Soome luterliku kiriku töötegijaid hõlmanud küsitlusest selgus, et 51 protsenti vaimulikest on nõus laulatama samasoolist paari. Naisvaimulikest toetas täielikult või osaliselt samasooliste paaride kiriklikku õnnistamist 81 protsenti ja laulatamist 71 protsenti, meesvaimulikest vastavalt 55 ja 36 protsenti. Kogudusevaimulikest pooled on naised. Aastal 2002 oli vaid 12 protsenti vaimulikest täiesti nõus ning 50 protsenti täiesti vastu sellele, et kirikus õnnistataks samasoolisi paare.

Ida-Soome ülikooli praktilise teoloogia professor Kati Tervo-Niemelä viis läbi uuringu, mille käigus küsitleti Soome evangeelse-luterliku kiriku vaimulike, kantorite ja teoloogide ametiliitude liikmeid. Kokku vastas küsitlusele 858 inimest – 676 vaimulikku, 172 kantorit ja 10 teoloogi. Kuna sarnast uurimust on tehtud korduvalt, võimaldab see võrrelda vastuseid vaimulike puhul 20 aasta ning kantorite puhul 12 aasta lõikes.

Kiriku töötegijad on tööga rahul

Oma tööga on rahul 85 protsenti vaimulikest, enam kui 70 protsenti kantoritest ning enam kui 60 protsenti vaimulikuks ordineerimata teoloogidest. Eelkõige kantorid pidasid oluliseks saada rohkem aega instrumendil harjutamiseks. Nende puhul oli keskmisest enam neid, kes tundsid end läbi põlenuna. 85 protsenti vaimulikest ja ligikaudu 75 protsenti kantoritest peab oma tööd Jumalalt saadud ülesandeks, mille kaudu teenida inimesi ja ennast teostada.

Kogudusevaimulikest pooled on naised

Aastal 2017 olid peaaegu pooled kogudustes töötavatest vaimulikest naised, koguduse ülemõpetaja (kirkkoherra) ametikohtadest täitsid naised viiendiku. Ülemõpetaja ametist on huvitatud iga kolmas naisvaimulik ning pooled meesvaimulikest. Ehkki naisvaimulikud on väga huvitatud naissoost vaimulike edutamisest, toetab seda vaid veerand meesvaimulikest.

Kui piiskopivalimine oleks vaid vaimulike otsustada (Soome luterlikus kirikus valib piiskopi valimiskogu, mille liikmetest pooled on vaimulikud ja pooled ilmikud – toim.), siis kõige tõenäolisemalt valitaks naine piiskopiks Helsingi ja Espoo piiskopkondades, kõige vähem tõenäolisem oleks see Oulu, Mikkeli ja Turu peapiiskopkonnas.

Pooled vaimulikest toetavad samasooliste paaride õnnistamist ja laulatamist

Kui aastal 2002 oli vaid 12 protsenti vaimulikest täiesti nõus ning 50 protsenti täiesti vastu sellele, et kirikus õnnistataks samasoolisi paare, siis aastal 2018 on olukord vastupidine.

Väitele “Olen nõus õnnistama samasoolist paari” vastas nõustuvalt 60 protsenti (täiesti nõus 44 protsenti, osaliselt nõus 16 protsenti) ning keelduvalt 29 protsenti (täiesti vastu 20 protsenti, osaliselt vastu 9 protsenti) vaimulikest.

Väitele “Olen valmis laulatama samasoolist paari” vastas nõustuvalt 51 protsenti (täiesti nõus 38 protsenti, osaliselt nõus 13 protsenti) ning keelduvalt 39 protsenti (täiesti vastu 28 protsenti, osaliselt vastu 11 protsenti) vaimulikest.

Ligikaudu üks protsent vaimulikest (10 vastajat) märkis, et on samasoolisi paare juba laulatanud (samasooliste paaride “abiellumise” õigus jõustus Soomes 1. märtsil 2017). Samuti oli samasoolise paari õnnistamisel või laulatusel osalenud 1 protsent kantoritest. Preestriks ordineerimata teoloogidest oli täiesti nõus samasoolist paari laulatama 59 protsenti vastanutest.

Naisvaimulikest toetas täielikult või osaliselt samasooliste paaride kiriklikku õnnistamist 81 protsenti ja laulatamist 71 protsenti, meesvaimulikest vastavalt 55 ja 36 protsenti. Ligikaudu kaks kolmandikku naisvaimulikest (49 protsenti täiesti nõus ja 14 protsenti osaliselt nõu) on valmis isiklikult samasoolist paari laulatama. Meesvaimulike puhul on toetus vastavalt 27 ja 11 protsenti.

Kuivõrd vastajad said iseloomustada oma teoloogilisi vaateid konservatiivsuse-liberaalsuse teljel, võimaldas küsitlus eristada suhtumist ka samasooliste paaride õnnistamisse ja laulatamisse. Ennast selgelt konservatiivseks pidavatest kantoritest, vaimulikest ja muudest teoloogidest olid samasooliste paaride laulatamise vastu 81–100 protsenti, ennast liberaalideks pidavate vastajate puhul toetas samasooliste laulatamist 93 protsenti kantoritest, 97 protsenti vaimulikest ja 94 protsenti muudest teoloogidest.

© Meie Kirik