselt. Ingeri luterlik kirik võttis eelmise aasta oktoobris vastu deklaratsiooni "Samasooliste vahelistest suhetest". Deklaratsiooni valmistas ette Ingeri kiriku teoloogiakomisjon ning selle kiitsid heaks piiskop ja kirikuvalitsus. Kirikukogu kiitis deklaratsiooni heaks 16. oktoobril 2015 osana kiriku usulisest pärandist.

Ingeri kiriku koordinaator Jukka Paananen on öelnud ajalehele Uusi Tie, et deklaratsiooni taga ei ole mingit kiriku sisest probleemi, vaid sellega sooviti öelda ausalt välja, milline on kiriku seisukoht selles küsimuses.

Paananeni järgi võtab sekulaarne kultuur hoogsalt võimust ka Venemaal, kus kirik põhiliselt tegutseb, teisalt valmistab muret olukord partnerkirikutes.

Eesti evangeelse-luterliku kiriku (EELK) kirikukogu on oma 2009. aasta deklaratsiooniga kinnitanud, et pühakirja ei saa ümber tõlgendada homoseksuaalset suhteid heakskiitvas tähenduses.

Homoseksuaalsus on Piibli järgi patt, mida käsitletakse nii Vanas kui Uues Testamendis ühtviisi negatiivses valguses. Kristliku arusaama kohaselt ei saa pattu "normaliseerida".

Ühtlasi deklareeris EELK kirikukogu 2009. aastal, et samasooliste isikute kooselu õnnistamine või koguni laulatamine ei ole kooskõlas pühakirja ja kristliku usuga. Kui üks kirik taolise tegevuse ametlikult heaks kiidab, avaldub selles selge erinevus kristliku usu ja kiriku õpetuse mõistmises, mis takistab altari- ja kantsliosaduse teostamist kirikute vahel.

Erinevalt Ingeri kirikust peab EELK võimalikuks homoaktivisti osalemist kiriku töös. Näiteks kuulub kirikuvalitsuse juures tegutseva avalike suhete komisjoni koosseisu MTÜ Geikristlaste Kogu juhatuse liige Meelis Süld. Põhikirja kohaselt on selle ühenduse eesmärk "seksuaalvähemustele võrdse kohtlemise taotlemine ja võrdsete võimaluste tagamine ühiskonnas ning usulistes ühendustes".

Teadaolevalt ei ole EELK seni avalikult teatanud, kas ja millised partnerkirikud on homoseksuaalsuse küsimuses taganenud kristlikust usust ja õpetusest, kas ja kuidas on neile tutvustatud EELK seisukohti ning milles konkreetselt väljendub altari- ja kantsliosaduse takistatus.

* * *

Deklaratsioon "Samasooliste vahelistest suhetest"

1.

Ingeri evangeelne-luterlik kirik, kes tunnistab inimlikest seadustest ja tavadest sõltumatut Jumala sõna ülima autoriteedina, peab samasooliste inimeste vahelisi seksuaalsuhteid patuks ning peab kategooriliselt võimatuks, et selliseid suhteid saaks tunnistada Jumala tahte kohaseks isegi siis, kui riik ja ühiskond neid vormiliselt tunnistavad (Ap 5:29).

2.

See Ingeri kiriku seisukoht ei põhine teadusel, ilmalikel seadustel või inimlikel traditsioonidel, vaid selgel ja ühemõttelisel Piibli õpetusel sellest, et samasooliste vahelised suhted on “terve õpetuse vastu” (1Tm 1:9–10), pattulangemise (Rm 1:21–24) ning “loomuvastaste” ja “häbitute kirgede” tagajärg (Rm 1:26–27).

3.

Ingeri kirik peab oma kristlikuks kohuseks ning kohustab ka kõiki oma pastoreid ja diakoneid andma inimestele, kes on langenud patusesse suhtesse samasoolise inimesega, edasi Piibli hoiatuse, et sellised “ei päri Jumala riiki” (1Kr 6:9–10), ning armastusega õhutama neid loobuma patust ja meeleparanduses “end pesema, pühitsema ja õigeks saama meie Issanda Jeesuse Kristuse nimes” (1Kr 6:11).

4.

Inimese, kes on olnud patuses suhtes samasoolise inimesega, võib kiriku osadusse võtta vaid siis, kui ta selgelt ja ühemõtteliselt tunnistab sellise suhte patusust, tõeliselt kahetseb ja kindlalt keeldub edaspidi Jumala tahte vastastest suhetest.

5.

Ingeri kirik eitab kategooriliselt väidet, et samasooliste vaheline suhe erineks Jumala silmis või Kirikus millisest tahes Jumala vastasest asjast ning tuletab meelde, et Piibli järgi “kes peab kinni kogu Seadusest, aga vääratab ühesainsas asjas, on süüdi kõige suhtes” (Jk 2:10). Ingeri kirik mõistab hukka “valikulise moraali”, mille puhul mõistetakse hukka samasooliste suhted, kuid suletakse silmad teiste pattude ees või peetakse teisi patte vähem kahjustavateks.

6.

Ingeri kirik eitab väidet, et samasooliste vahelise suhte pattu ei saavat andeks, sest Jeesus Kristus ütles: “Inimestele antakse andeks iga patt ja teotamine, aga Vaimu teotamist ei anta andeks“ (Mt 12:31) ning kinnitab, et andestamatu on üksnes kangekaelne, kahetsematu ja teadlik patt, “sest et nad iseendi kahjuks löövad Jumala Poja risti ja teevad Ta naeruks” (Hb 6:6).

7.

Ingeri kirik tunnistab, et kuna selles maailmas ei ole kristlane vaba lihast koos selle himude ja soovidega, saab huvi samasoolise inimese vastu nagu mistahes muugi kiusatus kiusata tõelist usklikku, Jumalale pühendunud inimest. Ometigi kristlane, kes on koos Kristusega risti löödud Pühas ristimises (Rm 6:3, Gl 5:24) ja seega “patust vabastatuna” (Rm 6:18,22), saab ja peab võitlema selle kiusatusega (1Kr 10:13; 1Pt 5:6–9; Jk 1:12, 4:7) ja “arvestab end olevat patule surnud” (Rm 6:11) ega loovuta “oma ihuliikmeid ülekohtu relviks patule” (Rm 6:13). Ingeri kirik kutsub kõiki oma vaimulikke ja töötegijaid armastuse ja kannatlikkusega aitama inimest, kes taolise kiusatuse käes kannatab, püsima tões ning “jälgima ennast, et ta ise ei satuks kiusatusse” (Gl 6:1).

8.

Ingeri kirik ei laulata mingil juhul samasooliste abielu ega tunnista kiriku sisemises elus kehtivaks ilmalike või usuliste institutsioonide laulatusi või muid abielu sõlmimise vorme.

9.

Ingeri kirik ei nõua kedagi vastu tahtmist seda arusaama järgima ega kiida heaks taoliste inimeste inimväärikuse riivamist, kes selles küsimuses on teistsugusel seisukohal, kuid peab kinni oma õigusest vabalt jutlustada ning kaitsta oma arusaama ning edendada oma arusaama toetavate seaduste vastuvõtmist vastavalt riigis heaks kiidetud korrale.

10.

Ingeri kirik ei kutsu mingil juhul enda teenistusse, sea Kiriku ametisse ega vali kiriku juhtorganitesse inimest, kes elab samasoolises suhtes teise inimesega. Inimene, kes taolises suhtes elab, tuleb vabastada oma ametist, teenimisest või muust ülesandest ning valimistel valitud juhtorgani liikme ülesannetest.

11.

Ingeri kirik peab kinni oma õigusest vaadata uuesti üle ja ühepoolselt katkestada koostöö selliste kirikute ja organisatsioonidega, kes ajalooliselt kuuluvad luterlikku traditsiooni, kuid võimaldavad samasooliste inimeste laulatamist või taolises suhtes elavate inimeste seadmist Kiriku ametisse.

© Meie Kirik