Peapiiskop Urmas Viilma kuulutas seoses riigis kehtestatud eriolukorraga välja erakorralised palvepäevad. Palvepäevadel tuleb kell 12 ja kell 15 helistada viis kuni kümme minutit kirikukella, et kutsuda inimesi üles oma usus püsima, rõõmsalt oma usku tunnistama, aga ka meelt parandama ja palvetama. Avalikud jumalateenistused ei ole eriolukorra ajal lubatud.

„Praegune eriolukord Eestis ja kogu maailmas januneb palve, meeleparanduse, rahu ja ligimesearmastuse järele. Meie kohus on kirikuna tervikuna ja hingekarjastena olukorrale vastavalt toimida,“ leiab peapiiskop Urmas Viilma.

„Armsad õed-vennad, pöördun teie kõigi poole sel keerulisel ajal ka isiklikult apostel Johannese sõnadega: Armas, soovin sulle, et sul läheks igati hästi ja sa oleksid terve, nõnda nagu läheb hästi su hingel (3Jh 1:2).“

Palvepäevade piiblilugemised:

18. märtsil 2020
Psalm 30 – Tänu surmast pääsemise eest
5. Moosese 4:29-31 – Hoiatus ebajumalateenistuse eest
Roomlastele 5:1-11 – Kristus on meid lepitanud Jumalaga
Matteuse 4:23-24 – Rahvas koguneb Jeesuse ümber

20. märtsil 2020
Psalm 42 – Igatsus Jumala järele
2. Ajaraamat 7:13-15 – Issand ilmutab ennast Saalomonile teist korda
Roomlastele 8:18-21 – Tulevane kirkus
Matteuse 8:1-3 – Jeesus teeb puhtaks pidalitõbise

25. märtsil 2020
Psalm 71 – Palve vanaduse saabudes
Jesaja 38:1-8 – Kuningas Hiskija haigus
2. Korintlastele 4:16-18 – Kristlikust lootusest
Matteuse 8:16-17 – Jeesus tervendab Kapernaumas

27. märtsil 2020
Psalm 121 – Iisraeli hoidja
Hesekiel 18:21-23 – Issanda tee on õige
Efeslastele 2:8-9 – Jumala elustavast armust
Markuse 1:40-42 – Jeesus teeb puhtaks pidalitõbise

1. aprillil 2020
Psalm 130 –  Hüüd patusügavusest
Hoosea 6:1-2 – Iisrael ei pöördu Issanda poole
1. Johannese 1:5-2:6 – Valguses käimisest
Luuka 4:38-40 – Jeesus tervendab Kapernaumas

3. aprillil 2020
Psalm 143 – Patukahetsuse palve
Jeremija 17:14-17 – Jeremija palub Jumalalt abi
Ilm 3:14-22 – Läkitus Laodikeia kogudusele
Jh 3:16-17 – Jeesus kõneleb Nikodeemosega

Palvepäevadel:

- palvetada, et kannatud ja ristil surnud Issand Jeesus Kristus annaks andeks kõigi patukahetsejate ja meeleparandajate eksimused ja patud;

- palvetada, et Jumal halastaks patuse maailma peale ja näitaks valgust koroonaviiruse levikuga kaasnenud ülemaalisest kriisist väljumiseks;

- palvetada kõigi viiruse tõttu igavikku lahkunud inimeste hingede pärast;

- palvetada, et Jumal tervendaks haigestunud;

- paluda õnnistust arstidele ja meditsiinipersonalile, kes haigeid ravivad ja nende eest hoolitsevad;

- palvetada kõigi ametikandjate, ametnike ja otsustajate pärast, kes riigi ja kohalikul tasandil kriisi lahendamise nimel ööpäevaringselt tegutsevad, ning et Jumal annaks neile kannatlikku ja tasakaalukat tarka meelt õigete sammude astumiseks ja otsuste langetamiseks;

- palvetada kristliku usu ja Kristuse kiriku töö eest maailmas ja Eestis, et kirikuliikmete, koguduste vabatahtlike abiliste, kirikutöö tegijate ja vaimulike jõud ei raugeks Jumala teenimisel ning ligimeste kaudu ühiskonna teenimisel;

- palvetada kõigi inimeste hingerahu ja meelekindluse pärast;

- paluda Issanda Jeesuse Kristuse nimel, lahendust keerulisele olukorrale Eestis ja kogu maailmas.

 

© Meie Kirik